En god start i livet

Varje barn har rätt till en trygg uppväxt, men många barn upplever brister i omsorgen och riskerar att fara illa. De yngsta barnen 0-6 år, är särskilt utsatta men osynliggörs ofta i såväl forskning som praktik. Detta trots att vi vet att tidig upptäckt och stöd kan vara helt avgörande för ett barns utveckling.

Omslag till rapporten "Se mig - rätten till stöd tidigt i livet". Illustration: Elin Svensson/Agent Molly&Co.

Omslag till rapporten "Se mig - rätten till stöd tidigt i livet". Illustration: Elin Svensson/Agent Molly&Co.

Kartläggning visar att förskolan har nyckelroll

Under perioden januari 2022 till april 2023 genomförde vi på Bris ett pilotprojekt som kartlade samhällets stöd till barn i åldern 0-6 år. Projektet resulterade bland annat i rapporten "Se mig – Rätten till stöd tidigt i livet" och samtalsstödet "Goda samtal om svåra ämnen – Guide i mötet med föräldrar till de yngsta barnen".

Ett tydligt resultat av kartläggningen är att förskolan har en nyckelroll i arbetet med att stärka stödet till de yngsta barnen. Personal inom förskolan efterfrågar ökad kunskap och tillgång till verktyg för att tidigt kunna identifiera barn i utsatthet.

Projektets syfte är att stärka stödet för de yngsta barnen

Projektet ”En god start i livet” finansierades av Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Projektet sträcker sig över tre år (juli 2023 - juni 2026) och utgör en fortsättning på det arbete som påbörjades inom pilotprojektet. Syftet med projektet är att ytterligare stärka stödet till de yngsta barnen genom ett omfattande kunskapslyft riktat till förskolan samt genom att på olika sätt öka förståelsen för de yngsta barnens behov och situation.

 

Kontaktuppgifter:
Johanna Kihlgård, projektledare johanna.kihlgard@bris.se, 070-160 88 19

×