Remissvar

Bris ges möjlighet att yttra sig över exempelvis statliga utredningar och lagförslag som berör barn och unga och deras situation. Remissyttranden är ett viktigt sätt för Bris att bevaka och stärka barnperspektivet inför beslut och förändringar.

Bris yttrande över utredningen ”En uppväxt fri från våld”

Regeringskansliet (Socialdepartementet) har uppmanat Bris att yttra sig över ovanstående utredning. Regeringskansliet har särskilt efterfrågat synpunkter gällande utredningens föreslagna strategi och mål, prioriterade insatsområden och åtgärder samt författningsförslag. Bris önskar framföra följande.

Vissa skärpta villkor för anhöriginvandring

I ett utkast till lagrådsremiss föreslås en rad skärpningar för anhöriginvandring och samt begränsningar i att få uppehållstillstånd på grund av humanitära skäl. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna. Bris är kritiska till samtliga förslag som presenteras i lagrådsremissen och saknar en barnkonsekvensanalys av förslagen. Vidare är Bris oroade över att förslaget kommer leda till att färre barn kan återförenas med sina föräldrar, och att barn i utsatta situationer förhindras skydd i Sverige.

Bättre konsekvensutredningar

Inför ett nytt lagförslag genomförs konsekvensutredningar. Syftet är att ta fram underlag för vilka konsekvenser en lag kan ha på exempelvis det ekonomiska, sociala eller miljörelaterade området. Såväl internationell, som nationell, kritik har riktats mot de befintliga konsekvensutredningarna, med motiveringen att de är inkonsekventa och ostrukturerade. Regeringen har därför föreslagit en ny förordning som tydligare beskriver hur en konsekvensutredning ska göras.

Bris välkomnar nya väl genomarbetade konsekvensutredningar. Bris ställer sig dock kritisk till att den nya förordningen inte inkluderar barnkonsekvensanalyser. Enligt artikel 3 barnkonventionen ska det offentliga, vid en åtgärd, genomföra en prövning av barnets bästa. Bris föreslår därför att man inför en bestämmelse i förordningen om kravet på en barnkonsekvensanalys för det fall en lag kan tänkas påverka barn.

Remissvar från Bris för barn med skyddat boende

I dag saknar barn ett eget placeringsbeslut när de, tillsammans med en vårdnadshavare, tvingas lämna ett hem präglat av våld - för att komma till ett skyddat boende. I ett nytt lagförslag, Utkast till lagrådsremiss - Ett fönster av möjligheter, föreslås barn få en stärkt rättssäkerhet, vilket ger dem större möjlighet att påverka sin placering på det skyddade boendet. Bris välkomnar det nya förslaget, som dessutom stärker barnets rätt till utbildning och bästa uppnåeliga hälsa under tiden barnet är placerat på skyddat boendena. Bris delar utredningens förslag, men ser också ett behov av att krav ställs på de skyddande boendena att ha rätt kompetens och ett tydligt barnperspektiv för att kunna ta emot barn som har upplevt våld i nära relation.

Remissvar om nytt brott - Psykisk misshandel

Vi hoppas att det nya brottet, psykisk misshandel, leder till minskat psykiskt våld mot barn.” Så skriver Bris i sitt remissvar till utredningen Straffansvar för psykiskt våld. Bris delar slutsatserna i utredningen för att kriminalisera psykiskt våld, men efterlyser ett bättre barnrättsperspektiv. I utredningen saknas barns röster, samt kunskap och erfarenheter från barnrättsorganisationer, vilket leder till brister i analysen om hur psykiskt våld kan påverka barn på andra sätt än vuxna. Bris hade också önskat att psykisk misshandel blev ett grundbrott (brott som barnet har bevittnat), och därmed leda till barnfridsbrott. Bris delar utredningens slutsats att inte göra försummelse straffbart. Sociala insatser, i stället för straff, bör prioriteras för föräldrar som inte kan tillgodose sina barns behov.

Vistelseförbud – inte en lösning för att skydda barn och unga

Regeringen har tillsatt en utredning för att se över behovet att ge socialnämnden möjlighet att, i skyddande syfte, förbjuda ett barn att vistas på en plats eller ett område som bedöms vara skadligt för barnet. Bris menar att det inte är klarlagt att ett sådant förbud skulle hindra att barnet far illa. En sådan åtgärd är inte heller en proportionerlig inskränkning av barnets grundläggande rättigheter. Likt utredningen kommer fram till menar Bris att en möjlighet att meddela vistelseförbud för ett barn inte bör införas. Bris understryker i sammanhanget att arbetet med att skapa trygga uppväxtvillkor för alla barn som utgångspunkt måste ske på annat sätt en genom förbud.

Barnets bästa måste in i lagen om vård av unga (LVU)

Bris har länge arbetat för att stärka den rättsliga ställningen för barn som befinner sig i samhällets vård. Det behövs ett perspektivskifte i synen på barn och barns rättigheter i LVU-processen och Bris ser förslagen i utredningen som ett viktigt steg i det arbetet. Bris tillstyrker förslagen i utredningen och vill särskilt belysa vikten av att barnets bästa tillåts utgöra egen grund i lagen när frågan om upphörande av vård enligt LVU ska prövas.

