Rapporter

Utifrån vår dagliga kontakt med barn och vuxna i vår stödverksamhet producerar vi rapporter. Nedan presenteras våra rapporter som du även kan ladda ned.

"Räknas det här som våld?"

– I rapporten lyfter Bris fram barns beskrivningar av våld som vuxna utsätter dem för.

År 2015 hade Bris över 3 000 kontakter med barn och över 400 med vuxna som alla på något sätt rörde våld mot barn. Nu ger Bris ut rapporten ”Räknas det här som våld?” baserat på barns egna röster om våldet som deras föräldrar och andra vuxna utsätter dem för. Utifrån det barnen beskriver har Bris identifierat åtgärder som måste till för att förhindra vuxnas våld mot barn.

Läs mer om rapporten "Räknas det här som våld?"

Ladda ned Bris rapport Räknas det här som våld:

Ladda ner pdf  Brisrapport_Räknas det här som våld.2016

Det här ville barn och unga prata med Bris om 2015

Psykisk ohälsa och dåligt mående, vänner, skolan, familjekonflikter och kärlek. Det var de fem vanligaste ämnena som barn och unga ville prata om med Bris kuratorer under 2015. Under året ökade de stödjande kontakterna till Bris med tre procent.

Bris har tagit fram färsk statistik över sina kontakter med barn och unga under 2015. Siffrorna visar att antalet stödjande kontakter steg från 23 370 under 2014 till 24 081 förra året, en ökning med tre procent*.

10 vanligaste ämnena i Bris stödjande kontakter 2015:

Psykisk ohälsa och dåligt mående: 22 %
Vänner: 20 %
Skola: 14 %
Familjekonflikter: 13 %
Kärlek: 12 %
Familjen: 8 %
Myndighetskontakter: 8 %
Kropp och utseende: 7 %
Vuxna: 5 %
Mobbning: 5 %

* ”Stödjande kontakter” innefattar endast de kontakter där Bris kuratorer uppfattat att barnet eller den vuxna hört av sig för att få stöd, hjälp och information. Detta innebär att det är långt fler som hör av sig Bris, men de kontakterna räknas inte som en stödjande kontakt.

Ladda ner pdf  Ladda ned Bris årsstatistik 2014_2015 som pdf.

Ungas integritet på nätet

– Ny guide från Bris och IIS ger vuxna stöd och tips.

Snapchat, Instagram, Periscope och onlinespel – barn och unga tillbringar allt mer av sin tid på nätet, något som kan skapa en oro bland vuxna. Ibland kan det också kännas komplicerat att inleda ett samtal med barnet om svårigheter på internet, därför lanserar Bris och Internetstiftelsen i Sverige, IIS, en kostnadsfri guide om ungas integritet på nätet. I den finns handfasta råd till vuxna om hur de kan vara närvarande och hjälpa barn att sätta gränser.

Internet är en källa till allt från lek och underhållning till kunskap och fakta. Där kan användaren testa sina gränser och experimentera med sin identitet. Barn och unga är duktiga på att använda den nya tekniken, men ibland kan det bli fel. I en webbenkät på Bris webbplats uppger 60 procent att de någon gång ångrat något de har delat med sig av om sig själva på nätet och en dryg fjärdedel menar att de inte vet hur de ska bära sig åt för att ta bort saker om sig själva på nätet.

Ladda ned guide Ungas integritet på nätet_2016

Om IIS
Internetstiftelsen i Sverige, IIS, är en oberoende allmännyttig organisation som verkar för positiv utveckling av internet i Sverige. IIS ansvarar för internets svenska toppdomän, .se, med registrering av domännamn samt administration och teknisk drift av det nationella domännamnsregistret. Intäkterna från affärsverksamheten finansierar en rad olika satsningar på att utveckla användningen av internet i Sverige.
Läs mer på iis.se

Få misshandelsbrott mot små barn klaras upp

Knappt en av tio anmälningar om våld mot barn mellan 0-6 år klaras upp och det är stora skillnader mellan polismyndigheterna. Detta framgår av Bris och Stiftelsen Tryggare Sveriges rapport.

I Bris och Stiftelsen Tryggare Sveriges rapport ”Våld mot barn”, undersöker vi vad som händer vid polisanmälningar avseende barnmisshandel. Resultatet visar att knappt ett av tio ärenden klaras upp i den meningen att en gärningsperson kan knytas till brottet. Fler än nio av tio ärenden läggs alltså ner.

