Samhällets ansvar

Socialnämnden i Sveriges kommuner är den myndighet som inom respektive kommun har det yttersta ansvaret för omsorgen om barn och ungdomar som vistas i kommunen. Om barnets föräldrar av någon anledning inte klarar av sitt ansvar som vårdnadshavare är det ytterst samhället som ska ge den hjälp och det stöd som familjen behöver.

Socialtjänstlagen

De olika verksamheter som finns under socialnämnderna styrs och regleras av socialtjänstlagen. Lagen beskriver enbart ramarna för socialtjänstens verksamhet. Den innehåller alltså inga direkta detaljregleringar, utan har ett mer övergripande innehåll.

Frivillighet och tvång

Socialtjänstlagens bestämmelser bygger på frivillig medverkan från den enskilda individen. I vissa situationer blir det aktuellt med att använda olika tvångsåtgärder mot barn och ungdomar, men då har agerandet stöd i annan lagstiftning än socialtjänstlagen.

Anmälningsskyldigheten

I socialtjänstlagen regleras anmälningsskyldigheten när barn är i behov av skydd. Anmälningsskyldigheten ser olika ut beroende på vem det är som uppmärksammar att ett barn kan tänkas behöva stöd av socialnämnden.

Privatpersoner bör anmäla om man misstänker att ett barn far illa. Om exempelvis en granne till en barnfamilj upptäcker att barnet i grannfamiljen lever under svåra hemförhållanden som avviker mot det normala, så bör personen i fråga göra en anmälan till socialtjänsten. Det finns alltså ingen skyldighet för människor i ett barns närhet att göra en anmälan. Men man bör göra en anmälan om man har information som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till barnets skydd. En anmälan kan vara anonym.

Anmälningsskyldighet hos yrkesverksamma. Andra bestämmelser gäller för personer som arbetar inom myndigheter som bedriver verksamheter som berör barn och ungdomar samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården. De är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Det gäller även verksamheter i privat regi, exempelvis föräldrakooperativ, privata skolor m m.

En anmälan förutsätter inte att det är klarlagt att socialnämnden behöver ingripa. Även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta ska anmälas om de tyder på att ett barn kan vara i behov av stöd eller hjälp. Efter anmälan är det socialnämndens ansvar att undersöka vilka grunder det finns för uppgifterna i anmälan samt utreda behovet av nödvändiga åtgärder.

Socialtjänsten är skyldig att utreda

Socialtjänsten är skyldig att utan dröjsmål inleda en utredning om det kommer in en anmälan, eller information lämnas på annat sätt, och som kan innebära någon åtgärd från socialnämndens sida. Barn som fyllt 15 år kan själva ansöka om bistånd och stöd enligt socialtjänstlagen.

Särskilda bestämmelser för barn

Det finns ett särskilt avsnitt i socialtjänstlagen som avser barn och ungdomar. Där berörs socialnämndens ansvar i dessa frågor. Ansvaret innebär bland annat att socialtjänsten ska;

  • Verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden.
  • I nära samarbete med hemmet främja en allsidig och personlig utveckling och en gynnsam fysisk och social utveckling hos barn och ungdomar.
  • Med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdomar som har visat tecken på en ogynnsam utveckling.
  • Aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdomar.
  • I samarbete med hemmen arbeta för att barn och ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver.

Särskilda bestämmelser om vård av unga

Socialtjänsten ska som regel i frivilliga former ge stöd och hjälp till barn och föräldrar om behov finns. Om det av någon anledning inte är möjligt att hitta samförståndslösningar och frivillig medverkan från familjen, måste socialnämnden ha befogenhet att gå in vid sidan av föräldrarna och/eller i föräldrarnas ställe ge stöd och skydd till barnet. Hur det går till regleras i lagen om vård av unga (LVU).

LVU är avsedd att trygga samhällets möjligheter att kunna ge barn och ungdomar den vård och den behandling de kan vara i behov av. Bestämmelserna kompletterar socialtjänstlagen i situationer där frivilliga insatser är otillräckliga. Lagen ska tillämpas först när det visar sig att det inte går att få samtycke till den vård som anses nödvändig.

Barn som fyllt 15 år kan själva föra sin talan i mål och ärenden enligt lagen. Det innebär bland annat att ett barn, som lever under svåra hemförhållanden, på eget initiativ kan väcka talan i domstol med begäran att exempelvis slippa bo kvar hemma.

Ett beslut om vård med stöd av lagen om vård av unga innebär att föräldrarnas rätt att bestämma över barnet begränsas i den omfattning som behövs för att vården ska kunna utföras. Föräldrarna har däremot kvar den rättsliga vårdnaden om barnet.

Vård med stöd av LVU kan komma i fråga i två huvudfall:

  • När det finns brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet som medför en påtaglig risk att barnets hälsa eller utveckling skadas. I dessa fall är det fråga om brister i hemmiljön och då vanligtvis omsorgsbrist från föräldrarnas sida.
  • När barnet utsätter sig självt för en risk genom missbruk, brottslig verksamhet eller något annat socialt nedbrytande beteende. I dessa fall ligger alltså problemet hos barnet självt eftersom det är barnets eget beteende som gör att risken för skada uppstår.

Familjehem och hem för vård och boende

Socialnämnden i varje kommun har ansvaret för att barn som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna, tas emot i ett familjehem eller i ett hem för vård eller boende. Med begreppet familjehem avses enskilda hem och med hem för vård eller boende avses hem som vanligtvis tar emot flera barn och ungdomar på ett och samma ställe. Båda vårdformerna används oberoende av om placeringen sker på frivillig väg eller utan samtycke, det vill säga med tvång.

×

Lämna chatt