Allvarligt läge för barnets rättigheter

Publicerat

Idag får regeringen den utredning som ska ligga som grund för att göra barnkonventionen till lag. Bris ser med spänning fram emot vad utredaren kommit fram till och hoppas på konkreta förslag som gör att processen kan ske så skyndsamt som möjligt. I ett läge där barns rättigheter i asylprocessen allvarligt riskeras att inskränkas är en barnkonventionslag också avgörande för att fullt ut bygga ett samhälle där barn inte diskrimineras.

– Att barnkonventionen blir lag är ett viktigt verktyg för att göra samhället bättre för alla barn. Det kommer höja statusen på barns problem och tydliggöra ansvaret för deras rättigheter. Bris har kämpat för detta i många år och vi ser gärna att den träder i kraft så snart som möjligt, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

Varje dag kontaktar barn och unga Bris och vittnar om att de fått sina rättigheter kränkta. Det kan handla om att de inte känner sig trygga, att de blir utsatta för våld eller inte fått möjlighet att påverka beslut som handlar om dem själva, exempelvis var eller med vem de ska bo. För dessa barn är det inte alltid lagstiftningen som är problemet, utan snarare att samhället inte tar hänsyn till barnets bästa och inte låter dem komma till tals.

Med den bakgrunden hoppas Bris att utredningen ger konkreta förslag som gör att processen för att göra barnkonventionen till lag kan ske så snabbt som möjligt samt att utredningen ger svar på hur barnets rättigheter ska stärkas i praktiken.

– För de barn som far illa är det oftast den bristande kunskapen om barnets rättigheter och vilka skyldigheter vuxna bär på, som är det allra största problemet. Vi måste modernisera vår barnsyn och låta barn och ungas röster bli hörda, säger Emma Bennwik, barnrättsspecialist på Bris som suttit med som referens i regeringens utredningsråd.

Regeringens föreslagna asylregler bryter mot barnkonventionen

Bris är mycket kritisk till att regeringen vill göra barnkonventionen till lag samtidigt som de föreslår en allvarlig inskränkning av barns rättigheter när det kommer till uppehållstillstånd, såsom framlagts i lagrådsremissen "Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige". Dessa åtstramningar i asylpolitiken skulle gå emot konventionens grundprinciper och strida mot specifika rättigheter såsom särskilt skydd för barn på flykt och rätt till familjeåterförening.

– Det är ett allvarligt läge för barnets rättigheter. De som drabbas hårdast är de ensamma barnen som flytt för sitt liv. Förslaget om tillfälliga uppehållstillstånd är, tillsammans med de tidigare införda ID-kraven, de allvarligaste kränkningarna av barns rättigheter vi sett från svensk regering sedan barnkonventionen ratificerades 1990, säger Emma Bennwik.

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×