Tack för alla svar om trygghet i skolan

Vi har haft en enkät om trygghet i skolan här på bris.se. Totalt fick vi in hela 870 svar – stort tack till alla er! Svaren använder vi nu för att ta fram ett material till skolpersonal och politiker om hur viktigt det är att ta barn och ungas situation på allvar. Här är en sammanfattning av svaren och dina rättigheter i skolan.

Trygghet är känslan av att må bra, känna sig säker, att vara omhändertagen och skyddad. Är du trygg i skolan?

Ungefär hälften av er som svarade på enkäten upplever att ni ofta eller alltid känner er trygga i skolan. Drygt hälften av er som svarat känner er alltså otrygga hela eller delar av skoldagen.

Det här har du rätt till:

 • Alla barn i Sverige har rätt till utbildning. För att du ska kunna lära dig saker och utvecklas, behöver du vara trygg.
 • Enligt skollagen och diskrimineringslagen har du också rätt till en god studiemiljö fri från kränkande behandling, trakasserier, sexuella trakasserier och diskriminering.
 • Det är alla som arbetar i skolan som har ansvar för att ni är trygga.

I vilka situationer känner du dig inte trygg?

Tre typer av svar var vanligast:

Att miljön i skolan känns otrygg. Till exempel att det för många elever på samma plats, att det känns otryggt att gå i korridoren, att vara i matsalen eller byta om i omklädningsrummen. Eller att andra elever skapar otrygghet. Skojbråk eller riktiga bråk sprider en otrygg stämning.

Oro för att inte kunna vara med sina kompisar – eller att inte ha kompisar alls. Oro för att behöva svara eller redovisa inför de andra i klassen är också vanligt. Eller att tvingas samarbeta med någon ni inte känner så bra.

Oro för att vuxna inte hjälper till att göra skolan trygg. Många av er beskriver att vuxna inte säger ifrån eller gör något när någon är elak eller mobbar. Ni beskriver också om att vuxna blir arga och skriker. Eller om obehagliga vuxna som kramar elever, går in i omklädningsrum eller som det finns dåliga rykten om.

Det här har du rätt till:

 • Alla barn har rätt att slippa att bli utsatta för våld. Våld kan vara att någon slår eller kastar saker på en – men det kan också vara att någon hotar eller säger något elakt till dig.
 • Så länge du är i skolan är det skolans personal som ska se till att du inte blir utsatt för våld. Det är därför viktigt att berättar för någon vuxen på skolan som du har förtroende för, så att skolan kan se till att du eller någon annan inte utsätts igen.

Vad kan vuxna som jobbar i skolan tänka på och göra för att skolan ska vara en trygg plats för alla barn och unga?

Tre typer av svar var vanligast:

Skolpersonal behöver lära känna eleverna. På så sätt kan de vuxna förstå hur ni känner. Det blir också lättare för personalen att förstå om ett barn inte mår bra.

Vuxna i skolan ska vara där ni är. Det är viktigt att de vuxna finns ute under rasterna, på skolgården och i korridoren. Att vuxna finns i närheten kan göra att färre taskiga saker händer. Det blir också lättare att berätta för vuxna om något hänt.

Vuxna ska låta er vara med och påverka. Till exempel vill ni vara med och påverka när skolan gör nya klasser, vilken skolmat det ska bli och vilka lärare som arbetar i vilka klasser. Ni vill att vuxna frågar er, innan de fattar beslut som rör ert liv.

Det här har du rätt till:

 • Du har rätt att uttrycka dina åsikter i allt som handlar om dig. Vuxna ska fråga dig, lyssna på dig och ta hänsyn till dina åsikter.
 • Vuxna också ska lyssna på era förslag på hur skolan kan bli tryggare. Det ni berättar ska dessutom påverka det som de vuxna bestämmer.
 • När skolpersonalen fattar beslut ska det alltid tänka på vad som bedöms bäst för barnet.

Politiker och rektorer fattar beslut om skolan. Vad kan de tänka på och göra för att skolan ska vara en trygg plats för alla barn och unga?

Här ger ni också en massa olika förslag på hur politiker och rektorer kan göra skolan trygg. Men många som av er som har svarat, vet inte vad politiker och rektorer kan göra för tryggheten. Det betyder att politiker och rektorn måste bli bättre på att de berättar vad de gör. För när ni vet det, kan ni också komma med förslag på vad de kan göra annorlunda.

Här är era tre vanligaste svar:

Politiker och rektorer ska se till att det finns fler vuxna i skolan. Fler vuxna gör det lättare att hitta någon att prata med, om något har hänt eller om barnet vill prata om en svår situation i livet. Fler vuxna gör också att fler kan hålla koll på om något händer.

