Remissvar

Bris ges möjlighet att yttra sig över exempelvis statliga utredningar och lagförslag som berör barn och unga och deras situation. Remissyttranden är ett viktigt sätt för Bris att bevaka och stärka barnperspektivet inför beslut och förändringar. Här finns korta sammanfattningar av de senaste remissvaren, samt möjlighet att ladda ner Bris yttranden i sin helhet.

Remissvar

» Bris yttrande Betänkandet SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag

» Bris yttrande på betänkande Integritet och straffskydd, SOU 2016:7

» Remissyttrande - Lagförslag om ”Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige”

» Barns och ungas rätt vid tvångsvård – Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

» Yttrande över Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård.

» Yttrande över utredningen Genomförande av EU:s direktiv om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (DS 2012:45)

» Yttrande över utredningen Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet (DS 2012:46)

» Yttrande över utredningen Barn som misstänks för brott (SOU 2008:111)

» Betänkande SOU 2008:124 En framtida spelreglering (dnr Fi 2007:07)

» Yttrande över den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet (Ds 2009:25)

» Yttrande över departementspromemorian ”Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m. (Ds 2009:33)

» Yttrande över departementspromemorian ”Betalningsansvaret för underårigas avgifter inom hälso- och sjukvården och tandvården” (Ds 2009:41)

» Yttrande över utredningen Integritetsskydd i arbetslivet (SOU 2009:44)

» Lag om stöd och skydd för barn och unga (SOU 2009:68)

» Yttrande över utredningen En hållbar lärarutbildning (SOU 2008:109)

» Yttrande över utredningen Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m. (SOU 2007:52)

» Yttrande över utredningen Målsägandebiträdet – ett aktivt stöd i rättsprocessen (SOU 2007:6)

» Yttrande över utredningen Ambition och ansvar – Nationell strategi för utveckling av samhällets insatser till personer med psykiska sjukdomar och funktionshinder (SOU 2006:100)

» Yttrande över Förslag till nationellt program för suicidprevention (S2006/10114/FH)

Om Bris

Vi arbetar för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter.
Vi stödjer barn och unga via telefon, mejl och chatt. Läs mer om vår verksamhet här »