2 miljoner medborgare osynliga i Almedalens valdebatt!

2010-07-10

”Jag vet att vad jag än skriver här, kommer politikerna inte ens tänka tanken om vad jag har att säga. Det är så här vi ungdomar ser på politik, för det är det vi har lärt oss. Så vi bryr oss mindre och mindre för varje år. Skaffa mer information om de som behöver det mest.”
Inlägg från flicka, 14 år, på BRIS.se

Valet år 2010 har förvandlats till en välfärdsduell mellan de politiska blocken.
Extra resurser har utlovats till kommuner och landsting där vänsterblocket utlovar mer resurser till bland annat åldringsvården, högre lärartäthet och förskola även för barn till arbetslösa. Högerblocket satsar sina utlovade miljarder på framförallt lärlingssystem i skolan och lärares fortbildning.

Inför Almedalsveckan kunde barn och unga svara på en enkät på BRIS.se vilka politiska frågor som var viktiga för dem. Det var framförallt skolan som barn och unga vill ändra på, och då skolans arbetsmiljö, mobbning och elevhälsa.
Även den psykiska ohälsan var en viktig fråga för barnen och ungdomarna i BRIS valenkät.

BRIS har varit närvarande i Almedalen under hela politikerveckan och vi kan konstatera att rösterna från Sveriges närmare två miljoner barn och unga saknas i Almedalens partiledartal och vallöften.

Det måste finnas politiska ledare som kommunicerar med barn och unga för att kunna tydliggöra deras behov i den politiska debatten. Deras röst är lika mycket värd som de som har rösträtt.

De problem och svårigheter som barn och unga lever med idag, nu, och som de upplever som svårast finns inte med i de politiska blockens välfärdslöften.
Ingenstans tas till exempel den allvarliga frågan upp om avsaknaden av tillgänglig och god psykisk vård i alla av landets kommuner, trots den dramatiska ökningen av psykisk ohälsa bland barn och unga under senare år.

Alla barn har rätt till tillgänglig och kvalitativ vård, oavsett vilken kommun barnet bor i. En kommuns rätt till självbestämmande får aldrig gå före ett enskilt barns rätt till ett värdigt liv!

Ingenstans talas det heller om de utsatta barnens situation i Sverige idag, deras rättigheter och behov. Barn som lever med missbrukande, eller psykiskt sjuka föräldrar, eller barn som lever i samhällets vård behöver bli sedda idag och få det stöd de behöver idag.

Lika viktigt som det är med en god och trygg åldringsvård är en god och trygg vård och omsorg av utsatta barn!

Forskning har redan visat att förebyggande åtgärder riktade mot barn och unga minskar framtida kostnader för utanförskap och psykisk ohälsa samt mänskligt lidande, men ändå saknas politiska beslut och visioner.

Barn och ungdomars behov får aldrig betraktas som särintressen eller som en ekonomisk belastning!

Barn och unga har ingen rösträtt. Men trots att de inte kan rösta idag, är de Sveriges framtid. En framtid som skapas den dag då barnet föds och det är vi vuxna som väljer vilka förutsättningar barnen ska få.

Barn och unga har svårt att få sina röster hörda. Politiker kommunicerar sällan eller aldrig med de barn och unga som finns i Sverige, här och nu. Det skapar frustration och ilska och sänker barn och ungas självkänsla och kan till och med skapa ett politikerförakt. Bränder i fattiga förorter är ett bevis på det, och vi ser inget parti som brunnit för barn och ungdomsfrågor under politikerveckan i Almedalen.

BRIS har tagit fram ett valmanifest som bygger på barn och ungas berättelser och deras behov, idag. Ingenstans har vi sett de här frågorna, som kommer direkt från barn och ungdomar, i politikernas tal och löften.

BRIS tar barnens parti! Frågan är vem som gör det med?

Barnskyddsutredningen lämnade sommaren 2009 utmärkta förslag till en kraftfull stärkning av barns rättigheter och tillvaratagande av utsatta barns behov.

Regeringen har dock valt att inte bereda utredningen förrän efter valet. BRIS ser en risk i att utredningens förslag betraktas som alltför ekonomiskt resurskrävande och vi befarar att resultatet i slutändan kan bli en urvattnad kompromiss.

Det får inte ske! Ett antagande av Barnskyddsutredningen innebär att det viktiga arbetet för utsatta barn kan börja nu, med de barn som lever i Sverige idag!

Vi har inte råd att vänta.

Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS

Alla nyheter