Stadgar och styrdokument

Bris stadgar

Ladda ner pdf  Ladda ned Bris stadgar som pdf.


Bris strategi 2013-2016

Bris strategi ligger som grund för organisationens verksamhetsplanering, policydokument och andra riktlinjer för verksamheten.

Ladda ner pdf  Ladda ned Bris strategi 2013-2016 som pdf.


Uppförandekod

Bris uppförandekod gäller alla som agerar på Bris uppdrag; medarbetare, praktikanter, förtroendevalda, och volontärer/medlemmar.

Ladda ner pdf  Ladda ned Bris styrdokument Uppförandekod som pdf.


Intern kontroll

Bris är en ideell barnrättsorganisation som lever på omvärldens goda vilja att stötta Bris och möjliggöra för Bris att nå uppsatta mål och främja ändamålet. Därav är Bris helt beroende av ett konstant högt förtroende hos såväl allmänhet och övriga intressenter. Bris interna kontroll har sin grund i COSO-modellen och ska underlätta för att upprätthålla en bra intern kontroll samt säkerställa att risker undviks och ge en trygghet i att organisationens mål uppfylls. Målsättningen för Bris är att den interna kontrollen är en integrerad del i verksamhetsstyrningen och intern kontroll är något som innefattar alla i verksamheten, såväl ledning som anställda.

Ladda ner pdf  Ladda ned Bris styrdokument Intern kontroll som pdf.


Kapitalförvaltningspolicy

Bris har en kapitalförvaltningspolicy som reglerar vad som skall gälla för organisationens kapital. Det övergripande målet för kapitalförvaltningen är att Bris ska placera sina tillgångar på ett etiskt försvarbart sätt med möjlighet till en god avkastning på lång sikt och till en så låg kostnad som möjligt.

Ladda ner pdf  Ladda ned Bris kapitalförvaltningspolicy som pdf.


Insamlingspolicy

Bris insamlingspolicy reglerar hur Bris bedriver insamling. Syftet med policyn är att visa en större transparens och öppenhet gentemot givare som är intresserad av Bris verksamhet.

Ladda ner pdf  Ladda ned Bris styrdokument Insamlingspolicy som pdf.


Whistleblower

Bris ska med goda rutiner för internkontroll minimera riskerna för förekomsten av oegentligheter. Syftet med denna policy är att tjäna som ledning för hanteringen av misstankar om oegentligheter om sådana ändå skulle uppstå.

Ladda ner pdf  Ladda ned Bris styrdokument Whistleblowing som pdf.