Barns och ungas inflytande

Barns rätt till delaktighet och inflytande är en central del av barnkonventionen och en viktig grund för att Bris verksamhet ska utvecklas för just dem vi arbetar för och med.

Barns rätt till inflytande och rätt att komma till tals är en av grundpelarna i barnkonventionen.

Barns rätt till inflytande och rätt att komma till tals är en av grundpelarna i barnkonventionen.

Barns delaktighet och inflytande i Bris arbete

Bris involverar barn inte enbart för att det är en rättighet att få komma till tals i frågor som rör en utan för att det ger oss ny kunskap, nya perspektiv och för att det är roligare att jobba tillsammans. När vi delar med oss av vår vuxenmakt i att styra och fatta beslut är vi på riktigt aktiva i en förflyttning från att jobba för barn till att jobba med barn. Vi vet att barn som ges inflytande får en större tilltro till vuxenvärlden och känner större delaktighet i samhället.

När vi arbetar tillsammans kommer vi som barnrättsorganisation bli än bättre och än mer relevant för barn. Genom att skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande i Bris verksamhet får vi perspektiv och kunskap som vi inte skulle få utan att fråga, lyssna och låta oss påverkas av den kunskap barnet besitter. 

På Bris är barn bland annat med och påverkar utformningen av våra stöderbjudanden och innehåll och kommunikationsvägar för våra kunskaps- och informationsmaterial. Våra stödgruppsmodeller formas med hjälp av barn med erfarenheter av stödbehov och i underlagen för vårt politiska påverkansarbete är barns egna röster en viktig del.

Bris arbetar med olika metoder för att inhämta barns erfarenheter, tankar och synpunkter, både kvalitativa och kvantitativa. Ibland gör vi breda enkätundersökningar eller ställer frågor till barn på vår hemsida bris.se, andra gånger möter vi barn i råd och referensgrupper. Bris egen metod för barns inflytande kallas Expertgrupp barn och sätts samman utifrån syfte och behov när vi vill ha en fördjupad konsultation med barn.

Vill du veta mer?

Här hittar du information om utbildning i Bris metod Expertgrupp barn och kontaktuppgifter för att få mer information om hur vi kan stötta er i att arbeta med barns delaktighet och inflytande.  

×