Barn och ungas inflytande

Bris blir bäst när beslut tas av barn, unga och vuxna tillsammans. Barnets inflytande och delaktighet är grundläggande delar av barnrätt och Bris eget rättighetsbaserade arbete.

Att möjliggöra barnets delaktighet betyder inte att barnet får bestämma allt själv. I stället betyder det att alla barn på lika villkor kommer till tals i beslut som berör dem. En rättighet som ställer höga krav på vuxna.

Bris arbetar med olika metoder för inflytandearbete med barn och unga. Ibland kan det vara bra med enkätundersökningar, ibland med dialog och diskussion genom referensgrupper. Ibland är det bäst om barn får styra inflytande processer själva. Delaktighets- och inflytandearbete baseras på kontext och utformas av kunniga vuxna med barnets bästa i främsta rummet. I slutändan kan det vara många olika faktorer som påverkar beslutsfattande.

På Bris känner vi att vi tagit rätt beslut när vi verkligen lyssnat och faktiskt vägt in barnets röst. Med rätt beslut slutar Bris aldrig berikas som barnrättsorganisation.

Expertgrupp Barn

Under läsåret 15/16 har Sjöfruskolan och Sävar skola i Umeå agerat Bris Expertgrupp Barn. Expertgruppen är en modell för barns inflytande och den var ny och oprövad för ett år sedan. Med modellen ville vi ge de barn som inte är så vana att ta plats, eller som av andra anledningar inte tar på sig uppdrag som rådgivare, en möjlighet att vara med och påverka. Därför ingick vi i samarbeten med skolor istället för med enskilda barn. Det har inneburit att alla elever i de aktuella skolorna utgjort expertgruppen, även om bara några i taget aktivt jobbat med oss.

Under det gångna året har vi, tack vare samarbetet med skolorna, kunnat utveckla idén till en fungerande modell. Nu avslutar vi projektåret och påbörjar en utvärdering av modellen, den kommer att färdigställas under hösten 2016.

Följande två uppdrag har skolorna hjälp oss med:

• Det första uppdraget handlade om en ny form för digitalt stöd som Bris håller på att utveckla. Bris träffade slumpvis valda elever ur 8B Sjöfruskolan och 8B Sävar skola och jobbade tillsammans en eftermiddag med frågan ”om du vill ha stöd via mobilen/surfplattan hur vill du att det stödet ska se ut?”.

• Det andra uppdraget handlade om informationsfilmen ”Du är viktig” som beskriver Bris stöderbjudanden. Denna gång träffade Bris slumpvis valda elever ur 7 A Sjöfruskolan och 9 A Sävar skola och arbetade med frågeställningen ”Vad tycker du om Bris informationsfilm?” under en eftermiddag. Filmen är nu klar, och den kan ses här.

Vi har tagit stor hänsyn till experternas åsikter och dessa har verkligen påverkat resultatet. De elever som deltagit har fått och kommer att få återkoppling kring på vilket sätt deras åsikter tagits tillvara och hur slutresultatet blev.

Vi vill tacka elever och personal på Sjöfruskolan och Sävar skola för värdefull hjälp i framtagandet av både stödverktyghet och filmen och för att ni har gjort det möjligt för oss att utveckla Expertgrupp Barn.

Ett stort tack till er alla!

Projektet ska nu utvärderas

Under det gångna året har vi, tack vare samarbetet med skolorna, kunnat utveckla idén till en fungerande modell. Nu avslutar vi projektåret och påbörjar en utvärdering av modellen, den kommer att färdigställas under hösten 2016.

Har du frågor eller vill veta mer?
Kontakta Marie Angsell,

Läs mer:
Expertgrupp Barn ökar ungas inflytande på Bris.