Vision och syfte

Bris är en barnrättsorganisation som står upp för barnets rättigheter genom att stödja barn utifrån barnets behov, mobilisera samhället och påverka beslutsfattare genom att göra barns röster hörda. Bris vision är ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses.

Allt Bris arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Bris värdegrund

Bris värdegrund utgår från att varje barn är bärare av egna mänskliga rättigheter. Varje barn ska erkännas, respekteras och skyddas som rättighetsbärare. Barnets rättigheter är ovillkorade. Det är alltid vuxna som är ansvariga för att barnets rättigheter tillgodoses. Varje barn har en individuell personlighet, egna behov, intressen och en personlig integritet. Bris ska alltid bemöta varje barn som kompetent och kapabelt. Barnet har alltid rätt att få sin åsikt respekterad och beaktad.

Barnkonventionen

Bris arbetar för att de rättigheter som slagits fast i barnkonventionen fullt ut tillämpas i barn och ungas liv. Likaså utgår all verksamhet inom Bris från grundprinciperna och barnsynen i barnkonventionen, vilket handlar om alla barns lika värde (artikel 2), beaktande av barnets bästa (artikel 3), barnets rätt till liv och utveckling (artikel 6) och barnets rätt att uttrycka sin mening och få sin åsikt respekterad och beaktad i alla frågor som rör barnet (artikel 12).

×