Bra att veta om skolan

Det svenska skolväsendet innefattar förskola till vuxenutbildning. Förskolan och förskoleklassen är frivillig, medan grundskoleutbildningen är obligatorisk i nio år (tio för specialskolan). Gymnasieskolan är treårig och frivillig. Ungdomar som har avslutat grundsärskolan har rätt att gå gymnasiesärskolan som är fyraårig. Varje kommun ska också erbjuda vuxenutbildning.

Om sekretess för anställda

Alla som arbetar på en förskola eller skola har sekretess, det vill säga de får inte hur som helst föra vidare vad de har fått veta om ditt barn eller ditt barns hemförhållanden. Men alla som jobbar på till exempel en skola har inte samma sekretessnivå. Lärarna har inte lika sträng sekretess som skolsjuksköterskan och kuratorn. Lärare får prata med varandra om saker som rör en gemensam elev. Det får inte skolsjuksköterskan eller kuratorn göra, om inte barnets vårdnadshavare ger sin tillåtelse.

Om anmälningsskyldighet

Alla som arbetar på en förskola eller skola är enligt socialtjänstlagen skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de känner oro för att ett barn inte har det bra. Det kan till exempel handla om att man tror att barnets föräldrar har alkoholproblem, att ett barn visar tecken på att leva i en utsatt situation eller att en tonåring verkar flytta runt hos olika kompisar utan att föräldrarna reagerar. Läs mer under Om ett barn far illa.

Personalen behöver inte vara säker på sin sak när anmälan görs, det är oron som räknas. Det är socialtjänstens ansvar att bedöma hur allvarliga uppgifterna är.

Om mobbning, kränkningar och diskriminering

Skollagen och diskrimineringslagen är två av de lagar som innehåller bestämmelser om våra barns rätt att känna sig trygga när de är i skolan eller på förskolan. Det är rektorn på skolan/förskolan som ansvarig för att förebygga så att mobbning, diskriminering och kränkande handlingar inte förekommer. Har du ett barn som är utsatt för mobbning, diskriminering eller någon annan kränkande handling har du alltså stöd i lagen när du kräver att barnet ska få hjälp.

Mitt barn har fyllt 18 – får jag veta något då?

Vårdnadshavare är vi tills våra barn fyller 18 år. Sedan är de myndiga och ska ta sitt fulla vuxenansvar. De allra flesta 18-åringar går i gymnasiet, och en del av dem behöver fortfarande ett visst stöd från sina föräldrar kring skolarbetet. Det kan också vara så att 18-åringen behöver att föräldrar och skola samarbetar för att stötta på bästa sätt.

Har du ett barn som har fyllt 18 och du oroar dig för hur det går i skolan har du inte längre rätt till information om ditt barn inte själv vill det. Om du anar att ditt barn behöver ditt stöd och att du samarbetar med ditt barns lärare även om ditt barn fyllt 18 år, är det bästa om ni tillsammans träffar skolan och gemensamt kommer överens om hur ni ska hålla kontakten för att på bästa sätt stötta din 18-åring.

×

Lämna chatt