Barnets rättigheter

Bris kämpar för att varje barns rättigheter tillgodoses. I våra kontakter med barn ser vi dagligen hur barnets rättigheter kränks och åsidosätts. Vi ser också att många barn och vuxna inte vet vilka rättigheter barnet har. Här hittar du information om barns rättigheter inom olika områden.

Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är en internationell överenskommelse som gäller inom de stater som undertecknat den, (samtliga stater utom USA).

Grundläggande behov

Vissa behov har alla barn, i alla åldrar, gemensamt. De är grundläggande.

Barnets rättigheter i familjen

Föräldrabalken är den viktigaste lagen när det gäller barnet och familjen. I den framgår barnets rättigheter i förhållande till sina föräldrar och föräldrarnas skyldigheter i förhållande till barnet.

Vårdnad, boende och umgänge

Barnets bästa är en av de grundläggande principerna i barnkonventionen och den viktigaste principen i föräldrabalken.

Barnets rättigheter i skolan

Det är de vuxna i skolan som har ansvaret för att se till att alla barn får en skolmiljö fri från diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Samhällets ansvar

Socialnämnden i Sveriges kommuner är den myndighet som inom respektive kommun har det yttersta ansvaret för omsorgen om barn och ungdomar som vistas i kommunen. Om barnets föräldrar av någon anledning inte klarar av sitt ansvar som vårdnadshavare är det ytterst samhället som ska ge den hjälp och det stöd som familjen behöver.

Barnet och sekretess

Sekretess innebär förbud att avslöja uppgifter. Man får inte lämna ut uppgifter, varken muntligt eller skriftligt. Det är inte heller tillåtet att lämna ut allmänna handlingar. Sekretess gäller framförallt för anställda inom myndigheter eller i andra verksamheter där det finns tillgång till känsliga uppgifter. Sekretess gäller i första hand utlämnande av uppgifter till allmänheten.

Brott mot barn

Ett barn får inte utsättas för kroppslig bestraffning (aga) eller annan kränkande behandling. Förbudet som funnits i Sverige sedan 1979 är långtgående och innebär att varje handling som medför att barnet tillfogas kroppsskada eller smärta är straffbar.

Barn som flytt

Alla barn som bor i Sverige har samma rättigheter. Det gäller även ett barn som har kommit till Sverige som flykting och sökt asyl här, antingen tillsammans med sin familj eller som ensamkommande barn.

}
×

Lämna chatt