Barnets rättigheter i familjen

Föräldrabalken är den viktigaste lagen när det gäller barnet och familjen. I den framgår barnets rättigheter i förhållande till sina föräldrar och föräldrarnas skyldigheter i förhållande till barnet.

Barns rättigheter – Skyddsregler för barn

En anledning till att det finns lagar i Sverige som berör barnets rättigheter är just det förhållandet att vuxna människor har olika syn på vilket ansvar de har för sina barn. Lagarna är till för att sätta den ram som regering och riksdag anser ska vara normgivande inom ett visst område. En annan, och kanske den viktigaste anledningen, är att svenska lagar och regler rörande barnets rättigheter i grunden oftast är att se som skyddsregler för barn.

Rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran

Barnets rätt till omvårdnad omfattar både den fysiska och den psykiska omsorgen. I den fysiska omsorgen ligger att barnet får sina materiella behov tillgodosedda, det vill säga att barnet får bostad och uppehälle och möjlighet att utbilda sig efter sina önskemål, behov och förutsättningar.

Med psykisk omsorg menas bland annat att barnet får omtanke, trygghet och förståelse, att gränser sätts för barnets handlande samt att barnet får uppfostran av sina föräldrar. I barnets rätt till trygghet ligger bland annat att få leva i en stabil familjemiljö och att ha tillgång till någon att lita på.

God vård och fostran innebär att barnet får känna att det behövs och att det får pröva sin förmåga och utveckla sina egna inneboende resurser för att efter hand frigöra sig från sitt beroende av föräldrarna. I en god fostran ligger också att barnet får lära sig att sätta gränser för sitt handlande och ta ansvar.

Barn ska behandlas med respekt

Föräldrar ska ta hänsyn till och visa respekt för de individuella egenskaper och särdrag som ett barn har. Barnet har med stigande ålder rätt till ett allt starkare integritetsskydd. Barnets rätt till ett privatliv och skydd mot insyn kan av naturliga skäl inte vara absolut, utan inskränkningar måste tillåtas och accepteras för att föräldrarna ska kunna ansvara för barnet.

Barn får inte utsättas för kränkningar eller kroppslig bestraffning

Förbudet som funnits i Sverige sedan 1979 är långtgående och innebär att varje handling som medför att barnet tillfogas kroppsskada eller smärta är straffbar. Inga former av våld får förekomma som metod i barnets fostran. Bestämmelsen i föräldrabalken gäller inte bara fysisk misshandel utan även psykisk bestraffning (det vill säga annan kränkande behandling), till exempel att låsa in ett barn i en garderob, att hota barnet, förlöjliga eller frysa ut det.

×

Lämna chatt