Rapportens siffror i korthet:
Av de sammanlagt 14 137 brott som anmäldes under perioden 2009-2013 klarades endast 1 319 upp i den meningen att en gärningsperson kunde knytas till brottet. Det motsvarar en personuppklaring på endast 9 procent. Det finns också stora skillnader mellan polismyndigheterna. Vid polismyndigheten i Värmland var personuppklaringsprocenten under perioden 2009-2013 20 procent, medan den vid polismyndigheterna i Örebro och Skåne endast var 6 procent.I snitt inkommer nio anmälningar om misshandel mot barn 0-6 år i Sverige varje dag. År 2009 gjordes 2 195 anmälningar till polisen, medan det år 2013 gjordes sammanlagt 3 261. Vi ser alltså en ökning på hela 49 procent under perioden.

Ladda ner pdf  Ladda ned VÅLD MOT BARN - en rapport från Bris och Stiftelsen tryggare Sverige som pdf.

Bris tilläggsrapport till FN 2014 - Sätt fokus på barns psykiska hälsa

Varje dag hör Bris berättelser från barn som vittnar om att barnets rättigheter inte tillgodoses. I tilläggsrapporten, som siffrorna från stödverksamheten 2013 utgör en bilaga till, formulerar Bris kritik mot hur Sverige lever upp till Barnkonventionen.

I tilläggsrapporten finns Bris kommentarer och rekommendationer till Sveriges regerings femte periodiska rapport till FN:s kommitté för barnets rättigheter, som handlar om implementeringen av konventionen om barnets rättigheter 2007-2012. Rekommendationerna presenteras i slutet av rapporten. Tilläggsrapporten är baserad på Bris unika kunskap om samtal med barn och en sammanställning av våra rapporter från Bris stödverksamhet 2008 –2012. Som bilaga till rapporten följer en sammanställning av Bris statistik för 2013.

Siffrorna i korthet:

• Under den första undersökningsperioden 2013, januari-maj, kom totalt 10 669 stödjande kontakter in till Bris.

• Under den kortare höstperioden, september-december, dokumenterades 8 504. Det vanligaste samtalsämnet bland samtalen till Bris var under båda undersökningsperioderna 2013 psykisk ohälsa.

• En jämförelse mellan perioden januari-maj 2012 med den jämförbara perioden 2013 visar att andelen kontakter som berör psykisk ohälsa ökade, från 20 till 26 procent.

• Under perioden januari-maj 2013 berörde 7 procent av Bris kontakter området fysisk misshandel, vilket innebär en liten ökning sedan samma period 2012, då sex procent av kontakterna berörde området.

• Ämnesområdet myndighetskontakter (dvs kontakter som har handlat om barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst, familjehem, rättsväsende, hälso- och sjukvård och behandlingshem) ökade mellan de jämförbara perioderna januari-maj 2012 och samma period 2013 från 7 till 10 procent.

• Andra vanliga ämnen som barn hör av sig om är: kompisar, kärlek, familjen, konflikter i familjen, mobbning och skolan.

Ladda ned hela tilläggsrapporten, listan på rekommendationer och bilagan med de senaste siffrorna från stödenheten.

Ladda ner pdf  Bris tilläggsrapport 2014


Ladda ner pdf  Bris tilläggsrapport 2014 (version för barn och unga)


Ladda ner pdf  Bris tilläggsrapport 2014 (engelsk version)


Relaterat:

Bris: Dålig samverkan kring utsatta barn Sveriges radio Ekot

Barnens, Bris och it 2014

I Bris barnkontakter är det uppenbart hur stor roll internet, datorer och mobiltelefoner har i ungas vardag. För de flesta barn och unga är vardagen online högst odramatisk och vardaglig. Men bland de it-relaterade kontakter som kom in till Bris från barn under perioden september 2012 till augusti 2013 handlade lite mer än en fjärdedel om kränkningar och hot.

För det sjunde året i rad släpper Bris nu rapporten Barnen, Bris och it. Rapporten är en del av det EU-finansierade projektet Det unga internet som i Sverige drivs av Statens medieråd i samarbete med Bris och vars syfte är att höja medvetenheten hos både barn och vuxna om möjligheter och risker kring internetanvändning. För att få en uppfattning om vad barn och ungdomar berättar för Bris om vardagen online har Bris läst kontakter i Bris-mejlen och Bris-chatten – samt samtalsbeskrivningar i Bris Vuxentelefon om barn – som i Bris ordinarie dokumentation har noterats handla om datorer/mobiler/internet. Sammanlagt rör det sig om 555 kontakter – 371 mejl och 194 chattar.

