Om vår organisation

Bris är en barnrättsorganisation. Allt Bris arbete utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen, och syftar till att stärka barnets rättigheter.

Bris är en ideell medlemsorganisation vars högsta beslutande organ är kongressen. Kongressen hålls vartannat år. Då väljs en styrelse, genom medlemmarnas ombud, som sedan beslutar om verksamhetens inriktning och mål.

Bris är organiserat med en styrelse, ett kansli i Stockholm och fem regionkontor. Regionkontoren ligger i Göteborg, Malmö, Linköping, Stockholm och Umeå. Den dagliga verksamheten drivs från kansliet i Stockholm och leds av generalsekreterare Magnus Jägerskog. Ordförande för styrelsen är Annabella Kraft.

Bris är politiskt och religiöst obunden. Vår verksamhet finansieras via insamling från privatpersoner, företagssponsring, stöd från kommuner och olika stiftelser och medlemsavgifter.

Vår medlemsrörelse

Våra medlemmar ingår i någon av Bris fem regioner och bidrar till det demokratiska arbetet i Bris. Medlemmar har yttrande-, förslags- och rösträtt vid medlemsmöten och har möjlighet att bli förtroendevald, skriva motioner och bli vald till kongressombud.

CHI, Child helpline international

Bris ingår i CHI (Child helpline international), ett globalt nätverk med 183 hjälplinjer i 142 länder. Tillsammans tar nätverkets helplines emot mer än 14 miljoner kontakter per år för barn och unga som är i behov av stöd och skydd. Bris är den enda svenska organisationen med medlemskap i CHI.

×