Opinion och media

Bris unika ställning som barnrättsorganisation grundar sig på kombinationen av direktkontakt med barn, ett stort kunnande om barns livsvillkor och en skarp analys av barnrätt och barns faktiska situation i samhället. Utifrån detta har Bris möjlighet att framställa krav på förändringar i samhället och initiera och driva debatt på alla samhällsnivåer för att på så sätt stärka barnets rättigheter.

Grunden i Bris kommunikation är att föra ut barnens röster och att bilda opinion för att uppnå samhälleliga förändringar som gagnar barn och unga. Bris opinion och påverkansarbete utgår alltid från ett barnrättsperspektiv.

Målet med Bris opinion och påverkansarbete är att öka medvetenheten i samhället om barn och unga som får sina rättigheter kränkta eller riskerar att få dem kränkta, samt om de brister som finns i samhället och som påverkar barn och unga negativt.

Bris vill även påverka politiker och beslutsfattare för att åstadkomma varaktiga samhällsförändringar för barn och unga i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter med särskilt fokus på de fyra grundprinciperna i barnkonventionen: alla barns lika värde (artikel 2), beaktning av barnets bästa (artikel 3), barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) och barnets rätt till delaktighet och inflytande (artikel 12).

Utgångspunkten i det proaktiva opinions‐ och påverkansarbetet är i första hand Bris fokusområden. Fokusområden tas fram utifrån analyser byggda på hela organisationens samlade kunskap samt omvärldsbevakning i form av samhällsanalys, medieanalys och analys av den politik som förs på området barnets rättigheter.

I arbetet med att ta fram opinionsdrivande budskap och krav ska barn och unga vara delaktiga i den mån det är möjligt och organisationen kan arbeta professionellt med barns delaktighet.

Hur arbetar vi?

• Bris arbetar med konkreta lösningar på samhällsproblem och brister. Bris ska framför allt driva på politiker och beslutsfattare utifrån väl underbyggda analyser och kunskap. Bris ska dessutom säkerställa att barns röster blir hörda och att barnrättsperspektivet beaktas.

• Bris är en remissinstans i barnrättsfrågor och får möjlighet att yttra sig över statliga utredningar och lagförslag som berör barn och unga och deras situation. Remissyttranden är ett viktigt sätt för Bris att bevaka och stärka barnrättsperspektivet inför beslut och förändringar.

• Opinions‐ och påverkansarbete koncentreras i största möjliga mån till verksamhetens gemensamma fokusområden med tydliga mål som stärker barnets rättigheter.

• Bris bedriver opinionsbildande verksamhet och politisk påverkan nationellt, regionalt och lokalt.

Fokusområden

Bris fokusområde 2015 är Våld mot barn. Läs mer här.

Bris valkrav 2014

Läs mer om Bris valkrav 2014 här

Har du frågor om Bris, hur vi jobbar, vad pengarna går till eller frågor om organisationen? Läs våra vanligaste frågor och svar.

Räknas det här som våld?
En rapport om våld mot barn utifrån Bris stödjande kontakter.

Bris tilläggsrapport till FN 2014.