Uppdrag och vision

Målet för Bris verksamhet är att stärka barn och ungas rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Bris skall särskilt bistå barn och unga i utsatta situationer samt upprätta möjligheter för barn och unga att föra en dialog med vuxna.

Bris ser barn och unga som sina uppdragsgivare och vill vara en länk mellan barn, vuxna och samhället utifrån ett barnperspektiv.

Uppdraget består av fyra delar, dels att stärka barn och unga samt stödja dem individuellt och i grupp liksom att berätta om barn och deras situation för omvärlden och samla in medel så att verksamheten går runt ekonomiskt.

Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter respekteras i samhällets alla delar och där varje barn känner till sin rättigheter. Bris verkar för ett samhälle där varje barn har en vuxen som ser, förstår och agerar för det barnets bästa i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Bris arbetar för att de principer som slagits fast i barnkonventionen fullt ut kommer till tillämpning i barn och ungas liv. Likaså utgår all verksamhet inom Bris från grundprinciperna och barnsynen i barnkonventionen, vilket handlar om alla barns lika värde (artikel 2), beaktande av barnets bästa (artikel 3), barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) och barnets rätt till delaktighet och inflytande (artikel 12). Bris strävar efter barns delaktighet och inflytande i planering, utformning och utvärdering av verksamheten, utifrån ett tydligt barnperspektiv.

Bris är en modern barnrättsorganisation som kombinerar ideellt engagemang med ett professionellt arbetssätt. Värme, hopp och professionalism genomsyrar alla delar av verksamheten.

Fokus för Bris arbete under 2016 är att uppmärksamma och motverka våld mot barn.

"Bris arbetar för att varje barn ska ha en vuxen som ser, förstår och agerar för det barnets
bästa. All verksamhet i Bris syftar till att uppnå det målet".