Vision och syfte

Bris är en barnrättsorganisation. Vi arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses.

Allt Bris arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Bris arbetar för:

  • Ett samhälle där barnets rättigheter respekteras, skyddas och tillgodoses.
  • Varje barns rätt till socialt stöd och skydd från våld.
  • Varje barns rätt till psykisk hälsa.

Bris barnsyn

Varje barn är bärare av mänskliga rättigheter och särskilda rättigheter i egenskap av att vara barn. Barnets rättigheter är universella, ovillkorade och gäller varje barn.

Bris barnsyn innebär att varje barn erkänns, respekteras och skyddas som rättighetsbärare. Varje barn har en individuell personlighet, egna behov, intressen och en personlig integritet.

Bris ska bemöta barnet som kompetent och kapabelt. I alla frågor som rör barnet är det barnets rättighet att bli hörd och få sin åsikt respekterad och beaktad. Detta är en rättighet som ska tillgodoses i alla beslutsprocesser som rör barnet.

Det är alltid vuxna som är ansvariga för att barnets rättigheter tillgodoses.

Barnkonventionen

Bris arbetar för att de rättigheter som slagits fast i barnkonventionen fullt ut tillämpas i barn och ungas liv. Likaså utgår all verksamhet inom Bris från grundprinciperna och barnsynen i barnkonventionen, vilket handlar om alla barns lika värde (artikel 2), beaktande av barnets bästa (artikel 3), barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) och barnets rätt till delaktighet och inflytande (artikel 12).

×

Lämna chatt