Öppna insatser utan vårdnadshavarens samtycke

Under lång tid har Bris arbetat för att barn i större utsträckning ska kunna beviljas öppna stöd- och behandlingsinsatser, utan deras vårdnadshavares samtycke. Bris välkomnar därför Socialstyrelsens rapport där ökad möjlighet till öppna insatser ses över. Bris tillstyrker Socialstyrelsens förslag om att den nuvarande åldersgränsen på 15 år för att beviljas öppna insatser sänks. Bris avstyrker dock att en lägre ålder på 12 år införs och menar i stället att beviljandet av insatser ska avgöras utifrån en behovs- och mognadsbedömning i varje enskilt fall.

Remissvar till Göteborgs stads barnrättsplan

Bris välkomnar den framtagna barnrättsplanen och att Göteborgs stad har tagit initiativ till ett sådant viktigt vägledande dokument för barns rättigheter. Samtidigt kan Bris se att det finns områden där planen behöver revideras för att tillförsäkra barnkonventionens fulla genomslag.

Börja med barnen - En sammanhållen god och nära vård för barn och unga

Bris tillstyrker flertalet av utredningens förslag och ser det som positivt att utredningen har ett särskilt fokus på insatser för att stärka barns psykiska hälsa. Samtidigt saknar vissa av utredningens förslagen såväl ett barnrättsperspektiv som ett barnperspektiv. Bris vill se en vårdreform som på allvar sätter barn i centrum och erbjuder vårdinsatser utifrån ett helhetsperspektiv.

Barnets bästa när vård enligt LVU upphör

Att fatta beslut om upphörande av tvångsvård utan att beakta barnets bästa kan aldrig vara rättssäkert. Bris är kritisk till slutsatserna i utredningen "Barnets bästa när vård enligt LVU upphör", och vill istället se förslag som tydligare utgår från barnet och barnets rättigheter.

Hållbar socialtjänst – En ny socialtjänstlag

Bris avstyrker två av utredningens förslag och är kritisk till andra delar av utredningens förslag för att de är vaga och saknar ett barnrättsperspektiv. Vi är även kritiska till att utredningen inte fick lämna förslag som var kostnadsdrivande eller ambitionshöjande och ställer oss frågan om utredningens förslag kommer att innebära någon skillnad för de barn i mest behov av skydd och stöd.

Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Bris anser att förslagen om stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende är ett erkännande av barn som rättighetsbärare och i enlighet med barnkonventionen som svensk lag. Bris tillstyrker förslagen i sin helhet men har några betänkligheter avseende delar av utredningen.

Bris remissvar till FN:s barnrättskommitté om digitala rättigheter

Bris har svarat på FN:s barnrättskommittés utkast till en ny allmän kommentar som handlar om barns digitala rättigheter. Bris svar bygger på enkätsvar från 38 barn. Bris anser bland att betoningen på vuxnas delaktighet i barns liv på nätet behöver förtydliga förtydligas.

 

Straffrättsligt skydd för barn som bevittnar brott mellan närstående samt mot uppmaning och annan psykisk påverkan att begå självmord

Bris tillstyrker förslagen i sin helhet och välkomnar att lagstiftningen ändras för att stärka barns rättsliga ställning i enlighet med barnkonventionen. Bris väljer att nedan utveckla några synpunkter rörande utredningens förslag.

Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet

Bris tillstyrker samtliga förslag i utredningen och ställer sig bakom utredningens förklaring av hedersvåld och hedersnormer samt ansluter sig till att det med alla lämpliga medel måste motverkas av samhället.

De nya lagförslagen är lovande, men det får inte ske omfattande åtgärder från myndigheter över barnens huvud. Bris är angelägna om att framhålla den barnvänliga rättsprocessen. Den innebär att barnet själv erbjuds delaktighet i största möjliga utsträckning. Detta är nödvändigt om lagförslagen också skall vara förenliga med barnkonventionen.

Ny dataskyddslag

Bris tillstyrker i väsentliga delar de förslag som lämnas i Betänkandet och är glada till att Betänkandet ser barn från 13 år som kapabla att lämna samtycke till behandling av egna personuppgifter. Vi anser dock att alla barn är rättighetsbärare och i många fall kapabla att inse konsekvenser av eget handlade långt tidigare än vid 13 års ålder.

Barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Bris välkomnar programmet för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad och att Stockholms stad tagit initiativ till ett sådant viktigt vägledande dokument för barnets rättigheter. Bris anser dock att programmet med fördel kan förtydligas i vissa delar för på bästa sätt kunna fungera som ett praktiskt verktyg i stadens olika verksamheter.   

Avskaffande av steriliseringskrav

Bris tillstyrker utredningens förslag att ändra nuvarande lydelse av lagtexten (1972:119) så att texten som avser krav på sterilisering som villkor för ändrad könstillhörighet tas bort.

Registerkontroll avseende personer som arbetar med barn

Bris tillstyrker Utredningens förslag till lag (2013:00) om registerkontroll avseende personer som arbetar med barn men med ett förbehåll:
Bris anser att första stycket även ska tillämpas på föräldrar, även om dessa endast innehar anställning eller uppdrag inom en grupp där det egna barnet deltar.

Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

Förslag till ny tvångslag LVU

Lagförslag om uppehållstillstånd i Sverige

Förslagen i lagrådsremissen ”Begränsningar av möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige” avstyrks av Bris eftersom de står i direkt strid med FN:s konvention om barnets rättigheter. Skulle den tillfälliga lagen träda i kraft måste barn och barnfamiljer helt undantas.

Integritet och straffskydd

Barnkonventionen blir ny lag

Bris tillstyrker lagförslaget som innebär att barnkonventionen blir svensk lag. Men ett stort arbete behöver göras för att alla delar av samhället ska börja se barnet som rättighetsbärare. (SOU 2016:19).

×