Tidigare projekt

Bris har drivit en rad projekt de senaste åren som resulterat i nya stöderbjudanden, ny kunskap och en ökad förmåga att snabbt kunna möta barn som behöver stöd – med effekten att fler barn har fått det bättre.

Digital utveckling – och öppet på natten

Bris digitala utveckling började för mer än 20 år sedan då Bris lanserade ”Brismejlen” (2002) och senare ”Brischatten” (2008) som några av de första digitala stöderbjudandena i världen. Båda satsningarna byggde på barns önskemål om att kunna texta med en kurator på Bris. Projekten finansierades av Allmänna arvsfonden som även stöttat Bris i att öppna den nationella stödlinjen dygnet runt i projektet ”Trygg på natten” och nu med Bris arbete med stöd via sms. Det unika i satsningarna är att stödet har utformats på barns initiativ och utifrån barns förutsättningar. Den digitala utvecklingen har inneburit att fler barn har fått stöd och hjälp, blivit lyssnade på och fått strategier för att må bra. En viktig effekt är också att barnet får en god erfarenhet av att få stöd av en vuxen. Forskning visar att det distansstöd som Bris erbjuder hjälper i stunden och har en effekt även på längre sikt.

Gruppstöd för barn som flytt

I spåren av flyktingkrisen 2015 gjorde Bris en satsning för att erbjuda stöd i grupp till barn som flytt. Genom projektet ”Tillsammans för barn som flytt” blev Bris utbildare i metoden Teaching Recovery Techniques (TRT) som är ett stöd till barn med traumasymptom från krig, konflikter och flykt. Satsningen finansierades av Erling Perssons stiftelse. När kriget i Ukraina bröt ut år 2022 fanns etablerad kunskap för att Bris snabbt kunde erbjuda stöd till de barn som nu flydde kriget i Ukraina till Sverige. Bris har också kunnat utbilda kuratorer i Ukraina i TRT-metoden. Gruppstödet erbjuder en möjlighet att formulera sig om sin situation och att träffa andra i liknande situation. Både nationella och internationell forskning har visat att gruppstöd gör en skillnad för barns bland annat genom minskade posttraumatiskt stressyndrom och större förmåga att hantera sin livssituation. En av forskningsstudierna har följt Bris arbete sedan 2016, och är finansierad av Kavlifonden.

Barn på skyddade boenden

2018 inledde Bris ett samarbete med Stadsmissionerna om ett förbättrat barnperspektiv för barn på skyddade boenden. Barn på skyddande boenden är en av samhället mest utsatta grupper, som ofta får bristfällig skolgång och riskerar svårigheter senare i livet. Inom ramen för projektet startades två skyddade boenden. Projektet finansierades av Svenska Postkodlotteriet. Kunskapen om barns situation byggde på intervjuer med barn som var placerade på skyddade boenden tillsammans med sina mammor. Projektet resulterade även i rapporten ”Min tur att berätta” (2020). Rapporten används idag som underlag i utvecklingsarbete i skyddade boenden och som utbildningsmaterial. Rapporten citeras även i den lagrådsremiss för att förbättra stödet och skyddet till barn och vuxna i skyddade boenden, som presenterades i juni 2023. Barns röster gör skillnad.

×