Organisation

Barnens rätt i samhället, Bris, är en ideell medlemsorganisation och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Om vår organisation

Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns rättigheter. Bris ger stöd direkt och indirekt till barn, mobiliserar samhället för barnets rättigheter samt påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.

Styrelse

Styrelsen är ytterst ansvarig för hur Bris verksamhet bedrivs på lång sikt och för Bris ekonomi. Bris styrelse som är det verkställande organet, väljs av det högst beslutande organet, kongressen, som infaller vartannat år.

Svensk insamlingskontroll och FRII

Bris PlusGiro 901504-1 kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är givarens garanti för att pengar används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet.

Stadgar och styrdokument

Bris är beroende av att såväl allmänhet som övriga intressenter har ett högt förtroende för att vi når våra mål och främjar ändamålet. Bris interna kontroll syftar till att minimera risker och ge en trygghet i att organisationens mål uppfylls.

Ekonomi och redovisningar

Bris får sina intäkter från företag, privata givare, fonder och till viss del från staten. Vår möjlighet att hjälpa barn och unga står i direkt relation till det ekonomiska stöd vi får.

FRIIS kvalitetskod

Bris är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) och tillämpar dess etiska kvalitetskod för insamling av medel från allmänheten, där nyckelorden är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet.

Lämna chatt