Skolan

Mitt barn verkar inte ha det bra i skolan och hittar på olika anledningar att slippa gå dit. Vad kan jag som förälder göra?

Vi på Bris får många samtal från barn och ungdomar rörande skolan. Just i den här perioden runt skolstarten är dessa samtal ännu vanligare. Barnen och ungdomarna berättar om oro kring prestation, betyg, kompisar, ensamhet och kränkningar.

Alla barn i Sverige har skolplikt, vilket innebär att de har rätt till undervisning och att de måste gå i grundskolan. Det är vårdnadshavaren som ansvarar för att eleven kommer till skolan. Skolans ansvar är att eleven känner sig trygg och att hen får stöd och stimulans för att utvecklas och nå kunskapsmålen.

Att ett barn inte vill gå till skolan kan bero på olika saker. Det kan handla om oro för att känna sig ensam och utanför eller att man blir/har blivit utsatt för kränkande behandling. Det kan också vara så att man känner stress kring skolarbete, prov och betyg. Barnet kan ha höga krav på sig själv eller uppleva att föräldrarna har det.

Du som förälder har en viktig roll om ditt barn på något sätt har det jobbigt i skolan. Det du kan göra är att prata med ditt barn, undersöka hur barnet känner och tänker kring sin tillvaro i skolan. Visa att du tar barnets upplevelse på allvar och förmedla hopp om att det går att få en förändring.

Prata med de vuxna i skolan och försök att tillsammans med dem hitta en lösning på det som barnet upplever som svårt eller jobbigt. Om du inte får hjälp av läraren kan du prata med skolans rektor. Det är rektorn som har det övergripande ansvaret och ska se till att eleverna får det stöd de behöver och som beslutar om olika åtgärder.

Om ditt barn vill ha någon att prata med, om skolsituationen eller andra funderingar, kan ni kontakta skolans kurator. Det ska finnas tillgång till kurator på alla grundskolor.

Även om du som förälder kanske känner frustration över skolan, prata inte illa om skolan när barnet hör. Försök istället att förmedla att barnet har rätt att må bra, att känna sig trygg, och att du vill samarbeta med skolan för att situationen ska bli bra.

Om du behöver mer råd och stöd:

Ring till Bris Vuxentelefon - om barn,
Tel 0771 50 50 50, varje vardag mellan kl. 09:00-12:00.

×

Lämna chatt