Påverkan

Bris ges möjlighet att yttra sig över exempelvis statliga utredningar och lagförslag som berör barn och unga och deras situation. Remissyttranden är ett viktigt sätt för Bris att bevaka och stärka barnperspektivet inför beslut och förändringar.

Barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Remissvar gällande Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad, 2018-2022

Bris välkomnar programmet för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad och att Stockholms stad tagit initiativ till ett sådant viktigt vägledande dokument för barnets rättigheter. Bris anser dock att programmet med fördel kan förtydligas i vissa delar för på bästa sätt kunna fungera som ett praktiskt verktyg i stadens olika verksamheter.   

Barnkonventionen blir ny lag

Bris yttrande SOU 2016:19 Barnkonventionen blir svensk lag

Bris tillstyrker lagförslaget som innebär att barnkonventionen blir svensk lag. Men ett stort arbete behöver göras för att alla delar av samhället ska börja se barnet som rättighetsbärare. (SOU 2016:19).

Integritet och straffskydd

Bris yttrande på betänkande Integritet och straffskydd, SOU 2016:7

Lagförslag om uppehållstillstånd i Sverige

Bris yttrande av lagförslag om Begränsningar av möjligheter att söka uppehållstillstånd i Sverige

Förslagen i lagrådsremissen ”Begränsningar av möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige” avstyrks av Bris eftersom de står i direkt strid med FN:s konvention om barnets rättigheter. Skulle den tillfälliga lagen träda i kraft måste barn och barnfamiljer helt undantas.

Förslag till ny tvångslag

Bris yttrande om Förslag till ny LVU (SOU 2015:71)

Psykiatrisk tvångsvård

Yttrande över Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård Ds 2014:28

Registerkontroll avseende personer som arbetar med barn

Genomförande av EU:s direktiv om bekämpning av sexuella övergrepp mot barn, sexuell exploatering av barn och barnpornografi (DS 2012:45)

Bris tillstyrker Utredningens förslag till lag (2013:00) om registerkontroll avseende personer som arbetar med barn men med ett förbehåll:
Bris anser att första stycket även ska tillämpas på föräldrar, även om dessa endast innehar anställning eller uppdrag inom en grupp där det egna barnet deltar.

Avskaffande av steriliseringskrav

Bris yttrande Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet DS 2012:46

Bris tillstyrker utredningens förslag att ändra nuvarande lydelse av lagtexten (1972:119) så att texten som avser krav på sterilisering som villkor för ändrad könstillhörighet tas bort.

×

Lämna chatt