Debatt: Skyddet för placerade barn måste förstärkas

2011-09-14

SvD Opinion | Brännpunkt: Att regeringen nekar barn som vanvårdats av samhället ersättning ger en signal om hur regeringen ser på de barn som är placerade idag, och de barn som kommer att placeras i samhällsvård. Regeringen skulle kunna visa sitt framtida samhällsansvar genom att anta Barnskyddsutredningen i sin helhet och inrätta ett nationellt Barnfridscentrum, skriver Göran Harnesk, BRIS, och Anna Skånér, Samhällets styvbarn.

BRIS har ungefär 600 stödjande kontakter med barn placerade i samhällets vård varje år. Många av de här barnen kontaktar BRIS på grund av allvarliga missförhållanden i det familjehem, eller den institution de visats på. Bland annat berättar de om övergrepp och om ”hemmasnickrade” bestraffningssystem där straffen strider mot barnens mänskliga rättigheter – barnkonventionen. Bland annat får barnen gå hungriga och de får inte hålla kontakt med vänner eller familj via internet eller telefon. De isoleras från omvärlden.

En del av barnen vet inte ens varför de är placerade. Många har inte haft någon kontakt med socialtjänsten sedan placeringen. En del barn har under sin placering försökt att få kontakt själva med socialtjänsten, utan att lyckas. Barnen berättar om en vuxenvärld som inte tror på deras berättelser, vilket innebär att de står helt utan hjälp att kunna förändra sin situation.

Många av barnen kontaktar BRIS för att få kännedom om sina rättigheter, de vill veta om vuxenvärlden verkligen kan behandla dem som de gör:

Hej! Mitt familjehem behandlar mig illa! Dom låtsas att jag inte finns och ber mig dra åt helvete. Jag får inte gå och ta mat i kylskåpet. Dom låser även vissa delar av huset som jag inte har tillträde till. Jag vågar inte visa mig för jag är rädd för vad dom ska göra. Jag har försökt att kontakta Soc men hon verkar strunta i hur jag känner. Snälla hjälp mig någon! Vad ska jag göra? Tjej 16 år

Sommaren 2009 presenterade regeringens särskilda utredare Kerstin Wigzell Barnskyddsutredningen, vilken barnminister Maria Larsson hänvisar till när hon i DN debatt berättar om vilka åtgärder regeringen vidtar för att stärka de placerade barnens skydd.

Men vi saknar många av utredningens kanske allra viktigaste förslag i regeringens åtgärdspaket. Bland annat föreslår Barnskyddsutredningen en ny lagstiftning (LBU) vars syfte är att stärka de utsatta barnens rättigheter och särskilja barnens behov av stöd och vård. Bland annat skulle äldre barn kunna få vård, även om vårdnadshavarna motsätter sig det, vilket idag är omöjligt.

Det skulle också innebära att socialtjänsten har möjlighet att följa upp ett barns situation, även när en utredning har lagts ned.

Regeringens åtgärdspaket säger också att placerade barn ska få en egen socialsekreterare som besöker dem regelbundet och som har ett uttalat ansvar att följa barnets vård och skolgång. Men utifrån barnens berättelser till BRIS ser vi att många socialsekreterare saknar utbildning och kompetens i att möta utsatta barn, vilket gör att det är svårt att skapa förtroende och tillit i relationen till barnet, vilket i sin tur gör det svårt att se barnets situation och behov. BRIS har därför länge krävt att socialsekreterare som möter utsatta barn ska ha behörighet, det vill säga ska vara utbildade socionomer och på sikt ha specialistutbildning i att möta utsatta barn, vilket också Barnskyddsutredningen föreslår.

Misshandel och övergrepp är, oavsett om de sker i ett hem eller på en institution, ljusskygga handlingar som sker bakom stängda dörrar och sällan under ”kontorstid”. BRIS vill därför kunna ta emot samtal från utsatta barn dygnets alla timmar i vår stödtelefon BRIS 116 111. För många utsatta barn är BRIS den första som de vågar berätta om sin situation för, tack vare att de är helt anonyma i kontakten med BRIS . Många utsatta barn har redan dåliga erfarenheter av kontakter med socialtjänst och eller polis och det är för dem ett oöverstigligt steg att kontakta en myndighet när de behöver hjälp.

Via BRIS 116 111 stöttar och avlastar BRIS barnen, och om barnet själv vill det, hjälper barnet med kontakter till vårdande och skyddande instanser.

Vi vill också att Bris 116 111 kopplas till ett nationellt Barnfridscentrum, ett kunskaps- och forskningscentrum som samlar kunskap och erfarenhet kring utsatta barn, samt ge professioner som möter utsatta barn specialistkompetens. Det nationella Barnfridscentrumet ska även kunna ge utsatta barn och deras familjer initial vård och stöd, medan till exempel utredning pågår.

Att regeringen nekar barn som vanvårdats av samhället ersättning ger en signal om hur regeringen ser på de barn som är placerade idag och de barn som kommer att placeras i samhällsvård. Om vuxenvärldens syfte med samhällsvården är att barnen ska växa upp till fungerande medborgare med tillit till samhället, krävs det att regeringen erkänner de allvarliga misstag som gjorts och liksom Norge, Island, Australien och Kanada ersätter de nu vuxna barnhemsbarnen för det lidande som de utsatts för.

Barnskyddsutredningen bereds nu i regeringskansliet och regeringen skulle kunna visa sitt framtida samhällsansvar genom att anta Barnskyddsutredningen i sin helhet, inrätta ett nationellt Barnfridscentrum samt avsätta resurser till dygnet-runt öppet i Bris 116 111.

Om inte regeringen vill ta sitt ansvar så bör Sveriges riksdag markera att det här är en prioriterad fråga som bör tas på största allvar och därmed göra de utsatta barnens röst hörd!

Göran Harnesk, generalsekreterare BRIS
Anna Skånér, ordförande Samhällets styvbarn


Alla nyheter