Svensk insamlingskontroll och Giva Sverige

Bris är medlem i Giva Sverige. Branschorganisationen för tryggt givande. (tidigare FRII) och tillämpar dess etiska kvalitetskod för insamling av medel från allmänheten, där nyckelorden är respekt, öppenhet, trovärdighet och kvalitet. Här kan du ta del av vår senaste effektrapport.

Bris årsberättelse och effektrapport 2021

I Bris årsberättelse 2021 har vi samlat vår verksamhetsberättelse, årsredovisning och effektrapport. I verksamhetsberättelsen kan du läsa om hur vi arbetat med att stärka barnets rättigheter och om verksamheten under 2021. I årsredovisningen redovisar vi det finansiella utfallet och beskriver vår organisation. Effektrapporten beskriver hur vi vill nå våra långsiktiga mål och vad vi har åstadkommit så här långt. Bris årsberättelse 2022.

Svensk insamlingskontroll och Giva Sverige

Bris PlusGiro 901504-1 kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll och är givarens garanti för att pengar används på rätt sätt och att minst 75 procent av insamlade medel går till ändamålet.

Svensk Insamlingskontrolls syfte är att övervaka så att insamlingar från allmänhet sker under betryggande kontroll, att inte insamlingar belastas med oskäliga kostnader, att goda marknadsföringsmetoder används och att ändamålsenliga metoder för insamlingskontroll utvecklas.

För att ha ett 90-konto måste

  • organisationen ha sitt säte i Sverige
  • ändamålet med insamlingen vara så bestämt att det går att kontrollera
  • insamlingarna ledas av lämpliga och i ekonomiska frågor kunniga personer
  • organisationen ha en auktoriserad eller godkänd revisor, så kallad kontorevisor

Giva Sverige Branschorganisationen för tryggt givande

Bris är medlem i branschföreningen Giva Sverige som är en politiskt och religiöst obunden sammanslutning av frivilligorganisationer inom humanitet, kultur och miljövård. Giva Sverige verkar för etisk och professionell insamling med nyckelorden kvalitet, respekt, öppenhet och engagemang. Giva Sverige har bland annat utarbetat etiska riktlinjer för insamling.

×