Gruppstöd

Bris erbjuder stöd till barn via gruppstöd, både fysiska träffar och onlinestöd. I stödgruppsverksamheten får barnet träffa andra barn i samma situation, barnet får kunskap om sina rättigheter och stöd i att hantera sin situation. Målet är både att stötta barnet här och nu, och att förebygga psykisk ohälsa på längre sikt.

Vi arrangerar regelbundet stödhelger för familjer där en förälder dött genom självmord och för familjehemsplacerade barn. Bris ger gruppstöd online till barn som lider av psykisk ohälsa och vi bedriver ett gruppinriktat stöd för ensamkommande barn som flytt till Sverige.

Stödgrupperna hålls av Bris stödgruppsledare och verksamheten syftar till att stärka barnets KASAM, och verka som en hälsofrämjande insats med tydligt barnrättsfokus. Målet är att barnen som deltar ska få ökad kunskap och förståelse för sin livssituation samt få verktyg för att hantera sitt liv på kort och lång sikt. I arbetet blandar vi olika arbetssätt, såsom att prata, rita och måla samt göra olika övningar. Syftet är både att stötta barnet här och nu, och att förebygga psykisk ohälsa på längre sikt.

Gruppstöd online

I samarbete med STAD (Stockholm förebygger alkohol- och drogproblem) erbjuder Bris grupper för barn som har en förälder som dricker för mycket eller mår psykiskt dåligt. Grubbel är en kurs på nätet där barn kan chatta med andra som har liknande upplevelser. Syftet med Grubbel är att barnet ska få information och tips som kanske kan göra vardagen lite enklare. Ett annat syfte med Grubbel är att deltagarna ska få träffa andra online med liknande erfarenheter. Läs mer på grubbel.nu

Bris stödhelger för familjer där mamma eller pappa har tagit sitt liv

När en familjemedlem dör blir ingenting sig likt. Sorgen och saknaden är stor, nya tankar och känslor tränger sig på. Om den som dog tog sitt liv kommer ytterligare komplicerade tankar och frågor. Vissa saker kan man inte prata med släkt och vänner om utan bara med dem som har varit med om samma sak. Att få prata om tankar och känslor tillsammans i grupp är för många till stor hjälp när det gäller att hantera livet, sorgen och saknaden.

I erbjudandet ingår två stödhelger, fredag till söndag, med några månaders
mellanrum. Barnen och ungdomarna träffas i grupper med jämnåriga och föräldrarna träffas i egna grupper. Under ledning av stödgruppsledare delar deltagarna erfarenheter och gör övningar kring sorgen och livet efter dödsfallet. Vissa övningar gör barn och föräldrar tillsammans. En stor del av helgen ägnar vi också åt lättsammare aktiviteter och umgänge.

Kommande stödhelg:

20-23/9 2018 med uppföljande helg 24-27/1 2019.

Broschyr om stödhelger som PDF

Bris stödgrupper för familjehemsplacerade barn

Genom ett samarbetsavtal mellan Bris och Stockholms Stad erbjuder Bris barn, i ålder 7-18 år, som är placerade i familjehem stödgrupper på Bris. Barn från andra kommuner kan också erbjudas plats i stödgrupperna eller stödhelgerna i mån av plats. I gruppen får barnet möjlighet att möta jämnåriga som också är placerade i familjehem och dela tankar, känslor och erfarenheter om sin livssituation.

Stödgrupperna som erbjuds är dels i form av veckoträffar dels som stödhelger. Veckoträffarna är 8 träffar en gång i veckan och pågår i 2 timmar. Stödhelg innebär att gruppen träffas en helg, lördag och söndag, samt en uppföljande lördag en dryg månad senare.

Inför ett deltagande har gruppledaren telefonkontakt med familjehemmet samt träffar familjehem och barnet vid ett tillfälle för att börja lära känna varandra och berätta mer om verksamheten.

Gruppstöd till barn som flytt

Barn med erfarenhet av krig, trauma och flykt är en mycket utsatt grupp som löper stor risk att drabbas av psykisk ohälsa.

Bris ger professionellt stöd till barn som flytt via TrT (Teaching recovery Teqniques) och Brisgrupper. Syftet i båda metoderna är att tillgodose varje barns rätt till psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa över tid. Fokus i arbetet är att stärka barnets egna s.k. copingstrategier. TrT har ett tydligare fokus på traumahantering medan Brisgrupp har ett bredare anslag. Gemensamt mål för båda modellerna är att skapa långsiktiga förutsättningar för barnet att hantera vardagen här och nu, skapa sociala relationer och på sikt att klara skolan och i framtiden få möjlighet till arbete.

TrT är en metod som utvecklats av psykologer och forskare på Children and War Foundation, och som nu utvärderas av Institutionen för kvinnor och barns hälsa vid Uppsala universitet för att fungera i en svensk kontext. Metoden är manualbaserad och bygger på kognitiva självhjälpsmetoder.

Brisgrupp är en hälsofrämjande insats och är utformad som en stödgrupp. Stödet är koncentrerat till två tillfällen, som omfattar två helger vardera alt veckovisa träffar. Genom samtal och emotionellt stöd i grupp med kognitiva övningar får deltagarna ökad kunskap och förståelse för sin livssituation samt verktyg för att hantera sitt liv på kort och lång sikt.

Tillsammans med Eskilstuna kommun genomförs under 2017 flera gruppträffar med barn som har flytt från sina hemländer utifrån metoden TrT samt utifrån Bris egna stödgruppsmodell. Arbetet finansieras av Länsstyrelsen i Eskilstuna.

Under 2017 – 2019 kommer Bris även att erbjuda tio kommuner att i ett samarbete med Bris ge stöd till barn som flytt. Projektet "Tillsammans för barn som flytt" finansieras av Erling Perssons stiftelse. Projektet är under uppbyggnad och är din kommun intresserad av att delta i arbetet går det bra att kontakta oss. Läs mer om projektet.

Frågor och anmälan:

Sofia Grönkvist, Bitr.chef Stödverksamheten.
070-160 88 04
sofia.gronkvist@bris.se

×

Lämna chatt

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

#ärdumed

Diskussionsmaterial till våra rapporter.

Läs mer

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer