Opinion och mediaOpinion och media

Barnens röst

BRIS arbetar på uppdrag av barn och unga i Sverige. Det är deras tankar, erfarenheter och åsikter som är utgångspunkt för allt opinionsarbete. BRIS använder sin samlade kunskap om barns och ungdomars situation för att på olika plan informera, påverka och skapa opinion i barnrättsliga frågor.

BRIS ställningstaganden bygger alltid på kontakterna i vår stödverksamhet, det vill säga BRIS 116 111, BRIS-mejlen, BRIS-chatten, Diskussionsforum på BRIS.se och BRIS Vuxentelefon – om barn. Varje år redovisas dessa kontakter i BRIS-rapporten. Rapporten ligger till grund för BRIS opinions- och påverkansarbete. BRIS verksamhetsplattform utgår också från BRIS-rapporten. Plattformens teman och fokus anger på så sätt opinionsarbetets riktning.

BRIS uttalar sig främst i frågor som har principiell betydelse utifrån ett barnperspektiv. BRIS uttalar sig inte i enskilda fall där olika vuxenintressen står i konflikt med varandra.

BRIS arbetar för att de principer som slagits fast i Barnkonventionen fullt ut tillämpas i barns och ungdomars liv. BRIS arbetar för att öka respekten hos vuxna för barn och ungdomar som individer.

BRIS har som målsättning att påverka olika samhällsinstanser och beslutsfattare att prioritera och stärka barns och ungdomars situation.

Remisser

BRIS får ofta möjlighet att yttra sig över statliga utredningar och lagförslag som berör barn och unga och deras situation. Remissyttranden är ett viktigt sätt för BRIS att bevaka och stärka barnperspektivet inför beslut och förändringar.

Debatt

BRIS deltar på olika sätt i samhällsdebatten om barns och ungas livssituation. Utifrån BRIS-rapporten och de fokusområden BRIS arbetar med årligen lyfter organisationen frågor till debatt. BRIS reagerar även på andra aktuella händelser och frågor.
»Skolmaterial - om fattigdom i världen

Webbaserade skolmaterial om begreppet fattigdom.

»Ny rapport - Barnen, Bris och it 2014


Ladda ned och läs rapport

Årlig sammanställning» Ladda ner och läs
BRIS sammanställning av
BRIS Vuxentelefon – om barn
» När pengarna inte räcker
– unik studie om barns röster om att leva i ekonomisk utsatthet.
» Bris-Tidningen – Hur förebilder visar vägen till vuxenlivet

Läs mer här
» Barnkonventionen
Läs om FN:s konvention om barnets rättigheter – riktmärke i BRIS arbete med att stärka barns och ungdomars rättigheter.