Ni vill säga vad ni tycker och påverka det som rektorer och politiker bestämmer. Ni beskriver att vuxna inte alltid vet är hur det är att vara barn idag. Att vuxna på allvar måste förstå saker ur barns och ungas perspektiv. Politiker och rektorer behöver ta det ni säger på allvar.

Konsekvenser för den som är taskig. Ni skriver att den som är taskig mot någon annan, till exempel ska kunna stängas av från skolan. Ni beskriver att det viktigt att lärarna får möjlighet att till exempel visa ut en elev från klassrummet om hen inte lyssnar när en vuxen säger ifrån.

Det här har du rätt till:

 • Alla barn har rätt till utveckling, också när de är i skolan. Utveckling kan både vara att få kunskap i olika ämnen, och rätt till att trivas i skolan.
 • Rättigheterna gäller både barn som blir utsatta för något och de barn som gör något taskigt mot någon annan.
 • Det är vuxnas ansvar, både politiker och de som arbetar i skolan, att se till att alla barn får sina rättigheter uppfyllda, oavsett om barnet är utsatt eller utsätter andra.

Har du blivit utsatt? Kom ihåg att berätta!

Det är flera av er som svarat på frågorna som beskriver väldigt allvarliga saker. Vissa handlar om tankar och känslor, andra om saker som hänt i skolan som är brottsliga. Det är viktigt att du som är i en sådan svår situation pratar med någon om det.

Du är alltid välkommen att höra av dig till en kurator på bris. När du hör av sig är du är alltid anonym om du vill och vi kommer inte att anmäla det som du berättar.

Du kan också prata med en vuxen på skolan, till exempel en lärare eller fritidspedagog du litar på. Eller rektorn som är den som har ansvar för tryggheten på skolan. Och när det gäller saker som kan vara ett brott, är det viktigt att polisanmäla det som hänt.

Mer om dina rättigheter i skolan

Alla barn i den svenska skolan har starka rättigheter. Rättigheterna finns i skollagen, diskrimineringslagen och barnkonventionslagen. Sammanfattningsvis står det i lagarna att barn har rätt till en trygg skolgång utan kränkande behandling, trakasserier, diskriminering och våld.

Huvudmannen är ansvarig

Det är den så kallade huvudmannen som är ansvarig för att skolan följer de lagar som finns. Huvudmannen är antingen en kommun eller en styrelse på en friskola. Huvudmannen ska se till att varje skola följer lagarna. Rektorn har ansvar för att de som arbetar på skolan följer lagarna.

Skollagen

I skollagen står det att barn ska skyddas från det som kallas kränkande behandling. Kränkande behandling är att någon gör något dåligt mot dig och du till exempel tycker att det är elakt, taskigt eller sårande.

Det är hur du uppfattar något som bestämmer om det är kränkande. Om du tycker att något är kränkande så är det kränkande. Du behöver aldrig bevisa varför du känner dig kränkt.

Diskrimineringslagen

I diskrimineringslagen står det att barn ska skyddas från det som kallas diskriminering och trakasserier.

Diskriminering och trakasserier innebär att du blir sämre behandlad på grund av sju olika diskrimineringsgrunder:

 1. Kön – om du är tjej eller kille
 2. Om du väljer att se dig själv som tjej, kille eller icke-binär
 3. Varifrån i världen du kommer
 4. Vad du tror på
 5. Din funktion
 6. Vem du tycker om eller är kär i
 7. Hur gammal du är

Det är till exempel inte okej att skolan stoppar dig från att vara med på simundervisningen för att du har sjal, att killarna inte får gå ut på rasten eller för att du är kär i någon som har samma kön som du.

Precis som med kränkningar, är det hur du uppfattar något som bestämmer.  Om du tycker att någon gör något taskigt eller kränkande på grund av din hudfärg, den gud du tror på eller för att du sitter i rullstol, då är det kränkande. Du behöver inte bevisa något.

Barnkonventionslagen

Barnkonventionen, Förenta nationernas (FN) konvention om barnets rättigheter, innehåller 41 mänskliga rättigheter för barn. Du som är ett barn behöver inte göra någonting för att få det du har rätt till rättigheterna, utan mänskliga rättigheter är något du föds med.

Till exempel ger lagen dig rätt att säga vad du tycker i alla frågor som rör dig. Du har rätt att skyddas från alla former av våld. Du har rätt till lek, vila och fritid. Du har rätt att gå i skolan. Och när vuxna bestämmer saker som rör dig, ska de alltid tänka på vad som blir bäst för dig.

×

Lämna chatt