Barns och ungas inflytande

Barns rätt till inflytande i frågor som rör dem är en av grundpelarna i barnkonventionen. För Bris är barns röster viktiga i kvalitetssäkringen av verksamheten. Barns erfarenheter och synpunkter ger oss viktiga perspektiv och genom att lyssna på barn får vi hjälp att se brister och lösningar vi kanske inte skulle ha uppmärksammat annars.

Barns rätt till inflytande och rätt att komma till tals är en av grundpelarna i barnkonventionen.

Barns rätt till inflytande och rätt att komma till tals är en av grundpelarna i barnkonventionen.

Barns inflytande och delaktighet i Bris arbete

Att ge barn verkligt inflytande ställer stora krav på oss som vuxna. Det förutsätter både att vi gör det möjligt för barn att medverka i beslutsprocesser och att vi på riktigt är beredda att anpassa oss efter det barnet säger. Att ha inflytande är att få möjlighet att uttrycka en åsikt och att få den tagen på allvar. Det är inte detsamma som att barnet får bestämma. I slutänden är det ofta flera olika faktorer som påverkar ett beslut - barnets åsikt är en del. Men barnet har alltid rätt att förstå på vilket sätt vi tagit hänsyn till dess synpunkter.

På Bris är barn bland annat med och påverkar utformningen av våra stöderbjudanden och innehåll och kommunikationsvägar för våra kunskaps- och informationsmaterial. Våra stödgruppsmodeller formas med hjälp av barn med erfarenheter av stödbehov. I underlagen för vårt politiska påverkansarbete är barns egna röster en viktig del.

Bris arbetar med olika metoder för att inhämta barns erfarenheter, tankar och synpunkter, både kvalitativa och kvantitativa. Ibland gör vi breda enkätundersökningar eller ställer frågor till barn på vår hemsida bris.se, andra gånger möter vi barn i råd och referensgrupper. Bris egen metod för barns inflytande kallas Expertgrupp barn. En Expertgrupp barn är inte ett fast barn-råd, utan gruppen sätts samman utifrån syfte och behov när vi vill ha en fördjupad konsultation med barn.

Vill du veta mer?

Marie Angsell

Sakkunnig socionom, Bris

marie.angsell@bris.se

×