Ladda ner pdf  Ladda ned Barnen, Bris och it 2014 som pdf.


Se kortfilm om rapporten

”Lyssna på mig” – Barns upplevelser av skilsmässa och föräldrars konflikter

De sa att de trodde att jag hade förstått att något var fel, men jag fattade ingenting. Trodde vi var lyckliga familjen.
Varje år är cirka 50 000 barn med om att deras föräldrar skiljer sig och ungefär vart fjärde barn har föräldrar som inte lever ihop. Många barn som upplever föräldrars skilsmässa har behov av stöd, och kontaktar därför BRIS och ber om hjälp med frågor, tankar och känslor som berör ämnet.

I rapporten ”Lyssna på mig – barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter” har Sofia Grönkvist och Marie Angsell, BRIS sakkunniga i frågor om barn och familjer i kris, läst och analyserat en stor mängd av BRIS kontakter med barn och ungdomar gällande skilsmässa. Underlaget är unikt eftersom det bygger på barns oförvanskade berättelser via mejl till BRIS och inlägg på BRIS forum – berättelserna har med andra ord inte filtrerats genom en vuxens begreppsvärld, vilket kan vara fallet i exempelvis en chatt.

Ladda ner pdf  Ladda ner rapporten som pdf


Ladda ner pdf  Ladda ner ungdomsversion av rapporten


Ladda ner pdf  Ladda ned informationsblad om Lyssna på mig som pdf.


Rapporten går också att beställa i tryckt format, kostar då 100 kronor plus porto. Skicka ett mail till , skriv Lyssna på mig i rubrik-/ämnesrad.

Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa

BRIS presenterar en studie om psykisk ohälsa bland barn och unga. Den bygger på vad som berättats för BRIS av barnen själva i kontakter via mail och chatt. Eftersom barn är anonyma i sina kontakter med BRIS, vågar de ofta berätta sådant som de inte berättar för någon annan vuxen, vilket gör studien unik.

Studien ger svar på varför barn hemlighåller viktig information för behandlare, skola och föräldrar och vad det är som de inte berättar. Istället för att berätta signalerar de på olika sätt, signaler som vuxenvärlden ofta har svårt att förstå. Studien visar också vad som kan orsaka psykisk ohälsa och vilka konsekvenser, förutom lidandet, som ohälsan kan leda till. Barnen har också berättat om hur samhällets stöd fungerar och hur det stämmer med deras behov av hjälp.

Ladda ner pdf  Ladda ner rapporten Se hela mig! som pdf


Ladda ner pdf  Ladda ned informationsblad om föreläsningen Se hela mig! som pdf.

När pengarna inte räcker

”När pengarna inte räcker” – en gemensamma studie om barnfattigdom från BRIS och SOS Barnbyar. Studien är barns egna röster om upplevelsen av att växa upp i fattigdom i Sverige och i Moçambique.

Under våren 2012 har BRIS och SOS Barnbyar, i samarbete med Stockholms Stadsmission, samtalat med barn i Sverige och i Moçambique som lever i familjer där avsaknaden av pengar är ett problem. Samtalen med barnen har genomförts enligt Höringmetoden – en samtalsmetod framtagen för att ta tillvara barns och ungas perspektiv. Barnen har fått beskriva sina känslor och sin situation bland annat genom att göra verklighetslådor och collage.

Ladda ner pdf  Ladda ner rapporten När pengarna inte räcker som pdf

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? är en studie om psykisk misshandel och emotionell omsorgssvikt. Barn beskriver bland annat sina hemmiljöer som känslomässiga slagfält med dagliga kränkningar. I studien framkommer att många av barnen inte vågar söka hjälp av rädsla för föräldrarnas repressalier, men också att när någon väl vågar söka hjälp har de oerhört svårt att få de vuxna att förstå vad de är utsatta för.

Studien belyser ett område som sällan uppmärksammas och som är ännu svårare att få syn på än fysisk misshandel och sexuella övergrepp och där barn ännu oftare blir lämnade utan samhällets hjälp, trots att barnen drabbas minst lika hårt.

Ladda ner pdf  Ladda ner Kan man bli sjuk av ord som pdf

Om Bris

Vi arbetar för att förbättra barn och ungas villkor och rättigheter.
Vi stödjer barn och unga via telefon, mejl och chatt. Läs mer om vår verksamhet här »

Aktuellt inom BRIS? »

Om stödverksamheten, vårt opinionsarbete samt aktuella projekt och kampanjer.