En trygg idrott är en bra idrott

Publicerat

För många barn är idrotten en trygg plats, men alla upplever inte samma sak. I en ny rapport från Bris, "Sexuella övergrepp inom idrotten" pekar vi på vikten av att säkerställa ett barnrättsperspektiv inom idrotten för att säkra en trygg idrott för varje barn.

Sexuella övergrepp inom idrotten - Bris rapport 2017:2

Sexuella övergrepp inom idrotten - Bris rapport 2017:2

Forskning visar att övergrepp sker inom idrotten och barns och idrottsledares samtal till Bris visar samma sak.

Jag var ensam tjej så min tränare brukade komma in till mig efter och "prata" som han kallade det men han började ta på mig och lite andra saker. Är en beskrivning, en annan är: Min tränare undersöker mig konstigt och har sex med mig fast jag egentligen inte vill. Men han kanske inte vet att jag egentligen inte vill? Jag menar han är ju inte våldsam och slår mig inte.

Det är tragiskt när barn beskriver hur de som de sett upp till och litat på, istället för att stötta dem i sin sport, utnyttjat dem. Barn som blivit utsatta beskriver skuld och skam och att de inte vågar berätta - av rädsla att inte bli trodda. Det behövs en attitydförändring där barnets bästa alltid sätts i främsta rummet. Bris vill se en idrott som visar ledarskap, en idrott där det inte råder någon som helst tveksamhet vare sig i ord som i handling. Tryggheten måste komma först och exempelvis inte elitsatsningen eller idrottsanläggningen.

Just nu rör det på sig inom idrotten kring dessa frågor. Det är positivt och det är viktigt att den rörelse som finns för en tryggare idrott fortsätter, att idrotten tydliggör ställningstaganden, att trygghetsarbetet ges prioritet, tid och resurser. Idrotten behöver bland annat tydliggöra vilka etiska regler som gäller i föreningen med ett tydligt barnrättsperspektiv och kommunicera dem så att så att alla känner till dem. Att skapa en trygg idrott handlar inte om att hålla en kurs eller att lyfta in ett utbildningspass vid säsongsstarten. Det är bra. Men i grunden handlar det om att trygghetsarbetet behöver finnas med i allt som föreningen gör. En idrott fri från övergrepp är en idrott som prioriterar det förebyggande arbetet och som samtidigt inte blundar utan agerar utifrån en tydlig plan om övergrepp sker.

Vägen mot en tryggare idrott handlar dock inte bara om idrotten själv. I relation till sin finansiering är det Sveriges regerings ansvar att säkerställa att barnrättsperspektivet genomsyrar idrotten. Det handlar bland annat om frågor rörande uppföljning och möjlighet att återkräva bidrag samt att bidra med fortsatta resurser till forskning och kartläggning. Barn har rätt till en trygg idrott och vi behöver en idrottsmiljö som i högre utsträckning sätter barnets rättigheter i främsta rummet, där barn får komma till tals och ges möjlighet att utvecklas. Det kommer skapa en ännu mer attraktiv idrott och skapa förutsättningar för ett långt, aktivt och framgångsrikt idrottande i en trygg miljö.

Till regeringen riktar vi bland annat följande:

  • Gör en översyn av hur barnrättsperspektivet inom idrotten appliceras i praktiken, med syfte att säkerställa att så sker.

  • Inför en möjlighet att återkräva bidrag vid bristande hantering av skyddet av barns rättigheter inklusive sexuella övergrepp.

  • Kartlägg omfattningen av problemet med övergrepp mot barn inom idrottsrörelsen.

  • Se över lagstiftningen och avskaffa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn.

Till idrottsrörelsen riktar vi bland annat följande:

  • Föreningens ledning behöver visa att det är tryggheten som kommer först. Inför en uppförandekod. Klargör vilka etiska regler som gäller i föreningen med tillhörande handlingsplan.

  • Säkerställ att barn vet vart de kan vända sig utanför föreningen, såsom exempelvis till Bris, samt inom föreningen om något inte känns bra.

  • Kräv registerutdrag. Personer som inte inkommer med registerutdrag eller har belastningar som är relaterade till övergrepp mot barn ska inte tillåtas vara i verksamhet med barn.

  • Anmälningsskyldighet. Det behöver finnas tydliga rutiner i varje idrottsförening för anmälan till socialtjänsten.

 

Magnus Jägerskog

Bris generalsekreterare

×

Lämna chatt