Bris nätverksträffar hösten 2017

Bris nätverk – mötesplatsen för barnets rättigheter har avslutat höstens nätverksturné. Över 500 engagerade medlemmar från nätverket träffades för att diskutera, inspirera och dela erfarenheter med varandra kring höstens teman: Psykisk ohälsa bland barn som flytt och Barnets rätt till en trygg idrott.

För att skapa långsiktig förändring vill vi på bästa sätt tillvarata erfarenheter mellan olika aktörer och individer i samhället. Tillsammans är vi den mobiliserande kraften för barnets rättigheter. I Bris rapport Barn som flytt – en riskgrupp för psykisk ohälsa, som lanserades under nätverksturnén, konstaterar Bris att Sverige måste göra mer för att stärka den psykiska hälsan hos barn som flytt. Situationen generellt kring psykisk ohälsa hos barn i Sverige är alarmerande, 4 av 10 samtal till Bris handlar om psykisk ohälsa. Det är oacceptabelt och aktuella siffror visar att endast ett landsting i Sverige nu lever upp till den förstärkta vårdgarantin om en första bedömning hos BUP inom 30 dagar.

På träffarna ställde vi öppet frågan om en tycker att Sverige lever upp till barnkonventionen artikel 24, att verka för varje barns bästa uppnåeliga hälsa. På detta har samtliga deltagare under träffarna, enhälligt och tydligt svarat nej.

"Det behövs både vårdande och sociala insatser för att stärka hälsan hos barn och unga som flytt. Det ena utesluter inte det andra".

 

En viktig del av nätverket är möjligheten till dialog. På nätverksträffarna kallar vi denna del för Dialogfika, en tid till nätverkande och samtal mellan deltagarna. Denna gång utgick samtalen från Bris nya studiematerial #ärdumed, som är ett viktigt verktyg i det arbetet. Samverkan på riktigt och i organiserad form är en av de största utmaningarna som deltagarna lyfte under träffarna. Andra utmaningar som deltagarna såg i sin vardag är långa handläggningstider och att många barn inte vet vart de ska vända sig. Ett stort problem och en riktigt stor utmaning som många upplever just nu, är att barn och unga plötsligt förflyttas från en kommun till en annan. Deltagarna pratade också om hur vuxna kan förmedla hopp och att alla kan göra något. Och att ta vara på den kraft som barn och unga besitter.

"I alla sammanhang bör vi hitta möjligheter till mer samverkan. Samtal över gränserna är bra! Lära känna varandra på alla nivåer, lokalt, regionalt och centralt. Vi kan ta del av varandras erfarenheter - positiva såväl som negativa".

Andra halvan av nätverksträffen tog avstamp i Bris rapport Sexuella övergrepp inom idrotten – om barnets rätt till en trygg idrott.Vi pratade om att det finns ett glapp mellan policys och verklighet. Om att det behövs en attitydförändring där barnets bästa alltid sätts i främsta rummet. Cirka 5,5% av barn och unga inom idrotten i Sverige blir utsatta för sexuella övergrepp, därför måste trygghet komma först. För en trygg idrott är en attraktiv idrott.

"Frågan om att motverka sexuella övergrepp måste ständigt hållas levande i idrotten. Trygghet måste komma först!"

 Stort tack alla som deltog och det enorma engagemanget hos er i nätverket. Vi hopps att ni knöt många nya kontakter som kan bidra till ökad samverkan - för varje barns rätt! Bris nätverk växer och har idag drygt 2500 medlemmar - från Karesuando i norr till Ystad i söder. Vill du gå med, eller känner du någon som du tror vill vara med mejla natverk@bris.se

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer