Barns och ungas inflytande

Barns delaktighet och inflytande - en rättighet som ställer krav på vuxna. Barns röster är en viktig kvalitetssäkring av Bris verksamhet. Barns erfarenheter och synpunkter ger oss perspektiv och genom att lyssna på barn får vi hjälp att se brister och lösningar vi kanske inte skulle uppmärksammat annars.

Inflytande är detsamma som möjligheten att påverka. Det är en rättighet som barn har i frågor som rör dem. Att ge barn verkligt inflytande ställer stora krav på oss som vuxna. Det förutsätter både att vi gör det möjligt för barn att medverka i beslutsprocessen och att vi på riktigt är beredda att anpassa oss efter det barnen säger.

Att ha inflytande är inte detsamma som att få bestämma. Men det är att få möjlighet att uttrycka en åsikt och att få den tagen på allvar, på samma villkor som vuxna. I slutändan kan det vara många olika faktorer som påverkar beslutsfattande och barnet har rätt att förstå på vilket sätt vi tagit hänsyn till dess synpunkter.

På Bris är barn bland annat med och påverkar utformningen av våra stöderbjudanden och innehållet och kommunikationsvägar för våra kunskaps- och informationsmaterial. Våra stödgruppsmodeller formas med hjälp av barn med erfarenheter av stödbehov. I underlag för vårt påverkansarbete blir barns egna röster en viktig del.

Bris arbetar med olika metoder för inflytande. Ibland kan det vara bra med enkätundersökningar, ibland med dialog och diskussion genom referensgrupper. Ibland är det bäst om barn får styra inflytandeprocesser själva. Inflytandearbetet styrs av kunniga vuxna med barnets bästa i främsta rummet.

På Bris känner vi att vi tagit rätt beslut när vi verkligen lyssnat och faktiskt vägt in barnets röst. Med rätt beslut slutar Bris aldrig berikas som barnrättsorganisation.

Vill du veta mer?

Marie Angsell

Sakkunnig, Bris

marie.angsell@bris.se

Läs om Bris Expertgrupp barn

×

Lämna chatt

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer