Barn som far illa – stort reportage i Fokus

2009-12-02

Tidskriften Fokus har i senaste numret ett stort reportage om de 16 000 omhändertagna barn som finns i Sverige. Det är ett reportage som tar upp hur insatser sätts in för sent och hur föräldrars intressen ofta går före barnens.

Reportaget tar avstamp i hur 13-årige Max blir akut omhändertagen enligt lagen om vård av unga. Hur han sedan kastas in i den vårdkarusell han kommer befinna sig i många år. Debatten är stor och ständigt närvarande ingriper samhället för ofta, omhändertas barn för lättvindigt – tar samhället för mycket överförmyndarroll och splittrar familjer? Eller är det som andra anser, att samhället hellre låter barn fara illa än att tvinga dem från deras föräldrar? Reportaget ställer frågor kring om föräldraskapet ställs mot barnets rätt till trygghet, om familjens integritet ställs mot tvingande myndighetsutövning?

Familje- eller föräldrafokus
En annan infallsvinkel är Stockholms stads nya policy att öka/öppna upp utrymmet/möjligheten för adoption av familjehemsplacerade barn. Man ställer sig också frågan om social barn- och ungdomsvård i mycket är en klassfråga vart sjunde barn till lågutbildade ensamstående mammor med socialbidrag omhändertas, medan ett av 2 000 barn med högutbildade sammanboende föräldrar utan socialbidrag.
Barnskyddsutredningen lades fram i juli, och är nu på remissrunda.
– Det är lätt att familjefokus glider över i föräldrafokus och det är inte alltid av godo, säger Kerstin Wigzell som ledde utredningen.

Utdragen process
Idag är det i regel föräldrarna som styr om socialtjänstlagens frivilliga insatser ska användas eller om det finns grund att tvångsomhänderta med stöd av lagen om vård av unga, LVU. Och ett problem idag är att många insatser sker för sent.
–  Först händer ingenting, sedan händer ingenting, sedan händer ingenting och sedan blir det ett omhändertagande av ett barn som farit illa under den utdragna processen, säger Eva Waltré, chef BRIS operativa verksamhet.

Hela reportaget, och relaterade artiklar, läser du på Fokus: De borde gjort mer.

Alla nyheter