Barnkonventionen som lag stärker barnets rättsliga ställning i Sverige

Publicerat

Bris välkomnar regeringens proposition om att göra barnkonventionen till lag år 2020. Att synliggöra barnet i lagstiftningen och därmed stärka barnets rättsliga ställning är nödvändigt om barnkonventionen ska få bättre genomslag i Sverige.

Bris välkomnar propositionen om att göra barnkonventionen till lag.

Bris välkomnar propositionen om att göra barnkonventionen till lag.

- Bris kommentar till regeringens proposition. Sedan Bris hjälptelefon för barn startades har vi mottagit samtal som vittnar om en verklighet där barnets röst inte får göra sig hörd. En verklighet där barnets åsikt inte räknas. För det barnet innebär en barnrättslag stor skillnad. Med FN:s konvention om barnets rättigheter som svensk lag kan barnets rättigheter synliggöras och stärkas.

Redan 2014 lovade regeringen att FN:s konvention om barnets rättigheter skulle bli lag i Sverige. Det är nu hög tid att detta löfte infrias. För trots det faktum att Sverige som land sedan drygt 30 år är bundet att följa barnkonventionen ser vi på Bris dagligen exempel på allvarliga brister när det gäller att tillgodose barnets rättigheter. Att inkorporera barnkonventionen i svensk lag är nödvändigt för att den ska få det genomslag som krävs för att stärka barnets mänskliga rättigheter i Sverige.

Införande av en ny lag innebär alltid en omställning. En inkorporering av barnkonventionen kan föra med sig vissa svårigheter, men dessa är fullt möjliga att överbrygga. Att samhället står inför utmaningar, och att det är svårt, får inte vara ett argument för att diskriminera barn. Politiker och rättstillämpare har ett ansvar att hantera svåra situationer.

En del kritiker hävdar att konventionen innehåller alltför vaga formuleringar och att barnkonventionen som lag kommer bli svår att tillämpa. Dessa påståenden är att underskatta rättstillämparna. Domstolarna är numera vana att pröva och tillämpa allmänt hållna lagar och merparten av artiklarna i konventionen är specifika.

Om vi ser till Norge, som haft barnkonventionen som lag sedan 2003, kan vi se en rad positiva effekter med en inkorporering. Barnets rättigheter har stärkts och man kan tydligt se att barnkonventionen numer används som rättskälla. Inkorporeringen i Norge har även bidragit till att synliggöra barnkonventionens roll som ett dynamiskt och pedagogiskt verktyg i samhället.

Bris har som mål att Sverige ska vara ett av världens bästa länder för barn att växa upp i. Om vi ska lyckas nå det målet måste barnet bli synligare i lagstiftningen. Att enbart inkorporera barnkonventionen är inte en tillräcklig åtgärd, det krävs även fortsatt transformering, det vill säga fortsatt anpassning av befintlig lagstiftning, samt utbildning, vägledning och samverkan mellan aktörer i samhället. Detta föreslås också i regeringens proposition.

Propositionen föreslår vidare att en särskild utredare ska kartlägga och belysa hur svensk lagstiftning överensstämmer med barnkonventionen. Detta förslag är ett viktigt led i arbetet med fortsatt transformering. En grundlig kartläggning kommer att tydliggöra de befintliga bristerna vad gäller barnets rättigheter i svensk rätt och understödja det fortsatta tranformeringsarbetet.

För barnet som hör av sig till Bris och berättar om våld hemma, för barnet som berättar att ingen vuxen lyssnar på hens åsikt under pågående vårdnadsmål och för barnet som blivit omhändertaget utan information om varför, är det av största vikt att propositionen om att göra barnkonventionen till lag röstas igenom av riksdagen. Dessa barn skulle få det bättre om barnkonventionen blir lag, och det är exempel som dessa som tydligt visar varför en inkorporering är nödvändig. Med barnkonventionen som lag kommer det att ställas högre och tydligare krav på domstolar och myndigheter att beakta de rättigheter som följer av konventionen vid beslut som berör barnet. Principen om barnets bästa samt barnets rätt att komma till tals och rätt till delaktighet kommer få en central roll i beslutsprocesser som rör barnet. Barnets roll som ett eget rättssubjekt med egna specifika rättigheter kommer därmed att synliggöras och stärkas.

Det är i det praktiska arbetet och vid beslutsfattandet som vi ser alltför många exempel på att barnets rättigheter inte tillgodoses idag och där behövs barnkonventionen. Barnkonventionen ger inte utrymme för att särskilja barn, vilken nuvarande lagstiftning gör. Med barnkonventionen som lag skulle Sverige bli ett bättre land för alla barn att växa upp i då de skulle tillerkännas samma rättigheter och samma värde. Vi på Bris är övertygade om att när barnkonventionen ges en starkare rättslig ställning så kommer det leda till en förändrad barnsyn i samhället där varje barn ses som en rättighetsbärare.

Regeringens förslag om inkorporering av barnkonventionen, samt fortsatt transformeringsarbete och fortbildning, ligger helt i linje med Bris starka vilja att stärka barnets rättsliga ställning.

Detta lagförslag är en fantastisk möjlighet för Sverige att införliva en barnrättssyn i samhället och därigenom stärka barnets rättigheter.

Det är dags att regeringen nu aktivt jobbar för att visionen om ett bättre land för barn realiseras och att riksdagen ställer sig bakom och röstar för detta lagförslag. Det är ett viktigt arbete som politiker och rättstillämpare nu har framför sig. Ta till vara på denna betydelsefulla möjlighet att visa att Sverige kan och vill göra vårt land till det bästa land för barn att växa upp i. Barnets rättigheter måste prioriteras högst och det finns ingen tid att spilla.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris

Camilla Orefjärd, barnrättsjurist, Bris

 

Anna Holmqvist

Anna Holmqvist

Bris pressekreterare

070-779 95 06

anna.holmqvist@bris.se

×