Barnkonventionen

FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) är en internationell överenskommelse som gäller inom de stater som undertecknat den, (samtliga stater utom USA).

Barnkonventionens grundläggande principer

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar och 41 av dem är så kallade sakartiklar som beskriver vilka rättigheter varje barn upp till 18 år har. Fyra av sakartiklarna beskrivs som grundläggande principer och är vägledande för hur helheten ska tolkas.

Alla barn har lika värde, Artikel 2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. Barn får inte diskrimineras i förhållande till vuxna eller andra grupper av barn och det är varje stats skyldighet att se till att alla barn skyddas mot diskriminering.

Barnets bästa ska komma i första hand, Artikel 3

Det gäller vid alla slags åtgärder och beslut som berör barnet. Principen omfattar alla områden där barn påverkas, oavsett om det är inom offentliga eller privata institutioner, domstolar, myndigheter eller lagstiftande organ. Man pratar till exempel om barnkonsekvensanalyser som innebär att all planering och alla beslut ska innefatta en prövning av barnets bästa.

Rätten till liv och utveckling, Artikel 6

Alla barn har rätten till livet och att få utvecklas till en trygg individ.

Respekt för barnets åsikter, Artikel 12

Barn har rätt att föra sin egen talan, att bli tagna på allvar och bli lyssnade på. Artikeln betonar deltagande och inflytande för barn och kan sägas vara barnkonventionens demokratiartikel. Barn ska ges möjlighet till inflytande i frågor som rör dem. Barn har ingen skyldighet att ha eller bilda en egen åsikt och ingen kan tvinga ett barn att avslöja sina tankar eller åsikter. Men det får inte finnas hinder för honom eller henne att uttrycka dem.

Barnkonventionen blir lag 2020

I juni 2018 fattade riksdagen beslutet att barnkonventionen ska bli lag. Beslutet innefattar även ett uppdrag till regeringen att följa upp hur beslutet efterlevs, ett fortsatt kunskapslyft inom kommuner, landsting och statliga myndigheter, samt ett uppdrag om en översyn av rådande lagstiftning och praxis som behöver förändras för att leva upp till barnkonventionen som lag. Principen om barnets bästa samt barnets rätt att komma till tals kommer få en central roll i beslutsprocesser som rör barnet. Barnet som en bärare av egna rättigheter kommer att få en starkare juridisk ställning. Lagen börjar gälla i januari 2020.

Bris broschyr om barnkonventionen

Barnkonventionen listar de mänskliga rättigheter som varje barn har och ger en universell definition av vilka rättigheter som gäller för alla barn världen över. Vissa av rättigheterna berör specifika områden, andra är av principiell och mer generell karaktär. Alla rättigheter är lika viktiga och utgör tillsammans en helhet.

×

Lämna chatt