Bris långsiktiga plan 2017-2021

Bris har arbetet fram en långsiktig plan för åren 2017-2021 som ska hjälpa oss att nå ett samhälle där barnets rättigheter respekteras. En plan som summeras i tio steg och som ska vara vägledande för hur verksamheten ska bedrivas under denna period.

Tio steg mot ett samhälle där barnets rättigheter respekteras

  • Bris ska bredda stödverksamheten och göra den mer attraktivt för en större mångfald av barn.

  • Bris ska arbeta förebyggande genom stöd till vuxna som ett indirekt stöd till barn. Vuxna som ser och agerar för barnets bästa är en skyddsfaktor.

  • Genom kommunikation, opinionsbildning och påverkansarbete ska Bris påvisa samhällets brister när det gäller att tillgodose barnets rättigheter. Bris ska kräva åtgärder från beslutfattare på nationell och regional nivå för en förbättring av barnets rättigheter.

  • En stark medlemsorganisation ger kraft och engagemang för barnets rättigheter. Det är prioriterat att öka antalet medlemmar och att stärka medlemsinflytandet i Bris. Kopplat till principen om delaktighet i Agenda 2030 och artikel 12 i barnkonventionen ska Bris stärka barns möjlighet till inflytande i Bris.

  • Bris ska aktivt bidra till måluppfyllelsen av målen i Agenda 2030, lokalt, regionalt, nationellt och globalt.

  • Bris ska särskilt fokusera på att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga, stödja barn som flytt och att arbeta för varje barns rätt att slippa våld.

  • Bris ska genom Bris nätverk öka kunskapen om barns livsvillkor, stärka samverkan nationellt och regionalt för att mobilisera samhället i arbetet med att stärka barnets rättigheter.

  • Bris ska stärka sin internationella samverkan. Genom samverkan med omvärlden ökar förutsättningarna att stärka barnets rättigheter i Sverige, såväl som i andra länder.

  • En förutsättning för Bris verksamhet, att stärka barnets rättigheter, är finansiering genom insamling från privatpersoner, företag, stiftelser, kommuner, landsting och andra organisationer. Bris ska tydligt fokusera på insamling från privatpersoner.

  • Bris ska eftersträva hög medvetenhet kring den skillnad varje insamlad krona gör för verksamheten.

På Bris kongress i Norrköping den 20 maj 2017 fattades beslut om en ny långsiktig plan för organisationens arbete. Bris styrelse har det övergripande ansvaret för Bris långsiktiga plan.

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer