Bris: Tappa inte fokus på barnets rättigheter!

Publicerat

Bris kommentar till Stefan Löfvens regeringsförklaring den 21 januari 2019.

Regeringsförklaringen innefattar en rad förslag som får konsekvenser för Sveriges två miljoner barn. Inom mindre än ett år blir barnkonventionen svensk lag, en historisk händelse som med tiden kommer göra Sverige till ett tryggare och mer rättssäkert land för alla barn. Bris saknade dock visionen för hur lagen ska implementeras under den kommande mandatperioden. Bris saknade också ett tydligt löfte från regeringen, riktat till landets barn, om att detta arbete ska prioriteras. Bris ser positivt på de enskilda förslag i regeringsförklaringen som stärker barnets rättigheter. Bris har bland annat drivit frågan om en slopad preskriptionstid för sexualbrott mot barn samt inrättandet av en myndighet för mänskliga rättigheter.

Barnrätten måste vara en politisk prioritet. Barnkonventionen blir lag om mindre än ett år. Men att göra barnkonventionen till lag räcker inte för att tillgodose Sveriges alla barn deras mänskliga rättigheter. Arbetet behöver löpande prioriteras och resursförstärkas inom hela regeringskansliet. Lena Hallengren är väl insatt i frågor som rör barnets rättigheter. Hon går från att vara barn- äldre och jämställdhetsminister till att bli socialminister. Hallengren har fortfarande tilldelats ett ansvar för barn, men nu ihop med flera andra tunga politiska områden. Bris ser med oro på att denna fördelning av ansvarsområden gör att regeringens viktiga barnrättsfokus hamnar i skymundan. Bris tycker dock det är positivt att även andra ministrar får visst ansvar för barnrättsfrågor, såsom exempelvis den nya jämställdhetsministern Åsa Lindhagen. Barnkonventionens fulla genomslag handlar om att synliggöra hur all politik slår mot barnets rättigheter i samtliga ministerområden. Bris vill se en barnkonsekvensanalys av samtliga nya förslag inom varje departement.

Trenden med barns växande psykiska ohälsa måste brytas. Bris ser med optimism på regeringens fokus på att främja psykisk hälsa. Ett samtal om psykisk ohälsa har i många år varit det vanligaste samtalet i Bris stödkanaler med barn. Bris har i flera år drivit på för att stoppa den oerhört allvarliga trenden med barns växande psykiska ohälsa. Bris välkomnar förslaget om köfri psykiatri för barn och unga, men samtidigt saknade Bris de konkreta förslag som krävs för nå hela vägen fram. Förslaget om köfri psykiatri beskriver i realiteten en omfattande målbild. Det är Bris erfarenhet att ett tillrättakommande med dagens långa kötider inom barn- och ungdomspsykiatrin kräver en gedigen satsning på främjande av alla barns psykiska hälsa, men även tydligt förstärkta förebyggande insatser för barn i utsatta situationer, samt en i grunden reformerad vårdkedja med särskilt fokus på primärvården. Bris välkomnar regeringens satsning på att bryta den psykiska ohälsan för barnet i skyddat boende, en fråga Bris länge drivit. Bris arbetar aktivt med ett särskilt utformat gruppstöd till denna grupp av barn, som ofta mår mycket dåligt och där riktad hjälp från samhället lyser med sin frånvaro runt om i hela landet. Att rätten till familjeåterförening stärks är en förutsättning för att Sverige ska kunna uppnå barnkonventionens fulla genomslag. Den psykiska ohälsan är mycket utbredd bland barn som flytt och mer behövs för att stärka denna grupps mänskliga rättigheter.

Den växande segregationen är en av vår tids största samhällsutmaningar. Barnen som drabbas får betala ett högt pris för samhällets brister. Bris välkomnar alla de förslag som ökar jämlika livsvillkor för barn och motverka Sveriges växande segregation. Mycket behöver göras och Bris ser positivt på förslaget om att exempelvis stötta barns vårdnadshavare. Satsningen på språkstudier för föräldralediga är en oerhört viktigt förutsättning för att du som vuxen ska kunna ta beslut för ditt barns bästa. De allra yngsta barnen, en ofta förbisedd grupp, har i flera rödgröna regeringsförklaringar blivit lovade minskade barngrupper i förskolan, så även i denna regeringsförklaring. Förskolan är en viktig motor för att motverka segregering. Bris saknade konkreta förslag på hur detta löfte ska infrias under kommande mandatperiod.

Bris ser med stor optimism på de förslag som kommer innebära en förbättrad skola oavsett var i landet barnet bor. Bris har tidigare bland annat drivit frågan om en handlingsplan för stuidero och trygghet i skolan samt om att modernisera sex och samlevnadsundervisningen. Bris träffar många lärare som inte vet hur det ska ta sig an sex och samlevnadsundervisning. I detta ämne bor inte bara livsviktig kunskap för individen, det bor också ett förbyggande arbete för en modern samtyckeskultur och avgörande kritik mot de könsroller som är farliga för alla barn oavsett kön. 

Sverige ska bli ett bättre land att vara barn i. Att aktivt arbeta med att lyssna och beakta det barn själva berättar är av central betydelse. Bris hade gärna sett konkreta politiska förslag om särskild löpande dialog med medborgare under 18 år. Barn är den enda grupp medborgare som inte har rösträtt. Därför måste politiker kompensera barnen genom att möjliggöra deras inflytande i frågor som rör dem.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris

För mer information

Magnus Jägerskog

Magnus Jägerskog

Generalsekreterare

magnus.jagerskog@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer