Stöd till barn 0-6 år

Bris projekt om stöd till barn 0-6 år finansieras av Egmont fonden och pågår mellan januari 2022 och april 2023. Projektet syftar till att stärka stödet till, och rättigheterna för, de yngsta barnen samt att lägga grunden för Bris fortsatta arbete med fokus på barn 0-6 år.

Bris vill stärka vuxenstödet runt små barn

Bris projekt om stöd till barn 0-6 år finansieras av Egmont fonden och pågår mellan januari 2022 och april 2023. Projektet syftar till att stärka stödet till, och rättigheterna för, de yngsta barnen samt att lägga grunden för Bris fortsatta arbete med fokus på barn 0-6 år.

Eftersom yngre barn är helt beroende av vuxna och inte kan söka hjälp själva på samma sätt som äldre barn, är det av stor vikt att stärka vuxenstödet runt små barn. Det stöd som Bris erbjuder idag är det främst äldre barn som tar del av. Vårt mål är dock att stärka alla barns rättigheter. Bris har identifierat både ett behov och en möjlighet att på olika sätt lyfta fram barn i åldern 0-6 år, i samarbete med andra aktörer som arbetar med och för barn.

Projektet har det övergripande målet att ”främja tidig upptäckt av barn i åldrarna 0-6 som riskerar att fara illa, och att de erbjuds adekvat stöd och skydd”. En kartläggning på samhällsnivå av stödet till små barn har genomförts och ligger till grund för fokuset i den rapport som släpps i samband med en lanseringskonferens den 24 april 2023. Rapporten och konferensen syftar till att öka kunskapen om målgruppens särskilda behov och rättigheter samt om konsekvenser av utsatthet och vikten av tidig upptäckt och förebyggande insatser.

Kontakt:

Johanna Kihlgård, projektledare

070-160 88 19 eller 08-598 888 19

johanna.kihlgard@bris.se

×