Fokus psykisk ohälsa

Genom barnkonventionen har Sverige åtagit sig att tillgodose varje barns rätt till sitt liv, att få överleva och att få utvecklas. Varje barn har rätt till sin psykiska hälsa, och rätt till stöd, vård och behandling för att få denna rättighet tillgodosedd.

Se filmen med Bris kurator Catarina om barns psykiska ohälsa.

Sedan 1980-talet har den psykiska ohälsan ökat bland barn och unga i Sverige. I flera år har psykisk ohälsa också varit det vanligaste området barn hör av sig till Bris om, 2016 handlade nästan 40 procent av kontakterna om detta. Vi har därför bestämt oss för att bidra till att bryta trenden med den ökande ohälsan. Vi ska göra detta genom opinionsbildning, genom att sprida information till både barn och vuxna, politisk påverkan med mera. Den 7 mars 2017 släpper Bris sin årsrapport med en fördjupad del om psykisk ohälsa.

Psykisk ohälsa är ett brett begrepp, det finns inte en entydig och självklar definition utan termen psykisk ohälsa kan användas både för mindre allvarliga, och i många fall övergående, besvär som nedstämdhet och oro, och för mer allvarliga symtom som klassas som en psykisk diagnos. Dessutom klassas ofta olika psykosomatiska symtom som psykisk ohälsa, det vill säga kroppsliga besvär som kan vara uttryck för att någon mår psykiskt dålig, till exempel magont, huvudvärk och annan värk.

Bris har valt att använda socialstyrelsens definition av psykisk ohälsa:

"Psykisk ohälsa omfattar tillstånd med olika grad av psykisk ohälsa, allt ifrån enstaka, mer eller mindre plågsamma besvär av oro eller nedstämdhet till psykiska sjukdomar som kräver slutenvård."

Det är en bred definition som täcker in de kontakter Bris har med barn om psykisk ohälsa. Vi tycker att det är viktigt med en bred definition då vi inte kan skilja ut vilka barn som hör av sig till oss och som har diagnoser (och i så fall vilka) och de som "uppger självrapporterade besvär".

Följ med oss och stöd oss i arbetet med att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan.

Bris rapport 2017:1 och Bris årsrapport för 2016

I Bris årsrapport sammanställs forskning om barns psykiska ohälsa, barns egna beskrivningar av hur de mår och deras oro för vad som ska hända om de söker hjälp. Barn berättar om bristande information från vårdgivare, om brutna tystnadslöften och brist på inflytande över och delaktighet i sin egen vård. De berättar också om föräldrar som inte orkar stötta och om hur skolan inte förmår ge rätt stöd.

Några av Bris slutsatser i rapporten

  • Alla barn ska ha tillgång till likvärdig vård oavsett var i landet de bor. Idag är det stora regionala skillnader och få landsting lever upp till vårdgarantin.

  • Vårdgivare måste se barnet som rättighetsbärare. Barnet har rätt till inflytande, delaktighet och information i sin vård och ett viktigt steg för att uppnå detta är att barnkonventionen görs till lag.

  • Det krävs ett starkare skydd från samhället för de barn vars föräldrar brister i omsorg.

  • Det behövs mer kunskap om hur skolan bäst kan arbeta för att främja barns psykiska hälsa.

  • Ungas utanförskap på arbetsmarknaden måste minskas. Sambandet mellan den försämrade arbetsmarknaden för unga och den ökande psykiska ohälsan bland äldre tonåringar bör utredas vidare.

  • Varje självmord som har begåtts av ett barn ska utredas.

Bris #psykbryt – ett upprop för att stoppa den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga.

Under Bris vecka i Almedalen överlämnades över 10 000 namnunderskrifter som vi fått in genom vår kampanj #psykbryt till vikarierande hälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll. Över 10 000 personer har skrivit på för lika vård i alla landsting, större anslag till forskning om psykisk ohälsa, och att barns självmord ska utredas. Ministern försäkrade att regeringen tar frågan om den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga på största allvar.

#psykbryt. Ett upprop från Bris för att stoppa den ökande psykiska ohälsan hos barn och unga. Namnunderskrifter överlämnas till till vikarierande hälso- och sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

 Med oss i Almedalen hade vi våra röda Bristelefoner där det går att lyssna på exempel på vad barn berättar för oss om psykisk ohälsa.

Läs mer om vår kampanj på psykbryt.nu

Relaterat

×

Lämna chatt

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

#ärdumed

Diskussionsmaterial till våra rapporter.

Läs mer

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer