Stadgar och styrdokument

Bris är beroende av att såväl allmänhet som övriga intressenter har ett högt förtroende för att vi når våra mål och främjar ändamålet. Bris interna kontroll syftar till att minimera risker och ge en trygghet i att organisationens mål uppfylls.

Bris stadgar

Antagna på Bris kongress 2021-05-29. Bris stadgar.

Intern kontroll

Målsättningen för Bris är att den interna kontrollen är en integrerad del i verksamhetsstyrningen och innefattar alla i verksamheten, såväl ledning som anställda. En del i den interna kontrollen är våra styrdokument.

Bris långsiktiga plan 2021-2025

Bris långsiktiga plan ligger som grund för organisationens verksamhetsplanering, policydokument och andra riktlinjer för verksamheten. Bris långsiktiga plan 2021-2025.

Bris riktlinje Trygga och säkra barn

Bris riktlinje för att säkerställa ett tryggt och säkert deltagande för barn i Bris. Trygga säkra barn.

Uppförandekod

Bris uppförandekod gäller alla som agerar på Bris uppdrag; medarbetare, praktikanter, förtroendevalda, och volontärer/medlemmar. Bris uppförandekod.

Bris integritetspolicy

Bris integritetspolicy förklarar för dig hur vi använder dina personliga uppgifter när du navigerar på vår hemsida, använder dig av olika stödtjänster eller kontaktar oss på andra sätt. Bris integritetspolicy.

Mångfalds-och jämställdhetspolicy

Bris arbetar aktivt med att säkerställa mångfald och jämställdhet inom organisationen. Att vi har medarbetare med olika erfarenheter, kunskaper, färdigheter, bakgrunder och personligheter är en förutsättning och en resurs för att vi ska lyckas med vårt uppdrag – att stärka barns och ungas rättigheter och förbättra deras livsvillkor. Bris mångfalds-och jämställdhetspolicy.

Kapitalförvaltningspolicy

Bris har en kapitalförvaltningspolicy som reglerar vad som skall gälla för organisationens kapital. Det övergripande målet för kapitalförvaltningen är att Bris ska placera sina tillgångar på ett etiskt försvarbart sätt med möjlighet till en god avkastning på lång sikt och till en så låg kostnad som möjligt. Bris kapitalförvaltningspolicy.

Insamlingspolicy

Bris insamlingspolicy reglerar hur Bris bedriver insamling. Syftet med policyn är att visa en större transparens och öppenhet gentemot givare som är intresserad av Bris verksamhet. Bris insamlingspolicy.

Whistleblower

Bris ska med goda rutiner för internkontroll minimera riskerna för förekomsten av oegentligheter. Syftet med denna policy är att tjäna som ledning för hanteringen av misstankar om oegentligheter om sådana ändå skulle uppstå.
Bris policy whistleblower.

 

×

Lämna chatt

/link/64e1750404d243ee821cac0b5363e3e5.aspx

Våra rapporter

Bris kontakter med barn, forskning och omvärldsanalys

Se alla rapporter
/link/4a899cc89de74cb3889d8c5f5992bdab.aspx

#ärdumed

Diskutera kring våra rapporter

Material
/link/ff85f76fb3034088b452354e6a4d2925.aspx

Bris Nätverk

Mötesplatsen för barnets rättigheter

Läs mer

Bris nätverk är för dig som aktivt arbetar för och med barn. Gå med i nätverket och låt dig inspireras och få möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Läs mer