Vårt arbete

Vi arbetar för ett bättre samhälle för barn. Vårt arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och syftar till att stärka barnets rättigheter. Bris ger stöd direkt och indirekt till barn, mobiliserar samhället för barnets rättigheter samt påverkar beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Här hittar du information om allt vårt arbete.

Uppdrag & vision

Stödja, mobilisera & göra barns röster hörda

Varje barn är bärare av mänskliga rättigheter och särskilda rättigheter i egenskap av att vara barn. Barnets rättigheter är universella, ovillkorade och gäller varje barn. Bris är en barnrättsorganisation som arbetar för att stärka barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Bris vision är att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses.

Bris och Agenda 2030

Bris bidrar på olika sätt till måluppfyllelsen av de globala målen, både i Sverige och globalt.

Läs mer

Bris stödverksamhet

Chatt, mejl, telefon och gruppstöd

Bris erbjuder stöd till barn och unga via telefon, chatt, mejl, forum och gruppverksamhet. Bris driver även en vuxentelefon där vuxna kan få stöd i frågor som rör barn.

Bris nätverk

Bris Nätverk - mötesplatsen för barnets rätt

Bris nätverk möjliggör möten, dialog och samverkan mellan professionella från olika delar av samhället, den ideella, privata eller offentliga sektorn. Nätverket är en källa till inspiration och erfarenhetsutbyte. Du får lyssna till föreläsningar, ta del av olika rapporter inom området men också möjlighet att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter.

Barns och ungas inflytande

En rättighet som ställer krav på vuxna

Barns röster är en viktig kvalitetssäkring av Bris verksamhet. Barns erfarenheter och synpunkter ger oss perspektiv och genom att lyssna på barn får vi hjälp att se brister och lösningar vi kanske inte skulle uppmärksammat annars.

Barnkonventionen

Grunden för allt vårt arbete

Målet för Bris verksamhet är att stärka barns och ungdomars rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. Detta sker med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) som riktmärke.

Alla barn är rättighetsbärare

Projekt på Bris

Projekt för barns rättigheter

Just nu arbetar vi med flera projekt som syftar till stärka barnens rättigheter och utöka våra stöderbjudande för att nå fler barn och unga.

Ett av våra projekt handlar om ett långsiktigt arbete med att ge professionellt stöd till barn som flytt, genom att erbjuda professionella evidensbaserade stödgrupper, mobilisera samhällets aktörer och stärka nätverken kring ensamkommande barn. Stödgruppsmodellen ska spridas i hela landet.

Internationellt

Hjälplinjer för barn i hela världen

För snart 10 år sedan var Bris med och startade det internationella nätverket CHI, Child Helpline International. Idag samlar CHI 183 hjälplinjer (telefon, chatt och mejl) för barn i 142 länder. 2015 tog vi tillsammans emot över 20 miljoner kontakter från barn och unga.

Brisakademin

Våra föreläsningar

Brisakademin ger dig fördjupade kunskaper om barns rättigheter samt konkreta verktyg för hur du möter barn i behov av stöd. Vi har lång erfarenhet av att utbilda socialtjänst, skola och rättsväsende men föreläser även för privata näringslivet och ideella organisationer.

×

Lämna chatt