Remissvar

Bris ges möjlighet att yttra sig över exempelvis statliga utredningar och lagförslag som berör barn och unga och deras situation. Remissyttranden är ett viktigt sätt för Bris att bevaka och stärka barnperspektivet inför beslut och förändringar.

Remissvar till Göteborgs stads barnrättsplan

Bris välkomnar den framtagna barnrättsplanen och att Göteborgs stad har tagit initiativ till ett sådant viktigt vägledande dokument för barns rättigheter. Samtidigt kan Bris se att det finns områden där planen behöver revideras för att tillförsäkra barnkonventionens fulla genomslag.

Börja med barnen - En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Bris tillstyrker flertalet av utredningens förslag och ser det som positivt att utredningen har ett särskilt fokus på insatser för att stärka barns psykiska hälsa. Samtidigt saknar vissa av utredningens förslagen såväl ett barnrättsperspektiv som ett barnperspektiv. Bris vill se en vårdreform som på allvar sätter barn i centrum och erbjuder vårdinsatser utifrån ett helhetsperspektiv.

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

Att fatta beslut om upphörande av tvångsvård utan att beakta barnets bästa kan aldrig vara rättssäkert. Bris är kritisk till slutsatserna i utredningen "Barnets bästa när vård enligt LVU upphör", och vill istället se förslag som tydligare utgår från barnet och barnets rättigheter.

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

Bris avstyrker två av utredningens förslag och är kritisk till andra delar av utredningens förslag för att de är vaga och saknar ett barnrättsperspektiv. Vi är även kritiska till att utredningen inte fick lämna förslag som var kostnadsdrivande eller ambitionshöjande och ställer oss frågan om utredningens förslag kommer att innebära någon skillnad för de barn i mest behov av skydd och stöd.

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Bris anser att förslagen om stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende är ett erkännande av barn som rättighetsbärare och i enlighet med barnkonventionen som svensk lag. Bris tillstyrker förslagen i sin helhet men har några betänkligheter avseende delar av utredningen.

Bris remissvar till FN:s barnrättskommitté om digitala rättigheter

Bris har svarat på FN:s barnrättskommittés utkast till en ny allmän kommentar som handlar om barns digitala rättigheter. Bris svar bygger på enkätsvar från 38 barn. Bris anser bland att betoningen på vuxnas delaktighet i barns liv på nätet behöver förtydliga förtydligas.

 

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord

Bris tillstyrker förslagen i sin helhet och välkomnar att lagstiftningen ändras för att stärka barns rättsliga ställning i enlighet med barnkonventionen. Bris väljer att nedan utveckla några synpunkter rörande utredningens förslag.

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Bris tillstyrker samtliga förslag i utredningen och ställer sig bakom utredningens förklaring av hedersvåld och hedersnormer samt ansluter sig till att det med alla lämpliga medel måste motverkas av samhället.

De nya lagförslagen är lovande, men det får inte ske omfattande åtgärder från myndigheter över barnens huvud. Bris är angelägna om att framhålla den barnvänliga rättsprocessen. Den innebär att barnet själv erbjuds delaktighet i största möjliga utsträckning. Detta är nödvändigt om lagförslagen också skall vara förenliga med barnkonventionen.

Ny dataskyddslag

Bris tillstyrker i väsentliga delar de förslag som lämnas i Betänkandet och är glada till att Betänkandet ser barn från 13 år som kapabla att lämna samtycke till behandling av egna personuppgifter. Vi anser dock att alla barn är rättighetsbärare och i många fall kapabla att inse konsekvenser av eget handlade långt tidigare än vid 13 års ålder.

Barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Bris välkomnar programmet för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad och att Stockholms stad tagit initiativ till ett sådant viktigt vägledande dokument för barnets rättigheter. Bris anser dock att programmet med fördel kan förtydligas i vissa delar för på bästa sätt kunna fungera som ett praktiskt verktyg i stadens olika verksamheter.   

Avskaffande av steriliseringskrav

Bris tillstyrker utredningens förslag att ändra nuvarande lydelse av lagtexten (1972:119) så att texten som avser krav på sterilisering som villkor för ändrad könstillhörighet tas bort.

Registerkontroll avseende personer som arbetar med barn

Bris tillstyrker Utredningens förslag till lag (2013:00) om registerkontroll avseende personer som arbetar med barn men med ett förbehåll:
Bris anser att första stycket även ska tillämpas på föräldrar, även om dessa endast innehar anställning eller uppdrag inom en grupp där det egna barnet deltar.

Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

Förslag till ny tvångslag LVU

Lagförslag om uppehållstillstånd i Sverige

Förslagen i lagrådsremissen ”Begränsningar av möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige” avstyrks av Bris eftersom de står i direkt strid med FN:s konvention om barnets rättigheter. Skulle den tillfälliga lagen träda i kraft måste barn och barnfamiljer helt undantas.

Integritet och straffskydd

Barnkonventionen blir ny lag

Bris tillstyrker lagförslaget som innebär att barnkonventionen blir svensk lag. Men ett stort arbete behöver göras för att alla delar av samhället ska börja se barnet som rättighetsbärare. (SOU 2016:19).

×

Lämna chatt