Organisation

Bris, Barnens rätt i samhället, är en ideell medlemsorganisation och allt vårt arbete utgår från FN:s barnkonvention.

Ledningsgrupp

Bris verksamhet bedrivs av ett kansli under ledning av generalsekreteraren, som väljs av styrelsen. Kansliet organiseras i enheter. Cheferna för respektive enhet samt generalsekreterare utgör Bris ledningsgrupp.

Styrelse

Bris styrelse väljs av kongressen, som infaller vartannat år. Styrelsen är ytterst ansvarig för hur Bris verksamhet bedrivs på lång sikt och för Bris ekonomi. Styrelsen beslutar till exempel om Bris verksamhetsplan och budget, om väsentliga ändringar av organisation eller verksamhetsinriktning och tillsätter generalsekreteraren.

Om vår organisation

Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barns rättigheter. Bris ger stöd direkt och indirekt till barn, mobiliserar samhället för barnets rättigheter samt påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda.

Stadgar och styrdokument

Bris är beroende av att såväl allmänhet som övriga intressenter har ett högt förtroende för att vi når våra mål och främjar ändamålet. Bris interna kontroll syftar till att minimera risker och ge en trygghet i att organisationens mål uppfylls.

Svensk insamlingskontroll och Giva Sverige

Bris är medlem i Giva Sverige. Branschorganisationen för tryggt givande. (tidigare FRII) och tillämpar dess etiska kvalitetskod för insamling av medel från allmänheten, där nyckelorden är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Här kan du ta del av vår senaste effektrapport.

Ekonomi och redovisningar

Bris får sina intäkter från företag, privata givare, fonder och till viss del från staten. Vår möjlighet att hjälpa barn och unga står i direkt relation till det ekonomiska stöd vi får.

×