Om våld mot barn

Våld mot barn är när någon gör ett barn illa, fysiskt eller psykiskt. Sexuella övergrepp är en form av våld liksom att hota eller försumma barnet. Att tvingas uppleva våld mellan föräldrarna räknas också som våld mot barnet.

När ett barn utsätts för våld hemma av sina föräldrar eller andra omsorgspersoner kan det både handla om våld som bestraffning eller våld i affekt. Men våld mot barn är aldrig försvarbart, oavsett vad barnet sagt eller gjort. Alla former av våld mot barn är olagliga. Alla barn har samma rätt att slippa våld. Trots att det är förbjudet är det många barn har föräldrar eller andra vuxna som gör dem illa.

Sverige var det första landet i världen som förbjöd barnaga. Sedan 1979 är det förbjudet enligt svensk lag att slå barn. Förbudet gäller alla vuxna, även barnets föräldrar. Sedan dess har många andra länder också infört ett förbud.

Hur vet jag att ett barn utsätts för våld?

Våld förekommer i många olika miljöer. Det går inte säkert att förutsäga vilka föräldrar som kan komma utsätta sina barn för våld, men det finns omständigheter som ökar risken. En av de största riskfaktorerna är att någon annan i familjen är utsatt, att den ena föräldern misshandlar den andra. Men faktorer som ekonomisk stress och oro, bristande sociala nätverk och ensamhet, svårigheter att hantera ett barn man upplever som extra besvärligt, eller att leva i en kultur där våld är normaliserat ökar också risken för att ett barn ska utsättas för våld.

Det syns inte alltid på ett barn att det är utsatt för våld hemma. Våldet kan se olika ut och få olika konsekvenser. Ibland ger våldet fysiska skador som blåmärken, bränn-eller bitskador. Ibland märks det framförallt på barnets beteende eller mående. Våldet kan till exempel göra att barnet får koncentrationssvårigheter, blir ängsligt och oroligt. Rädsla och osäkerhet och dålig självkänsla är också vanliga följder av våld, liksom ångest, depressioner och självmordstankar.

Var söker jag hjälp?

Det är socialtjänsten man ska vända sig till för att få stöd och hjälp. I vissa regioner finns barnahus. I ett barnahus samverkar polis, åklagare, socialtjänst, BUP (Barn-och ungdomspsykiatrin) med flera kring barn när det finns en misstanke om våld eller sexuella övergrepp. Barnet eller tonåringen kan få alla kontakter och stöd på en och samma plats.

Om det är du som förälder som utsätter ditt barn för våld kan det kännas svårt att be om hjälp. Men ditt barn behöver skydd det finns hjälp att få, både för dig och ditt barn.

Om du är förälder till ett litet barn, finns det troligen någon på BVC som du och ditt barn träffar i samband med att ditt barn ska få en spruta eller bli vägd och mätt. Den personen har, vad du än tror, träffat andra föräldrar med samma problem som du och vet hur svårt det är att berätta. Du kan berätta för den personen. Tillsammans ska ni sedan kontakta socialtjänsten som kommer att utreda hur ditt barn ska skyddas och hur både du och ditt barn ska hjälpas.

Om du har förtroende för någon på ditt barns förskola eller skola kan du på samma sätt prata med den personen. Du kan naturligtvis också prata med någon vän eller släkting, men du kan då inte vara lika säker på att den vet hur du ska göra för att få hjälp. Naturligtvis kan du på egen hand kontakta socialtjänsten direkt.

Socialtjänsten kan komma fram till att de behöver göra en polisanmälan, men på lång sikt har du allt att vinna om du får hjälp att sluta misshandeln av ditt barn. Det du utsätter ditt barn för måste upphöra.

Det kan också vara svårt att vara den förälder som ska skydda barnet från den andre föräldern som utsätter barnet för våld. Man kan känna sig rädd för att själv bli hotad eller utsattas för våld. Man kan känna sig rädd för vad man sätter igång om man berättar. Men ditt barn behöver skydd och du behöver söka hjälp så att våldet upphör.

Är du orolig för ett barn i din närhet?

Om du känner eller träffar ett barn som du tror blir utsatt för våld av en förälder, kanske barnet försöker berätta för dig. Det är få barn som säger precis som det är, utan vanligare är att barnet ger mer otydliga budskap. Visa inte din förfäran, hur hemskt du än tycker att det är, för barnet kan då tro att du inte kan eller vill höra mer.

Hjälp barnet att berätta. Ställ frågor (men förhör inte) och visa att du tar dig tid och att du är intresserad. Barnet kan ha blivit skrämt och tillsagt av sin förälder att det inte får berätta något för någon annan, och då kan barnet behöva få berätta i sin egen takt.

Alla som är oroliga för att ett barn blir utsatt för våld bör anmäla detta till socialtjänsten. Du behöver inte vara säker på att det verkligen är så illa som du misstänker, utan du kontaktar socialtjänsten utifrån den oro som du har. Sedan blir det socialtjänstens uppgift att bedöma dina uppgifter och därefter fatta ett beslut om de ska inleda en utredning eller inte.

Känns det olustigt att ringa? Känner du dig osäker på vad som kommer att hända? Vad du då kan göra, är att ringa till socialtjänsten och säga att du vill rådgöra kring ett barn som du oroar dig för. Du kan få svar på frågor om vad som händer om du gör en anmälan.

Vissa verksamheter och yrkesgrupper är enligt lag skyldiga att anmäla sin oro för ett barn till socialtjänsten. Det gäller till exempel förskollärare, lärare och personal på BVC.

Vad säger lagen?

Det finns lagbestämmelser i Föräldrabalken, Brottsbalken och Socialtjänstlagen om våld mot barn. I Föräldrabalken finns förbudet mot barnaga. I Brottsbalken finns bestämmelser om vilket straff de som har gjort sig skyldig till våldet ska dömas till. I Socialtjänstlagen finns de bestämmelser om vad socialnämnden/socialtjänsten har för ansvar för att barn och ungdomar i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver.

När någon ringer, skriver eller på annat sätt tar kontakt med socialtjänsten och berättar om sin oro för ett barn, måste socialtjänsten snarast ta ställning till om något behöver göras för att skydda barnet omedelbart och om en utredning ska inledas för att man ska kunna bedöma om barnet behöver stöd eller hjälp, både med detsamma och i ett längre tidsperspektiv.Ladda ned broschyr som underlättar för alla att anmäla till socialtjänsten när de känner oro för ett barn.

Läs mer om våld

Vad är våld mot barn? Vad berättar barn för Bris? Hur arbetar Bris och vad ska du göra om du är orolig för att ett barn är utsatt för våld?
Här kan du läsa mer »