Bris kongress

Kongressen är Bris högsta beslutande organ. Den senaste kongressen hölls i den 29 maj 2021.

Modiga, beslutsamma och med en vilja att förändra – så kan man beskriva Bris medlemmar. I femtio år har Bris medlemmar engagerat sig och outtröttligt kämpat för att förändra barn och ungas situation till det bättre. Som medlem kan du fortsätta påverka för ett bättre samhälle för barn, bland annat genom att skriva motioner till kongressen eller bli vald till kongressombud och vara med och representera Bris medlemmar på kongressen, som anordnas vartannat år.

Kongress 2021

Bris fyller 50 år och fortsätter att skapa engagemang. Under året som gått har Bris haft fler stödjande samtal med barn än någonsin, organisationen har fortsatt att ökat sitt medlemsantal samt ökat sina intäkter. Den 29 maj samlades Bris för kongress för att blicka framåt.

-Såväl kongressombud som motionärer har under kongressen visat att det finns ett stort engagemang för folkrörelsen Bris, med en hög ambitionsnivå och en stark vilja att skapa ett bättre samhälle för vartenda barn i landet, säger Annabella Kraft, omvald ordförande för Bris styrelse.

Bris kongress antog en ny långsiktig plan, För alla barn alltid som klargör Bris fokus framåt. Här framgår att Bris ska arbeta aktivt för att nå ut till alla barn i landet och att Bris kunskaps- och påverkansarbete särskilt ska fokusera på frågor om barns utsatthet för våld och förtryck, barns psykiska ohälsa samt ojämlika uppväxtvillkor som idag präglar Sverige.

En viktig del i den långsiktiga planen handlar om att öka barns deltagande och inflytande, såväl i samhället som i den egna rörelsen. På kongressen togs därför beslut om att underlätta för barn att bli medlemmar i Bris. Kongressen tog även beslut om att Bris aktivt ska arbeta för en sänkt rösträttsålder. Vidare togs beslut om att Bris bland annat ska jobba för ökad kunskap om utsatthet bland de allra yngsta barnen 0–6 år.

Protokoll från kongressen hittar du längst ned på sidan.

Bris nästa kongress hålls 2023 i Göteborg.

Bris valberedning 2021-2023

Johan Johander

Region Mitt

072-301 12 00
johan.johander@live.se

Katarina Ljungqvist

Region Väst (sammankallande)

08-70 12 131
s.katarina.ljungqvist@gmail.com

Lars-Åke Nordström

Region Nord

070-333 74 87

Magnus Hulthé Andersson

Region Syd

073-404 62 04
Magnus.hulthe@gmail.com

 

 

Marie Herburth

Region Öst

070 - 22 897 85
herburth@hotmail.com

Bris granskningsutskott 2021-2023

GU granskar att styrelsens arbete utförs enligt stadgarna.
GU följer upp att eventuella beslut från kongressen verkställs samt att styrelsen fattar beslut som är i linje med Bris långsiktiga plan.

Helena Ejvegård

GU Väst (sammankallande)

helena.ejvegard@hotmail.com

Peter Irgens

GU Nord

070-798 15 75
peter@irgens.se

Thomas Dahl

GU Öst

073-161 10 01
tdhemma@gmail.com

Louise Säfström

GU Syd

info@bris.se

Lena Berg

GU Mitt

info@bris.se

×

Lämna chatt