Bris kongress

Kongressen är Bris högsta beslutande organ och 13 maj 2023 hölls kongressen i Göteborg.

Delar av den nyvalda styrelsen för 2023-2025.

Delar av den nyvalda styrelsen för 2023-2025.

Kongressen 2023

Pandemi, krigsutbrott i Europa och el- och finanskris. De senaste åren har kriserna avlöst varandra och fler barn än någonsin vänder sig till Bris. Bris kongress 2023 tog flera beslut för att stärka barns rättigheter – en fråga som engagerar mer än någonsin.

– Det finns ett stort engagemang för att stärka barns rättigheter i Sverige, det ser vi inte minst i den växande folkrörelsen Bris. Under dagen har vi sett vilken kraft som finns inom folkrörelsen och tagit del av både ombud och motionärernas starka vilja att driva igenom sina förslag för att skapa ett samhälle som ger varje barn rätt till en trygg uppväxt, säger Annabella Kraft, omvald ordförande för Bris styrelse.

Det senaste årens kriser har fått konsekvenser för barn och barns mående. Efter pandemin följde krig i Ukraina och sedan svåra ekonomiska tider med ökade mat- och elpriser som påverkat många familjers ekonomi. I den nationella stödlinjen för barn märks det tydligt att kriser drabbar barn hårdast. Under 2022 har Bris haft fler stödjande kontakter än någonsin innan och barn berättar om en allt allvarligare psykisk ohälsa.

– Även om samtalen till Bris ökar så ser vi det positiva i att barn söker hjälp. Det är när barn berättar som samhället kan erbjuda stöd. Samtidigt är det otroligt viktigt lär oss från de tider som varit. I kristider ökar vikten av ett samhälle som gör barn delaktiga och utifrån ett starkt barnrättsperspektiv formar hållbara och långsiktiga lösningar där barns rättigheter och livsvillkor är i centrum, säger Magnus Jägerskog generalsekreterare på Bris.

Bris kongress antog under dagen en rad motioner som förtydligar organisationens arbete framöver. Bris ska bland annat verka för att Sverige tar fram en ny nationell barnrättsstrategi. Den tidigare barnrättsstrategin togs fram 2010, innan barnkonventionen blev svensk lag och motionärerna lyfte bland annat att en uppdaterad strategi skulle tydliggöra hur alla verksamheter i Sverige ska arbeta för att följa barnkonventionen i praktiken. Vidare togs även beslut om att Bris ska arbeta för att barn får rätt till eget ombud i rättsprocesser.

Bris nästa kongress hålls 2025 i Umeå.

 

Heba, 18, yngst på Bris kongress 2023

För regionrådet Heba Soualem, 18, är Bris kongress är ett viktigt forum för kunskapsutbyte där alla kan lära av varandra, oavsett ålder. ”Jag är glad att jag kan bidra med det unga perspektivet”.

Hej Heba! Varför var du med på Bris kongress?

– Jag är engagerad i Bris regionråd i västra Sverige. Just nu är jag gymnasie-elev på naturvetenskapsprogrammet men jag tar studenten om två veckor

Läs hela intervjun här

Bris valberedning 2023-2025

Kontakt: valberedningen@bris.se

Johan Johander

Region Mitt

Marcus Norlin

Region Väst

Lars-Åke Nordström

Region Nord (sammankallande)

Magnus Hulthé Andersson

Region Syd

 

Dietmar Mölk

Region Öst

Bris granskningsutskott 2023-2025

Kontakt: granksningsutskottet@bris.se

GU har till uppgift att granska att Bris stadgar efterlevs.

GU ska också granska att beslut som tas på kongressen genomförs av styrelsen.

Ylva Svensson

GU Väst

Peter Irgens

GU Nord (sammankallande)

Karin Strand

GU Öst

Louise Säfström

GU Syd

Alexandra Aho

GU Mitt

×