#ärdumed

Med Bris rapporter som utgångspunkt, fungerar #ärdumed som en plattform för er som vill diskutera och dela kunskap kring olika teman i Bris rapporter och bidra till förändring. Tanken bakom diskussionsmaterialet är att engagera både unga och vuxna i samhällsutvecklingen och att öka ungas inflytande. Använd #ärdumed vid en träff i din förening, under ett arbetsmöte med kollegor, i klassen eller bland en grupp vänner. 

#ärdumed – Hållbara liv

Rapporten bygger på över 27 000 kontakter med barn och unga under 2019, samt aktuell forskning. I årets rapport ställer vi oss frågan om Sverige är ett hållbart land för barn att växa upp i, och vi redogör för de stora samtalskategorierna kring psykisk ohälsa och utsatthet för våld och övergrepp. Vi belyser också barns berättelser om stress kring att prestera i skolan, på fritiden och socialt.

#ärdumed - Områdesutveckling ur ett barnrättsperspektiv

Grundidén med Bris Innovationslabb är att öka barns och ungas inflytande över sina egna liv och att ge dem möjlighet att påverka sin framtid. Bris Innovationslabb utvecklades i stadsdelen Tynnered i Göteborg. Arbetsmetoden, Expertgrupp Barn och Expertgrupp Vuxna har tagits fram, prövats och reviderats och är nu redo att spridas över resten av landet. Metoden kan användas i alla sammanhang som rör barn och appliceras på olika frågeställningar, för att ta del av barns kunskap och erfarenhet på ett bättre sätt.

#ärdumed - Hur har barn det?

- Om barns livssituation - trender, utmaningar och möjligheter. Rapporten bygger på 77 500 kontakter från barn och unga till Bris under de senaste tre åren, samt aktuell forskning. I rapporten tar vi upp de 10 vanligaste ämnena som barn och unga söker stöd för och föreslår insatser för att samhällets stöd ska bli bättre. Den är ett vittnesmål om om hur det är att vara barn i Sverige idag.

#ärdumed - Bra från början

Bris rapport "Bra från början" är en sammanställning av forskning och röster från barn, föräldrar och professionella som ger en aktuell bild av vad tillgång till förskola i ett nytt land betyder. Den viktigaste slutsatsen i rapporten är att förutsättningarna för svensk förskola skiljer sig alldeles för mycket i olika delar av landet, mellan olika kommuner och mellan områden och stadsdelar inom kommuner.

#ärdumed - Skolans roll för barn som flytt

Det är avgörande både för det enskilda barnet och för samhället i stort, att barn som flytt till Sverige får en god start i sitt nya land. Denna rapport ger kunskap om hur skolan kan vara platsen där nyanlända elever kan få förutsättningar att må bra, inkluderas och utveckla kunskap.

#ärdumed - för varje barns rätt

Bris bok om barnkonventionen. Barnkonventionen listar de mänskliga rättigheter som varje barn har och ger en universell definition av vilka rättigheter som gäller för alla barn världen över.

#ärdumed - #psykbryt 2.0

Denna rapport visar att barns livsvillkor behöver förändras för att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga i Sverige. Det handlar om att utforma en skola som främjar psykisk hälsa, att skapa förutsättningar för en omsorg som sluter upp och ger tidiga insatser för barn där behoven är stora, och en vård som sätter in rätt insatser i rätt tid när barn mår dåligt.

#ärdumed - för allas rätt till hälsa

Den psykiska ohälsan bland barn som flytt till Sverige är utbredd och behovet av såväl professionellt som socialt stöd är stort. Vad kan vi göra för att stärka den psykiska hälsan bland barn som flytt? Vad behövs för att asylprocessen ska kännas mer begriplig för barn? Och vilka förändringar behövs för att barnets bästa ska ha högsta prioritet vid placeringsbeslut? Detta och mycket mer diskuteras i #ärdumed – för allas rätt till hälsa.

#ärdumed - för en trygg idrott

Inom idrotten finns brister, både i det förebyggande arbetet mot övergrepp samt i hur man agerar när ett övergrepp skett. Hur bör vi arbeta för att idrotten ska bli tryggare för barn och unga? Vad kan skolan, idrottsklubbar och föreningar göra för att förebygga övergrepp och kräkningar? Och kan ett stärkt barnrättsperspektiv göra idrotten tryggare? Det är frågor som diskuteras i #ärdumed – för en trygg idrott.

#ärdumed - #psykbryt

Den psykiska ohälsan har under alltför många år ökat i Sverige. I samtalen till Bris vittnar barn och unga om en verklighet som ingen ska behöva leva i. Hur bryter vi trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga? Hur bör vården anpassas för att behoven hos barn och unga som lever med psykisk ohälsa ska tillgodoses? Och vad kan skolan göra för att främja den psykiska hälsan? Med #ärdumed – #psykbryt kan ni diskutera detta och mycket mer.

×

Lämna chatt