Bris krav på EU

EU har en enorm påverkan på barns liv och Bris vill därför säkerställa att den politik som förs i EU tillgodoser barns rättigheter.

Bris tre valkrav

EU påverkar en stor del av vår vardag och en majoritet av den lagstiftning vi har i Sverige kommer från EU. Detta inkluderar lagstiftning om digitalisering, miljö och utbildning – områden som i hög grad påverkar barn.

Därför vill Bris säkerställa att den politik som förs i EU tillgodoser barns rättigheter. Bris har identifierat tre områden som skulle få stor effekt.

Bris tre valkrav:

  • Att EU arbetar aktivt för att minska barns ekonomiska utsatthet
  • Att EU granskar hur deras politik påverkar barn
  • Att EU säkerställer finansieringen för stödlinjer för barn i alla EU-länder


Du kan rösta i EU-valet fram till den 9 juni.

 

1. Att EU arbetar aktivt för att minska barns ekonominska utsatthet.

Ett av fem barn i EU riskerar att hamna i fattigdom eller social utestängning. Att leva i ekonomisk utsatthet tidigt i livet kan påverka både barnets välmående och framtidsmöjligheter. EU:s barngaranti ger vägledning och verktyg för att stödja dessa barn.

Barngarantin säkerställer tillgång till sund kost, kostnadsfri utbildning och vård, samt tillfredsställande bostäder. Den säger även att varje land bör ta fram en nationell handlingsplan för att garantin säkerställs. Trots detta ökar nu klyftorna i många europeiska länder.

Bris kräver att:

Barngarantin prioriteras i parlamentet och genomförs i alla EU-länder, så att barns utsatthet minskar.

2. Att EU granskar hur deras politik påverkar barn

EU-parlamentet beslutar om många frågor som påverkar barns liv, och cirka 60 procent av svensk lagstiftning bestäms av EU. Trots detta görs allt för sällan en analys av hur de politiska förslagen kommer att påverka barn, en så kallad barnkonsekvensanalys.

Till exempel har varken den nya migrationspakten, som styr hur EU-länder ska ta emot människor på flykt, eller Digital Service Act, som bland annat styr hur aktörer får rikta information till barn på nätet, analyserats tillräckligt för att se hur de påverkar barn.

En central del av barnkonventionen är att alltid beakta barnets bästa, även i politiska beslut. Utan gedigna barnkonsekvensanalyser finns stora risker att de negativa konsekvenserna dominerar.

Bris kräver att:

EU-parlamentet ska göra barnkonsekvensanalyser för alla förslag till åtgärder som påverkar barn. Annars kan vi inte säkerställa att barnkonventionen följs.

3. Att EU säkerställer finansieringen för stödlinjer för barn i alla EU-länder

En central barnrättsfråga är att barn alltid ska ha tillgång till stöd, och att vägen dit ska vara enkel. För att säkerställa barns rätt till stöd finns det EU-harmoniserade numret 116 111, som går till den nationella stödlinjen. Om det finns en stödlinje för barn i ett EU-land, når barnet den genom att ringa 116 111, oavsett vilket land det är i. Syftet med det EU-harmoniserade numret är att säkerställa barns rätt till stöd.

Organisationerna som driver stödlinjerna i de olika EU-länderna har dock olika förutsättningar och finansiering, vilket gör att det råder osäkerhet kring hur säker barns tillgång till stödet egentligen är.

Bris kräver att:

Det måste finnas en grundfinansiering för samtliga stödlinjer för barn i EU.

Bris rapporter Bris rapporter bygger på våra kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys. Barnrapporten tas fram varje år för att belysa hur barn i Sverige har det, utifrån de tiotusentals kontakter som Bris årligen har med barn i den nationella stödlinjen och på Brismottagningarna.

Genom våra olika rapporter belyser vi brister i samhället och ger förslag på förändringar som skapar förutsättningar för varje barn att få sina rättigheter tillgodosedda.
Till rapporter
×