Trygg på natten

Trygg på natten är ett treårigt projekt som finansieras av Allmänna arvsfonden och som pågår mellan september 2019 och september 2022. Projektet syftar till att öka barns möjlighet att få stöd av Bris, genom att erbjuda ett professionellt, kvalitetssäkrat och tillgängligt stöd även på natten. Stödet ska vara gratis och likvärdigt oavsett var barnet bor. Trygg på natten är del i en större verksamhetsutveckling som handlar om att öppna upp telefon- och chattstöd dygnet runt, vilket betyder att vi utöver att öppna på natten, även utökar våra öppettider på dagtid.

Till Bris kuratorer kan barn höra av sig via chatt, mejl eller telefon. Vi har alltid öppet - även på natten.

Till Bris kuratorer kan barn höra av sig via chatt, mejl eller telefon. Vi har alltid öppet - även på natten.

Under det första projektåret låg fokus främst på kartläggning och omvärldsbevakning för att vi skulle lära oss mer om förutsättningarna och kunna planera för verksamheten på ett bra sätt. Det finns ingen motsvarande verksamhet i Sverige och vi fick därför titta på stödlinjer för vuxna som har öppet dygnet runt, men också på internationella motsvarigheter. Bris deltar i ett internationellt nätverk av hjälplinjer (CHI) och flera av de andra länderna har stöd för barn under natten och de har kunnat komma med värdefulla tips och råd.

Under det andra projektåret tog vi steget mot ett mer konkret förberedande. Arbetet bestod bland annat i att utveckla tekniska förutsättningar samt rekrytera nya kuratorer och planera för att kunna bemanna stödet under dygnets alla timmar.

En annan viktig uppgift har varit att utveckla samtalsmetoden. Natten är en tid på dygnet som många barn upplever som jobbig. Tankar och känslor tenderar att förstärkas och allvarliga situationer kan uppstå där barnet hamnar i en mer ensam och utsatt situation. Därför är möjligheten till stöd på natten mycket viktig. Samtidigt behöver barn sova på natten. Vila och återhämtning är avgörande för att orka på dagarna. I samtal på natten riktas därför fokus mot vad barnet behöver här och nu för att vara trygg och komma till ro. I vissa fall behöver barnet mer eller annan hjälp än vad som är möjligt att få i ett stödsamtal hos Bris på natten. Då kan Bris hänvisa till andra vuxna i barnets närhet eller tillbaka till Bris på dagen. Ibland befinner sig barnet i en så pass utsatt situation att Bris behöver hänvisa eller hjälpa till att kontakta SOS Alarm eller socialjouren för att barnet ska få akut hjälp.

Barns delaktighet har varit en central del i planeringsarbetet. Vi öppnar verksamheten dygnet runt för barnen och då är de av yttersta vikt att vi bygger en verksamhet som passar dem. Utöver den spontana feedback på vår verksamhet som vi löpande får i våra stödkanaler, har vi ställt riktade frågor om nattöppet på Bris till barn på två sätt:

  1. En enkät som låg ute på bris.se under cirka en månad och fick över 500 svar.
  2. En expertgrupp barn med unga killar på en fritidsgård i Göteborg.

Svaren som vi fått in har varit mycket värdefulla i de vägväl vi gjort, till exempel gällande kontaktvägar, metod och öppettider.

Milstople - Nu har vi alltid öppet - även på natten

Den 15 mars 2021 öppnade Bris chatt och telefon dygnet runt. Ett historiskt och viktigt steg i att finnas här för alla barn, alltid. Sverige fick med detta sin första och enda dygnet runt-öppna stödlinje för barn. FN:s barnrättskommitté har under flera år riktat kritik mot att Sverige saknat ett stöd till barn och unga som är tillgängligt dygnet runt och det är fantastiskt att vi äntligen kan erbjuda det.

Under projektets andra halva fortsätter arbetet och vi kommer att följa upp och vidareutveckla verksamheten allt eftersom. Ett viktigt fokus under denna period är också marknadsföring. Det är av största vikt att barn känner till att Bris är öppet dygnet runt så att de vet att de kan höra av sig vid behov. Marknadsföringen riktar sig bland annat mot skolor och sociala medier. Kommunikationsmaterial att sprida vidare finns här. 

Vi kommer också att etablera samt vidareutveckla samverkan med övriga samhällsinstanser, till exempel SOS Alarm och socialjourer. Det är viktigt att verksamheter som är öppna på natten samverkar för att kunna hjälpa barn tillsammans på bästa sätt. Det handlar dels om ett lärande och erfarenhetsutbyte, men också kunna hänvisa och lotsa barn till varandras verksamheter vid behov.

Målet är att det dygnet runt-öppna stödet ska vara fullt implementerat i Bris ordinarie stöderbjudanden vid projektets slut. För det krävs fortsatt finansiering. Vill du vara med och bidra till Bris verksamhet – klicka här.

Kontakt:

Johanna Kihlgård, projektledare

070-160 88 19 eller 08-598 888 19

johanna.kihlgard@bris.se

Relaterat

×

Lämna chatt