Ett oacceptabelt förslag som måste revideras

Publicerat

Förslagen i lagrådsremissen ”Begränsningar av möjlighet att få uppehållstillstånd i Sverige” avstyrks av Bris eftersom de står i direkt strid med FN:s konvention om barnets rättigheter. Skulle den tillfälliga lagen träda i kraft måste barn och barnfamiljer helt undantas.

– Sverige har länge varit ett föregångsland för barnets rättigheter och det är Bris förhoppning att det ska fortsätta vara så. Vi som nation ska värna respekten för varje barns rätt till ett värdigt och meningsfullt liv, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

Regeringens lagrådsremiss drabbar de mest utsatta i vårt samhälle hårdast – de ensamma barnen. Detta är barn som i många fall tvingats lämna sin familj bakom sig eller skiljts från familjemedlemmar under flyktens tumult. Barn som flytt kan ha upplevt skrämmande och traumatiserande händelser. Flera av dem lever med trauman långt efter att de kommit i säkerhet. Att återförenas med sin familj är ofta en förutsättning för behandling av trauma.

– Detta förslag innehåller de allvarligaste inskränkningarna av barns rättigheter vi sett från svensk regering sedan Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. Det är ett oacceptabelt förslag som måste revideras, säger Emma Bennwik, barnrättsspecialist på Bris.

Bris dömer ut regeringens lagrådsremiss på följande grunder:

Kategorisering av människor som söker asyl i Sverige

Enligt barnkonventionen ska barn behandlas lika och skyddas mot diskriminering. Bris motsäger sig lagrådsremissen eftersom den endast tillgodoser vissa gruppers mänskliga rättigheter. Exempelvis är rättigheter såsom permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening reserverade för kvotflyktingar.

Tidsbegränsade uppehållstillstånd

Att utfärda tidsbegränsade uppehållstillstånd för barn, speciellt ensamma barn, innebär att barnets skydd tidsbegränsas och försvårar barnets kontroll av det egna livet. Osäkerheten som detta riskerar att övergå till långvarig traumatisk stress. Att utsätta barn för sådan emotionell påfrestning är omoraliskt, inhumant och inte värdigt ett land som Sverige.

Begränsad rätt till anhöriginvandring

Rätten att vara med sin familj kan vara avgörande för barnets välmående och utveckling. Att kategoriskt förvägra ensamma barn ett familjeliv är inte förenligt med barnkonventionen.

Skärpta försörjningskrav

Statistik från Svenskt Näringsliv visar att det i genomsnitt tar flera år innan en person som sökt asyl i Sverige får sin första anställning. Detta gör att många av de människor som söker asyl inte kan uppfylla de skärpta försörjningskraven och därigenom berövas möjligheten att återförenas och leva tillsammans med sina familjer i Sverige.

Borttagande av synnerligen och särskilt ömmande omständigheter

Det är mycket anmärkningsvärt att begreppet skulle tas bort eftersom införandet av synnerligen och särskilt ömmande omständigheter har bidragit till att Sverige kan leva upp till barnkonventionens artikel 3 om barnets bästa, även i asylprocessen. Ett avskaffande av begreppet skulle innebära att vi inte längre kan leva upp till vårt löfte att värna om alla barns bästa.

1990 ratificerade Sverige barnkonventionen och förpliktigades att ansvara för att alla barn som befinner sig i vårt land får sina rättigheter tillgodosedda, vare sig de är födda här eller någon annanstans. Men om lagrådsremissen blir verklighet misslyckas vi helt med att uppfylla våra skyldigheter gentemot det enskilda barnet. Det är Bris fasta övertygelse att lagförslaget måste revideras.

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×