Stöd till barn 0-6 år

Bris projekt om stöd till barn 0-6 år finansieras av Egmont fonden och pågår mellan januari 2022 och april 2023. Projektet syftar till att stärka stödet till, och rättigheterna för, de yngsta barnen samt att lägga grunden för Bris fortsatta arbete med fokus på barn 0-6 år.

Bris vill stärka vuxenstödet runt små barn

Eftersom yngre barn är helt beroende av vuxna och inte kan söka hjälp själva på samma sätt som äldre barn, är det av stor vikt att stärka vuxenstödet runt små barn. Det stöd som Bris erbjuder idag är det främst äldre barn som tar del av. Vårt mål är dock att stärka alla barns rättigheter och att inget barn ska behöva leva i en miljö där deras rättigheter inte respekteras. Bris har identifierat både ett behov och en möjlighet att på olika sätt lyfta fram barn i åldern 0-6 år, i samarbete med andra aktörer som arbetar med och för barn. 

Projektet består av två delar med det gemensamma, övergripande målet att ”främja tidig upptäckt av barn i åldrarna 0-6 som riskerar att fara illa, och att de erbjuds adekvat stöd och skydd”. Den ena delen handlar om en kartläggning på samhällsnivå av stödet till små barn i syfte att belysa och öka kunskapen gällande de yngsta barnens behov och livssituation. Den andra delen handlar om att stärka stödet till barn 0-6 år genom att göra en översyn av Bris stödstruktur för yngre barn och vuxna och identifiera utvecklingsområden. Arbetet kommer att resultera i en rapport och konferens baserad på kartläggningen, samt i en strategi för Bris stöd till målgruppen.

Kontakt:

Johanna Kihlgård, projektledare

070-160 88 19 eller 08-598 888 19

johanna.kihlgard@bris.se

 

×

Lämna chatt