Barnet och sekretess

Sekretess innebär förbud att avslöja uppgifter. Man får inte lämna ut uppgifter, varken muntligt eller skriftligt. Det är inte heller tillåtet att lämna ut allmänna handlingar. Sekretess gäller framförallt för anställda inom myndigheter eller i andra verksamheter där det finns tillgång till känsliga uppgifter. Sekretess gäller i första hand utlämnande av uppgifter till allmänheten.

Barnet och föräldrarna

Barnets föräldrar har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska ha den uppsikt över barnet som behövs med hänsyn till barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. Normalt är det barnets föräldrar som bestämmer över sekretesskyddade uppgifter som finns om barnet hos olika myndigheter.

När barnet inte vill att föräldrarna ska veta

När ett barn har uppnått en viss mognad och utveckling kan föräldrarna inte längre kräva att få veta vad barnet har berättat för till exempel en läkare eller socialsekreterare. Det finns ingen bestämd åldersgräns när föräldrarnas möjligheter att råda över sekretesskyddade uppgifter minskar utan hänsyn måste tas till det enskilda barnets ålder, mognad och utveckling i övrigt.

När barnet behöver skyddas

Det kan även förekomma att det, av hänsyn till barnets bästa, inte lämnas ut vissa uppgifter till föräldrarna oavsett barnets ålder. I sådana fall är det oftast fråga om åtgärder som avser att skydda barnet från svårigheter som kan uppstå om de sekretesskyddade uppgifterna lämnas ut till barnets föräldrar. Socialnämnden har rätt att i vissa fall hemlighålla ett barns vistelseort för föräldrarna. Det kan exempelvis bli nödvändigt att hemlighålla ett omhändertaget barns vistelseort när det finns anledning att tro att föräldrarna kan föra bort barnet eller utsätta barnet för allvarliga risker.

Tonåringen

Om en tonåring till exempel besöker Ungdomsmottagningen eller någon annan vårdgivare kan man inte med säkert svara ja eller nej på frågan från patienten om föräldrarna kommer att bli kontaktade. Det är fråga om sekretessens verkan mellan barn och deras föräldrar.

I de allra flesta fall kontaktar inte sjukvårdspersonalen föräldrarna, om inte den unga vill det. Men personalens beslut beror bland annat på av vilken anledning den unga tagit kontakt med sjukvården, omständigheterna i det enskilda fallet, hur gammal och mogen patienten är, orsaken till besöket samt patientens egen vilja.

Ofta är det så att den unga patienten tillsammans med sjukvårdspersonalen diskuterar fram en lämplig lösning. Om personen är under 18 år och inte riskerar sitt liv eller sin hälsa kan personalen göra bedömningen att man kan behandla barnet som om det var en myndig person, d.v.s. kontakt tas inte med föräldrarna om den unga patienten inte vill att sådan kontakt ska tas.

Personer som har fyllt 18 år är myndiga och ansvarar över sin egen person och i sådana fall kontaktas inte patientens föräldrar.

Sekretess i skolan

Inom skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola och sameskola) gäller sekretess för uppgifter som avser psykologisk undersökning eller behandling och för uppgifter om personliga förhållanden hos psykolog eller kurator. Bestämmelserna är av det strängare slaget, och det råder sekretess om det inte det inte står klart att uppgifterna kan avslöjas utan att den som uppgiften avser, eller någon närstående, lider men.

I skolans övriga elevvårdande verksamhet gäller sekretess för uppgift om den enskilde elevens personliga förhållanden. Den här sekretessen är av det svagare slaget och gäller bara om det kan antas att den som uppgiften gäller, eller någon närstående, lider men. Lärare och annan skolpersonal lyder under den här sekretessen.

Sekretess hos alla myndigheter

Sekretess gäller hos alla myndigheter för uppgifter som avser enskilda personers hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det är så att den berörda personen eller någon närstående kan lida men om uppgiften avslöjas.

Sekretess hos socialtjänst och liknande verksamheter

Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgifter om enskildas personliga förhållanden, om det inte är klart att uppgiften kan avslöjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Sekretessen omfattar personliga förhållanden och med det menas i princip alla uppgifter som går att härleda till en enskild individ. Till personliga förhållanden räknas exempelvis namn, adress, telefonnummer, ålder, personnummer, anställning, inkomst, familjeställning, hälsotillstånd, handikapp, sexuell läggning, missbruk m.m.

Sekretess inom hälso- och sjukvård

Inom den allmänna hälso- och sjukvården gäller sekretess om den enskilde personens hälsotillstånd och andra personliga förhållanden. Sekretessen gäller inte bara uppgifter som angår patienten själv utan även de uppgifter i patientens journal som kan finnas om andra personer som står patienten nära.

×

Lämna chatt