Internationellt

Bris har de senaste åren ökat sin internationella närvaro och är en aktiv aktör i det internationella nätverket Child Helpline International (CHI).

Bris har även partnerprojekt tillsammans med stödlinjer för barn i andra delar av världen samt bedriver internationellt påverkansarbete för att förbättra situationen för barn överallt.

Bris har ett utvecklingsprojekt i Tanzania tillsammans med organisationen C-Sema som driver stödlinjen för barn både på fastlandet Tanzania och på ön Zanzibar.

Bris har ett utvecklingsprojekt i Tanzania tillsammans med organisationen C-Sema som driver stödlinjen för barn både på fastlandet Tanzania och på ön Zanzibar.

Varför arbetar Bris internationellt?

Bris arbetar internationellt för att stötta barn i hela världen och för att öka kunskapen om barnets rättigheter så att dessa blir respekterade och tillämpade. WHO rapporterade 2020 att uppemot en miljard barn i åldrarna 2 till 17 världen över har erfarenheter av fysiskt, psykiskt, sexuellt våld och försummelse, och den psykiska hälsan bland barn har försämrats under pandemin. Våld och psykisk hälsa är de två största orsakerna till att ett barn hör av sig till en stödlinje. Bris vill vara med och motverka detta och därför måste Bris arbeta internationellt, så att vi kan stötta fler barn alltid och se till att barn får sina rättigheter tillgodosedda.

Samarbeten

När vi agerar tillsammans med andra stödlinjer för barn, tror vi på Bris att vi kan ha en större påverkan. Därför samarbetar Bris med andra stödlinjer för barn i olika konstellationer, bland annat i det internationella nätverket Child Helpline International (CHI). CHI har medlemmar i 147 av världens länder och 2021 tog nätverkets stödlinjer emot över 20 miljoner kontakter från barn och unga som var i behov av stöd eller skydd. Genom CHI har Bris påbörjat samarbeten med flera andra stödlinjer för barn genom olika utvecklingsprojekt för att förbättra situationen för barn i andra delar av världen än Sverige. Vi har även kunskapsutbyte med andra stödlinjer för att stärka stödet till barn utanför Sveriges gränser samt för att utveckla stödet till barn i Sverige. Detta sker genom utbyte med stödlinjerna i våra nordiska grannländer, samtal pågår även med stödlinjen i Nepal, CWIN, och i Jamaica, Safe Spot.

2006 stod Bris värd för det tredje världsmötet för stödlinjer för barn. Drygt 250 delegater från 140 länder samlades i Stockholm. Drottning Silvia närvarade och var kongressens beskyddare. 2022, stod Bris återigen som värd, nu för det tionde världsmötet. Över 170 deltagare från ca 100 länder deltog. Temat för konferensen var barns motståndskraft i en värld där pandemi, krig, klimathot, energi- och ekonomisk kris avlöser varandra. Medverkade gjorde även denna gång H.M Drottning Silvia samt FN:s särskilda sändebud i frågor om våld mot barn, Dr Najat Maalla M’jid. 

Tanzania

Bris har ett utvecklingsprojekt i Tanzania tillsammans med organisationen C-Sema som driver stödlinjen för barn både på fastlandet Tanzania och på ön Zanzibar. Projektet handlar om att motverka trafficking av barn, framförallt flickor, i regionen Singida.

Singida är en av Tanzanias fattigaste regioner, så barnen skickas till storstäder för att arbeta i andras hem med att sköta hushållet. Detta ger en extra inkomst till familjen som är kvar men barnen som är borta har ingen möjlighet att fortsätta gå i skolan och blir ofta utsatta för olika typer av våld.

Projektet har gjort att fler ringer in till C-Semas stödlinje för att rapportera om barn som riskerar att hamna i trafficking och att fler har kunskap om barnets rättigheter och att trafficking är olagligt. Då ett grundproblem är fattigdom kommer Bris och C-Sema under nästa projektperiod försöka motverka detta genom olika aktiviteter för att stärka familjers ekonomi, så att fler barn kan gå i skolan och inte behöver arbeta.

Zambia

Under 2023 startar Bris ett utvecklingsprojekt tillsammans med LifeLine/ChildLine Zambia som driver stödlinjen för barn i Zambia. I detta projekt ligger fokus på att stärka skyddet för barn online i Zambia.

Tillgången till internet bland barn och unga i Zambia har ökat drastiskt de senaste åren. Den digitala utvecklingen öppnar upp för ändlösa möjligheter till lärande och utveckling men det finns också risker för barn med att vara online. Kunskapen om dessa risker, hur man motverkar dem samt kunskap om vad som utgör ett övergrepp online är begränsad bland både barn och vuxna. Det innebär att riskerna för övergrepp online är betydande. Vilket är en stor utmaning i Zambia, i en tid då användandet av internet ökar.

Projektet som Bris har tillsammans med ChildLine Zambia ska bidra till att skydda barn online och att stärka kunskapen om barnets rättigheter och de risker som barn kan stöta på online.

Grekland

Den 6 september 2023 var Bris och The Smile of the Child Grekland värdar för en konferens och högnivåmöte i Aten. Temat för mötet var hur vi på bästa sätt kan stötta barn och unga i tider av oro. Stödlinjer för barn i Europa samlades för att diskutera hur vi på bästa sätt kan stötta barn i situationer av kris. 

Läs mer om konferensen HÄR

Påverkansarbete

Bris internationella påverkansarbete fokuserar bland annat på tilläggsrapporteringen till FN:s barnrättskommitté där Bris kommenterar Sveriges regeringsrapport till kommittén om implementeringen av konventionen om barnets rättigheter. Bris bedriver även påverkansarbeten gentemot EU. Under 2021 tog EU fram en barnrättsstrategi som refererar till stödlinjer för barn och Safer Internet Centres. Inom ramen för EU:s barnrättsstrategiarbete har Bris bland annat varit med och tagit fram en lättillgänglig version av den.

×