Stadgar och styrdokument

Bris är beroende av att såväl allmänhet som övriga intressenter har ett högt förtroende för att vi når våra mål och främjar ändamålet. Bris interna kontroll syftar till att minimera risker och ge en trygghet i att organisationens mål uppfylls.

Bris stadgar

Antagna på Bris kongress 2023-05-31. Bris stadgar.

Intern kontroll

Målsättningen för Bris är att den interna kontrollen är en integrerad del i verksamhetsstyrningen och innefattar alla i verksamheten, såväl ledning som anställda. En del i den interna kontrollen är våra styrdokument.

Bris långsiktiga plan 2021-2025

Bris långsiktiga plan ligger som grund för organisationens verksamhetsplanering, policydokument och andra riktlinjer för verksamheten. Bris långsiktiga plan 2021-2025.

Bris riktlinje Trygga och säkra barn

Bris riktlinje för att säkerställa ett tryggt och säkert deltagande för barn i Bris. Trygga säkra barn.

Bris uppförandekod för samarbetspartners

Syftet med uppförandekoden är att aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle. Bris förväntar sig att dess olika samarbetspartners, i alla led, respekterar de mänskliga rättigheterna genom att tillhandahålla säkra arbetsförhållanden, säkerställa att barnarbete ej förekommer, behandla arbetstagare med värdighet och respekt samt använda metoder som tar ansvar för miljön i så stor utsträckning som möjligt. Bris uppförandekod för samarbetspartners.

Bris etiska riktlinjer

Här finns de övergripande principer som ska vägleda oss i våra uppdrag och de omfattar alla som är engagerade i Bris; som förtroendevald, anställd, volonätr, praktikant, studerande, konsult, arvoderad eller som åtagit sig sig ett annat updrag för Bris. Bris etiska riktlinjer.

Bris integritetspolicy

Bris integritetspolicy förklarar för dig hur vi använder dina personliga uppgifter när du navigerar på vår hemsida, använder dig av olika stödtjänster eller kontaktar oss på andra sätt. Bris integritetspolicy.

Mångfalds-och inkluderingspolicy

Bris arbetar aktivt med att säkerställa mångfald och jämställdhet inom organisationen. Att vi har medarbetare med olika erfarenheter, kunskaper, färdigheter, bakgrunder och personligheter är en förutsättning och en resurs för att vi ska lyckas med vårt uppdrag – att stärka barns och ungas rättigheter och förbättra deras livsvillkor. Mångfalds-och inkluderingspolicy.

Kapitalförvaltningspolicy

Bris har en kapitalförvaltningspolicy som reglerar vad som skall gälla för organisationens kapital. Det övergripande målet för kapitalförvaltningen är att Bris ska placera sina tillgångar på ett etiskt försvarbart sätt med möjlighet till en god avkastning på lång sikt och till en så låg kostnad som möjligt. Bris kapitalförvaltningspolicy.

Insamlingspolicy

Bris insamlingspolicy reglerar hur Bris bedriver insamling. Syftet med policyn är att visa en större transparens och öppenhet gentemot givare som är intresserad av Bris verksamhet. Bris insamlingspolicy.

Whistleblower

Bris ska med goda rutiner för internkontroll minimera riskerna för förekomsten av oegentligheter. Syftet med denna policy är att tjäna som ledning för hanteringen av misstankar om oegentligheter om sådana ändå skulle uppstå.
Bris policy whistleblower.

 

×