Barnkonventionen

Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Detta sker med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som riktmärke.

Barnkonventionen antogs 1989 av FN:s generalförsamling. Konventionen är ett viktigt verktyg för alla de aktörer som arbetar med att stärka barns och ungdomars rättigheter – i Sverige och övriga världen. Alla stater som anslutit sig till barnkonventionen (samtliga stater utom USA) är skyldiga att efterleva dess innehåll.

Respekt för individen

Kärnan i barnkonventionen är respekten för varje barn som individ och subjekt i sitt liv – på samma villkor som vuxna. En central aspekt är att barn har rättigheter som fullvärdiga medborgare i samhället. Varje barn, oavsett bakgrund, har rätt att behandlas med respekt och barnets bästa ska alltid komma i första rummet vid alla åtgärder som berör barn.
Barnkonventionen innehåller såväl medborgerliga och politiska som ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter och understryker deras beroende till varandra.

Fyra principer

Barnkonventionen vilar på fyra grundläggande principer. Dessa ska vara ledande för hur konventionens övriga artiklar bör tolkas. De fyra grundläggande principerna är:

  • Förbud mot diskriminering (artikel 2) Alla barn har rätt att ta del av sina rättigheter.
  • Barnets bästa i främsta rummet (artikel 3) Alla beslut som tas och som på något sätt berör barn ska beakta barnets bästa.
  • Rätten till liv och utveckling (artikel 6) Inte bara barnets överlevnad, utan även hans eller hennes utveckling skall säkerställas till det yttersta av samhällets förmåga.
  • Rätten att få komma till tals (artikel 12) Barnets åsikter ska komma fram och ges respekt.

Bris kämpar för att varje barns rättighet tillgodoses. I våra kontakter med barn ser vi dagligen hur barnets rättigheter kränks och åsidosätts. Vi ser också att många barn och vuxna inte vet vilka rättigheter barnet har.

Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungas rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Detta sker med FN:s konvention om Barnets rättigheter (barnkonventionen) som riktmärke.

Barnkonventionen listar de mänskliga rättigheter som varje barn har och ger en universell definition av vilka rättigheter som gäller för alla barn världen över. Vissa av rättigheterna berör specifika områden, andra är av principiell och mer generell karaktär. Alla rättigheter är lika viktiga och utgör tillsammans en helhet.

Barnets rättigheter berörs i fler viktiga internationella konventioner som Sverige anslutit sig till. Europakonventionen innehåller exempelvis bestämmelser som är särskilt viktiga för barn, bland andra artikel 8 som reglerar rätten till respekt för privat- och familjelivet. Det unika med barnkonventionen är emellertid att den tar upp en rad rättigheter som är specifika för barn. Exempel på det är barnets rätt till personlig kontakt med sina föräldrar, rätt till omvårdnad för ett barn som berövats sin familjemiljö och barnets rätt till kostnadsfri utbildning.

Sveriges första app om barnkonventionen

På barnkonventionens födelsedag släpptes Sveriges första app om barnkonventionen. Alla barns rätt är en interaktiv bilderbok för stora som små om barns rättigheter. Appen är fylld av bilder, animationer och ljud som på ett enkelt och kreativt sätt förklarar artiklarna i barnkonventionen. Bläddra, peka och lyssna på författarens egen uppläsning.

Appen Alla Barns Rätt är en animering av Pernilla Stalfelts bok. Den är fylld med bilder, animationer och ljud som på ett enkelt sätt förklarar artiklarna i barnkonventionen. Här hittar du också barnkonventionens 54 artiklar.

Bakom appen Alla Barns Rätt står, "Om barnkonventionen", ett samarbete mellan Bris, Ecpat, Plan Sverige, UNICEF, Rädda Barnen, SOS Barnbyar, World Childhood Foundation samt Barnombudsmannen och Allmänna Arvsfonden. Appen laddar du ner gratis.

App Store.

Google Play (för android)

Bris nya bok med barnkonventionen

Barnkonventionen listar de mänskliga rättigheter som varje barn har och ger en universell definition av vilka rättigheter som gäller för alla barn världen över. Vissa av rättigheterna berör specifika områden, andra är av principiell och mer generell karaktär. Alla rättigheter är lika viktiga och utgör tillsammans en helhet. Bris nya bok ska spridas till båda barn och vuxna och kan laddas ned som pdf här på sidan

×

Lämna chatt

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

#ärdumed

Diskussionsmaterial till våra rapporter.

Läs mer

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer