Brott mot barn

Ett barn får inte utsättas för kroppslig bestraffning (aga) eller annan kränkande behandling. Förbudet som funnits i Sverige sedan 1979 är långtgående och innebär att varje handling som medför att barnet tillfogas kroppsskada eller smärta är straffbar.

Fysisk och psykisk misshandel

Ett barn får inte utsättas för kroppslig bestraffning (aga) eller annan kränkande behandling. Förbudet som funnits i Sverige sedan 1979 är långtgående och innebär att varje handling som medför att barnet tillfogas kroppsskada eller smärta är straffbar.

Inga former av våld får vara förekommande som metod i barnets fostran. Bestämmelsen i föräldrabalken gäller inte bara fysisk misshandel utan även psykisk bestraffning (det vill säga annan kränkande behandling) till exempel att låsa in ett barn i en garderob, att hota barnet, förlöjliga eller frysa ut barnet m m.

Fysisk misshandel är då den vuxna personen slår, sparkar, biter eller på andra sätt skadar barnet. Psykisk misshandel är då den vuxna personen hotar, kritiserar, kränker, skrämmer eller på andra sätt inte visar kärlek och omsorg om barnet.

En annan form av misshandel är bristande omsorg. Det är när den vuxna personen inte ser till att barnet får mat, kläder, sjukvård eller på annat sätt inte sköter om barnet.

En speciell form av barnmisshandel är när ett barn blir utsatt för sexuellt övergrepp av en vuxen person.

Allt detta är barnmisshandel. Både fysisk och psykisk misshandel skadar ett barn allvarligt. Är det dessutom barnets förälder som misshandlar barnet, har det förlorat den person som ska stå för dess trygghet.

Barn som bevittnat våld och deras rätt till ersättning

Barn som bevittnat våld i hemmet kan ha rätt till en särskild form av brottsskadeersättning från staten med stöd av de bestämmelser som finns i brottsskadelagen.

Förutsättningar för ersättning:

Brottsskadeersättning betalas till ett barn (barn och ungdomar som inte fyllt 18 år) som bevittnat ett brott som varit ägnat att skada tryggheten hos barnet i förhållande till någon närstående person. Ersättning utgår även om brottet inte kan sägas vara riktat mot barnet självt. För att ersättning ska utgå krävs att brottet, som barnet bevittnat, har varit ägnat att skada tryggheten och tilliten hos barnet i förhållande till en närstående person. Det krävs däremot inte att det finns någon utredning som visar att barnet drabbats av någon psykisk påverkan.

Vilka brott ger rätt till ersättning?

Vilka typer av brott som ger rätt till ersättning ska bedömas utifrån samtliga omständigheter i det enskilda fallet. Vålds- och sexualbrott är de främsta områdena där ersättning förekommer men det kan också vara fråga om annan brottslighet, t.ex. när en förälder hotar den andre föräldern eller inför barnet slår något syskon eller slår sönder det gemensamma hemmet.

Vem beviljar ersättning?

Ansökan görs till Brottsoffermyndigheten som ansvarar för prövning och utbetalning av ersättning.

Barn och tvångsäktenskap

I Sverige finns bestämmelser som innebär att man måste vara myndig för att gifta sig, det vill säga ha fyllt 18 år.

Äktenskap ska i Sverige ingås av fri vilja och var och en som enligt lagen har rätt att gifta sig har rätt att själv bestämma om han eller hon vill göra det. Ingen har rätt att tvinga en annan person att gifta sig. Om man har tvingats att gifta sig, exempelvis genom hot eller misshandel, har den tvingade personen rätt att få ut skilsmässa. Även åklagaren kan hjälpa till och föra talan om omedelbar skilsmässa i ett sådant fall.

För den som har tvingats att gifta sig i ett annat land finns möjlighet att invända mot detta när äktenskapet ska registreras Sverige. Ett sådant tvångsäktenskap anses inte giltigt i Sverige och ska inte registreras av Skatteverket. Den som är utsatt för påtryckningar och behöver hjälp bör vända sig till socialtjänsten i kommunen. Socialnämnden kan lämna familjen och den enskilde det stöd som behövs. Den kan också se till att den som riskerar att fara illa får det skydd som krävs.

Sexuella övergrepp mot barn

Sexuella övergrepp är alla sexuella handlingar som sker mot någons vilja. Barn som är under 15 år får inte utsättas för sexuella handlingar av någon äldre tonåring eller vuxen person. Det gäller även om barnet självt skulle säga att det vill eller på annat sätt visar att det är med på vad som händer. Det är förbjudet enligt lag och det är i alla situationer den vuxnes ansvar att följa lagen.

Barnet och sexualbrottslagstiftningen

Syftet med sexualbrottsreglerna i Sverige är dels att stärka och tydliggöra varje persons absoluta rätt till personlig och sexuell integritet och självbestämmande och dels att lyfta fram och förstärka skyddet för barn och ungdomar mot att utsättas för sexuella kränkningar. Nedan följer en kort genomgång över de vanligaste sexualbrotten och vad som är straffbart i Sverige.

Våldtäkt mot barn

Straffbestämmelsen ställer inte upp något krav på att våld eller hot måste ha använts vid övergreppet. Det krävs inte heller att samlag genomförts eftersom definitionen av brottet föreskriver "en sexuell handling som är allvarligt kränkande".

Sexuellt utnyttjande av barn

Reglerar sådana fall av våldtäkt mot barn som exempelvis när en betydligt äldre person har samlag med ett barn som ligger nära 15-årsåldern och där handlingen bygger på ömsesidighet och frivillighet.

Sexuella övergrepp mot barn

Gäller om en person genomför andra sexuella handlingar än dem som avser "våldtäkt mot barn" eller "sexuellt utnyttjande av barn". Exempelvis onanera åt någon eller när någon mer än flyktigt vidrör ett barns könsorgan.

Sexuellt ofredande

Det kan handla om att en person visar någon naken kroppsdel för någon annan och på ett sätt som väcker obehag. Det kan också vara sexuellt ofredande att genom ord eller handling kränka en annan persons sexuella integritet.

Utnyttjande av barn för sexuell posering

Omfattar handlingar när någon främjar eller utnyttjar att ett barn under 15 år utför eller medverkar i sexuell posering. Omfattar också gärningar mot barn i åldern 15 till 18 år om poseringen är ägnad att skada barnets hälsa eller utveckling.

Köp av sexuell handling av barn

Straffbestämmelsen omfattar köp av sexuella handlingar som sker under andra förhållanden än sådana som utgör rena prostitutionsförhållanden.

Kontakter med barn i sexuellt syfte

Brottet riktar sig mot kontakter med barn, till exempel via internet, som riskerar att leda till sexuella övergrepp vid ett fysiskt sammanträffande med barnet. Brottet omfattar den person som, i syfte att mot ett barn under 15 år begå vissa sexualbrott, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande och därefter vidtar någon åtgärd som är avsedd att möjliggöra ett sammanträffande med barnet (så kallad grooming).

 

×

Lämna chatt