Våld mot barn

Vad är våld mot barn?

Våld mot barn är när någon gör ett barn illa, fysiskt eller psykiskt. Sexuella övergrepp är en form av våld liksom att hota eller försumma barnet. Att tvingas uppleva våld mellan föräldrarna räknas också som våld mot barnet. När ett barn utsätts för våld hemma av sina föräldrar eller andra omsorgspersoner kan det både handla om våld som bestraffning eller våld i affekt. Men våld mot barn är aldrig försvarbart, oavsett vad barnet sagt eller gjort! Alla former av våld mot barn är olagliga. Alla barn har samma rätt att slippa våld! Trots att det är förbjudet vet vi på Bris att många barn har föräldrar eller andra vuxna som gör dem illa.

Hur vet jag att ett barn utsätts för våld?

Våld förekommer i många olika miljöer. Det går inte säkert att förutsäga vilka föräldrar som kan komma utsätta sina barn för våld, men vi vet att det finns omständigheter som ökar risken. En av de största riskfaktorerna är att någon annan i familjen är utsatt, att den ena föräldern misshandlar den andra. Men faktorer som ekonomisk stress och oro, bristande sociala nätverk och ensamhet, svårigheter att hantera ett barn man upplever som extra besvärligt, eller att leva i en kultur där våld är normaliserat ökar också risken för att ett barn ska utsättas för våld.

Det syns inte alltid på ett barn att det är utsatt för våld hemma. Våldet kan se olika ut och få olika konsekvenser. Ibland ger våldet fysiska skador som blåmärken, bränn-eller bitskador. Ibland märks det framförallt på barnets beteende eller mående. Våldet kan till exempel göra att barnet får koncentrationssvårigheter, blir ängsligt och oroligt. Rädsla och osäkerhet och dålig självkänsla är också vanliga följder av våld, liksom ångest, depressioner och självmordstankar.

Känner du oro för att ett barn som du möter utsätts för våld hemma? Oavsett om du möter det barnet i din yrkesroll eller privat ska du ta din oro på allvar!